Devit i trastim God. Maski ol bikpela hevi tru i painim em, em i no lusim pasin bilong lotu long God tru. Skelim hau Jehova i bin blesim Devit bikos Devit i stap gut long em, na skelim olsem wanem yumi tu inap kisim blesing sapos yumi bihainim gutpela eksampel bilong Devit.