Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  No. 1 2017

 BIHAINIM BILIP BILONG OL | ENOK

“God i Tokaut Olsem Em i Amamas Long Em”

“God i Tokaut Olsem Em i Amamas Long Em”

ENOK i bin stap laip longpela taim. I hatwok long bilip olsem em i bin stap laip inap olsem 365 yia. Long nau, ol man i save stap laip inap 70 o 80 yia tasol, olsem na krismas bilong Enok i winim dispela namba inap 4-pela taim samting! Tasol i no olsem em i lapun tru. Enok i bin stap laip winim 5 tausen yia i go pinis, long dispela taim ol manmeri i stap longpela taim winim ol man long nau. Taim Enok i bon, namba wan man Adam i bin stap laip winim 600 yia pinis, na Adam i stap narapela 300 yia moa! Sampela tumbuna pikinini bilong Adam i bin stap laip longpela taim winim em. Olsem na taim Enok i gat 365 krismas, yumi ken ting olsem em i yangpela man yet na em inap stap laip planti yia moa. Tasol dispela samting i no bin kamap.

Bikpela hevi i bin painim Enok. Piksaim olsem em i ranawe na i go hait, long wanem, ol manmeri i no amamas long tok bilong God em i autim. Ol i kros nogut tru long em na ol i heitim em. Ol i no laikim tok em i autim na God husat i bin salim em long mekim dispela wok. Tru, ol i no inap pait long God bilong Enok, em Jehova, tasol ol inap pait long Enok! Ating Enok i tingting planti, em bai lukim gen famili bilong em o nogat. Wanem samting bai painim meri na ol pikinini meri bilong en, pikinini man bilong em Metusela, na tumbuna pikinini bilong em Lamek? (Stat 5:21, 23, 25) Yu ting em pinis bilong laip bilong em?

Baibel i no stori tumas long Enok. I gat 3-pela hap bilong Baibel i stori liklik tasol long em. (Stat 5:21-24; Hibru 11:5; Jut 14, 15) Maski i olsem, ol dispela ves i helpim yumi long save gut long dispela man i gat strongpela bilip. Olsem wanem? Yu save lukautim famili long kaikai na ol narapela samting? Na long taim bilong hevi, yu sanap strong na bihainim stretpela pasin? Sapos olsem, orait yu inap lainim planti samting long pasin bilong Enok long bilip.

“EM I BIN I STAP PREN TRU BILONG GOD”

Long taim bilong Enok, ol man i bin mekim pasin nogut tru. Ol man long dispela taim i namba 7 lain tumbuna bilong Adam. Olsem na ol i gat gutpela helt na ol inap stap laip longpela taim. Tumbuna papamama bilong ol, Adam na Iv, i bin gutpela olgeta, tasol tupela i sakim tok na lusim dispela laip. Maski i olsem, dispela lain i stap nogut tru long sait bilong bilip, na long tingting na pasin. Na pasin bilong pait na bagarapim man i pulap tru. Dispela pasin i kirap long namba 2 lain tumbuna bilong Adam, em long taim Kein i kilim i dai brata bilong em Abel. Wanpela tumbuna pikinini bilong Kein i amamas olsem em i winim Kein long pasin bilong pait na bekim rong bilong narapela! Bihain, long namba 3 lain tumbuna, pasin nogut i go bikpela moa. Ol man i kolim nating nem holi bilong Jehova, na ol i no lotu tru long em. Ol i tok bilas na i no soim rispek long nem holi bilong God.—Stat 4:8, 23-26.

Kain pasin bilong lotu giaman i go bikpela moa long taim bilong Enok. Taim Enok i go bikpela, em i mas mekim disisen. Em bai bihainim dispela lain? O em bai lotu long God tru, em Jehova, husat i bin wokim heven na graun? Ating Enok i amamas tru long kisim save long bilipman Abel, em i bin dai long bilip bilong em, na long dispela rot em i mekim Jehova i amamas. Enok i tingting long bihainim pasin bilong Abel. Long Stat 5:22, Baibel i tok: “Enok em i pren tru bilong God.” Dispela i kamapim klia olsem Enok em i wanpela gutpela  wokman bilong God, maski em i stap namel long ol manmeri i sakim tok bilong God. Em i namba wan man Baibel i mekim kain gutpela tok olsem.

Na tu, dispela ves i kamapim olsem bihain long Enok i kamap papa bilong Metusela, em i stap yet olsem pren tru bilong God. So taim Enok i gat 65 krismas samting, em i gat famili pinis. Enok i gat meri, tasol Baibel i no kolim nem bilong em, na em i gat ol “arapela pikinini man na meri.” Na tu, Baibel i no kolim stret hamas pikinini man na meri em i gat. Sapos wanpela papa i laik stap gut long God, na lukautim famili bilong em long sait bilong kaikai na haus samting, orait mobeta em i mekim olsem long rot i stret wantaim laik bilong God. Enok i save olsem Jehova i laik em i mas stap gut long meri bilong em. (Stat 2:24) Yumi ken bilip olsem em i bin mekim gut wok bilong em olsem papa long skulim ol pikinini bilong em long God Jehova. Wanem samting i kamap?

Baibel i no stori tumas long ol pikinini bilong Enok. Em i no mekim wanpela tok long Metusela, pikinini man bilong Enok, husat i stap laip longpela taim tru winim olgeta narapela man em Baibel i stori long en. Metusela i dai long wankain yia Bikpela Tait i kamap. Metusela i bin gat wanpela pikinini man, nem bilong em Lamek. Enok em tumbuna papa bilong Lamek, em i bin stap laip yet taim Lamek i bon. Lamek i gat winim 100 krismas samting na Enok i dai. Taim Lamek i go bikpela, em i kisim pasin bilong bilip. Jehova i kirapim Lamek long autim wanpela tok profet long Noa, em pikinini man bilong em, na truim bilong dispela tok profet i kamap bihain long Bikpela Tait. Olsem tumbuna bilong em Enok, Noa i wokabaut wantaim God. Noa i no bin bungim Enok. Tasol Enok i gat strongpela bel na pasin bilong bilip. Noa inap lainim ol dispela pasin long papa bilong em, Lamek, o long tumbuna bilong em Metusela o ating long Jaret, papa bilong Enok, em i dai taim Noa i gat 366 krismas.—Stat 5:25-29; 6:9; 9:1.

Tingim, pasin bilong Enok na Adam i narapela narapela. Adam i gutpela olgeta, tasol em i sakim tok bilong Jehova na i mekim sin, na long dispela rot pasin bikhet na pen na hevi i painim yumi olgeta. Enok i no gutpela olgeta, tasol em i bin wokabaut wantaim God. Olsem na pasin bilong em long bilip i stap olsem gutpela piksa yumi ken bihainim. Adam i dai taim Enok i gat 308 krismas. Adam i bin tingim em yet, olsem na taim em i dai yu ting famili bilong em i krai sori? Yumi no save. Maski i olsem, Enok “i bin i stap pren tru bilong God.”—Stat 5:24.

Sapos yu wok long lukautim famili bilong yu, tingim gutpela skul yu inap kisim long pasin bilong Enok long bilip. Tru, yu gat wok long lukautim famili long sait bilong haus na kaikai samting, tasol bikpela samting moa em long lukautim ol long sait bilong bilip. (1 Timoti 5:8) Yu inap mekim olsem long rot bilong toktok na pasin bilong yu. Sapos yu bihainim pasin bilong Enok na wokabaut wantaim God, na larim ol stretpela lo bilong God i stiaim laip bilong yu, bai yu stap olsem gutpela piksa tru em famili bilong yu i ken bihainim.

ENOK “I MEKIM TOK PROFET I STRET LONG OL”

Ating Enok i bin pilim olsem em i stap wanpis namel long ol man i no gat bilip. Tasol yu ting God bilong em Jehova i tingim em? Yes, Em i tingim em. Wanpela taim, Jehova i toktok wantaim gutpela wokboi bilong em. God i givim strongpela toksave long Enok long autim long ol manmeri long taim bilong em. Olsem na em i makim Enok olsem wanpela profet, em i namba wan  profet em Baibel i stori long em. Yumi save long dispela, long wanem, holi spirit i bin kirapim Jut, hap brata bilong Jisas, long raitim ol tok profet bilong Enok inap planti handret yia bihain. *

Enok i autim wanem tok profet? Em i tok: “Harim! Jehova i kam wantaim bikpela lain ensel holi bilong en bilong skelim olgeta man. Na long kotim olgeta man i sakim tok bilong em, em bai kotim ol long olgeta pasin nogut ol i bin mekim. Na em bai kotim olgeta sinman i sakim tok bilong em, long wanem, ol i mekim ol tok nogut tru long em.” (Jut 14, 15) Namba wan samting yu inap luksave long en i olsem, Enok i kolim ol tok long pasin i soim olsem em i bilip tru olsem ol dispela samting bai kamap. Bihain, planti narapela profet i bihainim wankain pasin long kolim ol tok. Dispela i makim olsem: Tok ol profet i autim bai kamap tru long bihain, maski ol i no kamap yet long taim bilong ol.—Aisaia 46:10.

Enok i strongim bel na autim tok bilong God long ol man i sakim tok

Yu ting Enok i bin pilim olsem wanem taim em i tokaut long ol manmeri long bikpela hevi bai painim ol? Em i autim strongpela tok tru—em i kolim ol kain tok olsem “man i sakim tok,” “pasin nogut ol i bin mekim,” na “mekim ol tok nogut tru.” Dispela i kamapim klia ol pasin nogut bilong dispela lain. Olsem na dispela tok profet i tokaut long pasin bilong ol man long sakim tok kirap long taim bilong Adam na Iv long gaden Iden na i kam inap long taim bilong yumi. Bikpela hevi tru bai painim ol manmeri long taim Jehova i kam wantaim “bikpela lain ensel holi” bilong em—lain strongpela ensel bilong pait—bilong skelim olgeta manmeri na bagarapim ol man nogut. Enok i strongim bel na i givim tok lukaut long ol, na em wanpela i mekim dispela wok! Ating yangpela Lamek i kirap nogut long lukim pasin bilong bubu man bilong em long sanap strong. Sapos olsem, orait yumi save long as na em i mekim olsem.

Bilip bilong Enok i kirapim yumi long askim yumi yet olsem, yumi holim wankain tingting olsem bilong God long ol pasin bilong dispela graun o nogat. Dispela tok lukaut Enok i mekim long bipo i stret long taim bilong yumi tu. Olsem Enok i tok, Jehova i kamapim Bikpela Tait long taim bilong Noa na bagarapim olgeta man i sakim tok bilong Em. Tasol dispela bagarap i piksa bilong traipela hevi tru bai kamap long bihain. (Matyu 24:38, 39; 2 Pita 2:4-6) Long nau, wankain olsem long bipo, God wantaim bikpela lain ensel holi bilong en i redi long mekim stretpela kot long ol man bilong sakim tok. Yumi olgeta wan wan i mas tingim tok lukaut em Enok i bin mekim na tokaut long ol narapela long dispela samting. Ating ol famili na pren bilong yumi bai i no sapotim yumi. Na sampela taim yumi inap pilim wanpis. Tasol tingim, Jehova i no bin lusim Enok. Olsem tasol, em bai no inap tru long lusim ol gutpela wokman bilong em long nau!

“KISIM EM I GO NA BAI EM I NO KEN KARIM PEN LONG TAIM EM I DAI”

Wanem samting i painim Enok taim em i laik dai? Samting i kamap long em i narapela kain tru na yumi no inap kliagut long en. Buk Stat i tok: “God i kisim em [Enok] na ol man i no lukim em moa, long wanem, oltaim em i bin i stap pren tru bilong God.” (Stat 5:24) Olsem wanem God i kisim em i go? Aposel Pol i stori long dispela olsem: “Enok i bilip, olsem na God i kisim em i go na bai em i no ken karim pen long taim em i dai. Ol man i painim em, tasol ol i no lukim em, long wanem, God i bin kisim em i go. Tasol paslain long God i kisim em i go, God i tokaut olsem em i amamas long em.” (Hibru 11:5) Wanem insait bilong tok Pol i mekim olsem, God i “kisim em i go na bai em i no ken karim pen long taim em i dai”? Sampela Baibel ol i tanim i tok God i kisim Enok i go long heven. Tasol dispela tingting i no stret. Long wanem, Baibel i kamapim olsem Jisas Krais em fes man God i  bin kirapim bek na em i go long heven.—Jon 3:13.

Olsem na yumi laik save, hau God “i kisim [Enok] i go” na bai em i no “karim pen long taim em i dai”? Ating Jehova i no larim Enok i pilim bikpela pen, em i mekim isi bel bilong em na em i slip isi tasol inap long em i dai. Tasol paslain long Enok i dai, “God i tokaut olsem em i amamas long em.” Em i mekim long wanem rot? Ating God i soim em wanpela visen long graun i kamap paradais. Long rot bilong dispela visen, Jehova i tokaut olsem em i amamas long Enok, na bihain Enok i dai. Aposel Pol i stori long Enok na ol arapela bilipman na meri olsem: “Ol dispela manmeri i holimpas bilip bilong ol i go inap long ol i dai.” (Hibru 11:13) Bihain, ating ol birua bilong Enok i traim long painim bodi bilong en, tasol “ol i no lukim em.” Ating Jehova i haitim bodi bilong Enok, na bai ol birua i no ken bagarapim o mekim sampela kain pasin bilong lotu long en. *

Tok bilong Baibel i helpim yumi long klia liklik long samting i painim Enok klostu long taim em i laik dai. Yumi ken piksaim long tingting ol samting i kamap. Yumi no save tru, tasol wanpela tingting i olsem, Enok i ranawe na ating em i sotwin na i taiet tru. Ol birua i bihainim em. Ol i belhat nogut tru long strongpela tok em i autim. Enok i kamap long wanpela hap na em i malolo liklik, tasol em i save olsem i no longtaim na ol birua bai kam painim em. Ol bai mekim nogut tru long em na kilim em i dai. Em i malolo i stap na i beten long God bilong em. Orait wantu tasol, em i pilim bikpela bel isi. Em i lukim visen bilong wanpela ples, na i kain olsem em i stap long dispela hap.

Ol birua i laik kilim i dai Enok, tasol Jehova i kisim em i go

Piksaim olsem Enok i lukim visen bilong wanpela ples em i no bin lukim long laip olgeta bilong em. Dispela ples i wankain long gaden Iden, em i luk nais tru, tasol i no gat ol ensel serap i was i stap long gaden. Olgeta manmeri i yangpela na ol i gat strong na gutpela helt. Na ol i stap bel isi. Long dispela ples, i no gat pasin bilong heitim narapela na ol man i no birua long narapela long bilip bilong en, em samting i bin painim Enok. Dispela visen Enok i lukim i helpim em long save olsem Jehova i laikim em tru na em i amamas long em. Enok i bilip olsem dispela ples em i lukim long visen em ples bilong em long bihain. Isi isi, Enok i kisim wanpela kain bel isi. Na em i pulim win laspela taim na i pasim ai bilong em, i olsem em i slip indai.

Yes, maski Enok i dai inap planti tausen yia i go pinis, em i stap yet long tingting bilong God Jehova. Tingting na save bilong God i nambawan tru, olsem na em inap long tingim olgeta gutpela man husat i bin dai! Na olsem Jisas i tok promis, ol man i dai na i slip long matmat, ol bai harim nek bilong Krais na kam ausait. Taim ol i opim ai bilong ol, ol bai lukim wanpela naispela ples, long dispela taim olgeta man bai stap bel isi.—Jon 5:28, 29.

Yu laik stap long dispela taim? Bai yu pilim olsem wanem taim yu bungim Enok? Bai yumi kisim skul long planti gutpela samting long Enok! Ating em bai stori long samting i painim em taim em i laik dai, long dispela rot yumi inap save sapos tingting yumi gat long samting i painim em i stret o nogat. Tasol long nau, i gat wanpela bikpela samting yumi mas kisim skul long en long pasin bilong Enok. Bihain long aposel Pol i bin stori long Enok, em i tok: “Man i no gat bilip em i no inap mekim God i amamas.” (Hibru 11:6) Tru tumas, yumi olgeta i laik wok strong long bihainim pasin bilong Enok long strongim bel na holimpas bilip!

^ par. 14 Sampela saveman bilong Baibel i tok, Jut i kolim tok bilong Buk bilong Enok. Ol i giaman olsem Enok i bin raitim dispela buk, tasol em wanpela stori nating na i no gat as tru bilong en. Ol stori bilong dispela buk i stret wantaim tok profet bilong Enok, tasol ating ol i kisim ol tok bilong en long ol rait bilong bipo i no stap moa long nau—ating ol i raitim long pepa o ol i harim long ol man. I luk olsem Jut i bin mekim wok long ol dispela rait, o ating em i kisim save long Enok long rot bilong Jisas. Paslain long Jisas i kam long graun, em i bin stap long heven na em i lukim wokabaut bilong Enok.

^ par. 20 Long wankain pasin, ating God i bin pasim ai bilong ol man na ol i no painim bodi bilong Moses na Jisas.—Lo 34:5, 6; Luk 24:3-6; Jut 9.