• YIA MI BON: 1964

  • KANTRI: INGLAN

  • BIPO: YANGPELA MAMA, BIKHETMERI

LAIP BILONG MI LONG BIPO

Mi bon long Paddington em wanpela ples long London, Inglan na planti manmeri i stap long hap. Mi stap wantaim Mama na tripela bikpela susa bilong mi. Papa bilong mi em i man bilong dring, olsem na em i no save stap tumas wantaim mipela.

Taim mi liklik yet, Mama i skulim mi long beten long olgeta nait. Long dispela taim mi gat wanpela liklik Baibel i gat Buk Song tasol, na mi kamapim ol musik na bai mi ken singim. Mi bin ritim wanpela buk na mi tingim wanpela hap sentens bilong en, em i tok: “Wanpela taim bai kamap na i no gat tumora.” Dispela tok i mekim na mi no slip long nait, mi wok long tingting long wanem samting bai kamap long bihain. Mi tingting olsem, ‘I gat wanem as na mi stap laip?’ Mi no laik i dai!

Mi laik save long wok bilong ol spirit nogut. Mi traim long toktok wantaim ol man i dai pinis, visitim ol matmat wantaim ol wanskul, na lukim ol muvi bilong pretim ol man. Mipela i amamas long lukim ol dispela muvi, tasol long seim taim mipela i pret.

Long taim mi gat 10-pela krismas mi stat long bihainim bikhetpasin. Mi kirap long smok tabak, na wantu mi kalabus long en. Bihain mi kisim mariwana. Na taim mi gat 11-pela krismas, mi kirap long dring alkohol. Maski mi no laikim teis bilong en, mi amamas taim mi spak. Na tu, mi save amamas long harim musik na danis. Na sapos inap, mi save go long ol pati na naitklab. Mi save hait na lusim haus na kam bek paslain long tulait i bruk. Long neks de mi bai pilim taiet, olsem na mi no inap go long skul. Na taim mi go long skul, mi save dring long taim i gat brek bilong klas.

Long laspela yia bilong mi long skul, mi no bin kisim ol gutpela mak. Taim mama bilong mi i lukim ol mak mi kisim, nau em i save olsem mi save mekim bikhetpasin. Na em i belhat na bel hevi long mi. Mitupela i tok pait, olsem na mi lusim haus. Inap sampela haptaim, mi go stap wantaim boipren bilong mi Tony. Em i save stil, salim drak, na em man bilong pait na bagarapim ol narapela. I no longtaim na mi gat bel na karim pikinini man taim mi gat 16 krismas tasol.

 BAIBEL I SENISIM I STAP BILONG MI

Namba wan taim mi bungim ol Witnes Bilong Jehova, em taim mi stap long haus bilong ol singel mama na ol pikinini bilong ol. Ol bikman bilong dispela hap i givim mi wanpela rum slip. Oltaim tupela meri Witnes i save go visitim ol narapela yangpela mama. Wanpela taim mi sindaun na stori wantaim ol. Mi laik kamapim olsem lotu bilong ol Witnes i no stret. Maski i olsem, ol i stap isi na bekim stret ol askim bilong mi long Baibel. Ol i gat gutpela pasin na pasin isi, mi laikim tru pasin bilong ol. Olsem na mi wanbel long stadi long Baibel wantaim ol.

I no longtaim, mi lainim wanpela tok bilong Baibel na dispela i senisim laip bilong mi. Taim mi yangpela yet, mi bin pret long dai. Tasol nau mi luksave long tok Jisas i mekim long kirap bek! (Jon 5:28, 29) Na tu, mi kisim save olsem God i save tingim yumi wan wan. (1 Pita 5:7) Mi pilim moa yet tok bilong Jeremaia 29:11, em i tok: “Mi Bikpela, mi tingim pinis ol samting mi laik mekim bilong helpim yupela. Mi laik mekim gut long yupela. Mi no laik mekim nogut long yupela. Yupela i ken tingim ol dispela samting mi laik mekim, na yupela i ken wetim dispela taim i kamap.” Nau mi bilip na wet long kisim laip oltaim long paradais long graun.—Song 37:29.

Ol Witnes Bilong Jehova i soim pasin laikim long mi. Long fes taim mi go long wanpela miting Kristen bilong ol, ol i welkamim mi na mekim gutpela pasin pren! (Jon 13:34, 35) Pasin bilong ol i narapela kain tru long lotu i stap long hap bilong mi, em pastaim mi bin go long en. Ol Witnes i mekim gut long mi, maski mi bin mekim pasin bikhet. Ol i tingim mi, lukautim mi, na helpim mi long ol samting mi nidim. Mi pilim olsem mi insait long wanpela bikpela famili i gat pasin laikim.

Long rot bilong Baibel stadi, mi luksave olsem mi mas mekim ol senis long laip bilong mi na bihainim ol stretpela lo bilong God. Mi hatwok long lusim pasin bilong smok tabak. Long wankain taim, mi luksave olsem i gat sampela musik i kirapim laik bilong mi long kisim mariwana, so mi stop long harim ol kain musik. Mi no laik dring moa, olsem na mi lusim pasin bilong go long ol pati na naitklab. Na tu, mi painim ol nupela pren husat inap helpim mi long kisim ol gutpela pasin.—Sindaun 13:20.

Tony tu i kirap long stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova. Long rot bilong Baibel, ol Witnes i bekim ol askim bilong em, olsem na em i bilip olsem tok em i lainim em tok i tru. Em i mekim ol bikpela senis long laip bilong em: em i no bung moa wantaim ol poroman i gat pasin bilong pait na bagarapim man, na tu, em i lusim pasin bilong stil na kisim mariwana. Bilong amamasim Jehova, mitupela i stretim marit bilong mipela na mekim ol samting bilong lukautim gut pikinini bilong mipela. Long 1982, mipela i marit.

“Nau mi no save tingting planti long ol samting bai kamap bihain na mi no pret long dai”

Mi painim ol atikol long nius Wastaua na Kirap! * i stori long ol manmeri husat i bin karim kain hevi olsem bilong mi na ol i mekim ol senis, na mi laik mekim wankain. Gutpela pasin bilong ol i bin helpim mi tru! Dispela i strongim mi long wok hat na mi no ken givap. Taim mi beten long Jehova, oltaim mi save tokim em long no ken givap long mi. Long Julai 1982, mi na Tony i kisim baptais olsem ol Witnes Bilong Jehova.

GUTPELA SAMTING I PAINIM MI

Pasin bilong mi long pas gut wantaim God Jehova i helpim mi long kisim ol gutpela pasin. Mi na Tony i pilim tru gutpela pasin bilong Jehova long sambai na helpim mipela long karim ol hevi. Dispela i skulim mipela long trastim Jehova long taim bilong hevi, na mipela i pilim olsem oltaim em i save helpim na strongim mipela.—Song 55:22.

Mi amamas long helpim tupela pikinini bilong mi long save long Jehova. Na tu, mi kisim wankain amamas long lukim ol tumbuna pikinini bilong mi i kisim save long God.

Nau mi no save tingting planti long ol samting bai kamap bihain na mi no pret long dai. Long olgeta wik, mi na Tony i givim bel long go visitim ol narapela kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova na strongim ol. Mipela i amamas long skulim ol narapela long bilip long Jisas na bai ol tu i kisim laip oltaim.

^ par. 19 Ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim.