Long nau ol man i mekim nogut long ol arapela na daunim ol. Olsem na planti man i askim God long helpim ol na ol i tingting planti long olsem wanem ol bai kisim helpim. Olsem wanem? God i harim singaut bilong ol? Na olsem wanem long ol man i pait bilong pinisim hevi bilong daunim ol arapela? Yu ting God i helpim ol long winim pait na bai ol inap stretim ol hevi bilong ol man?

Armagedon bai pinisim olgeta kain pait

Yumi laik kisim save long wanpela tok i tru na dispela bai mekim isi bel bilong yumi: God i lukim ol pen na hevi bilong ol manmeri, na em i laik pinisim ol dispela hevi. (Song 72:13, 14) Baibel i tok ol man “husat i karim pen na hevi, God bai givim malolo long [ol].” Wanem taim em bai mekim olsem? “Long taim Bikpela Jisas i kamap ples klia long heven wantaim ol strongpela ensel bilong en. . . . Taim em i bekim rong long ol lain husat i no save long God na long ol lain husat i no bihainim tok bilong gutnius i stori long Bikpela bilong yumi, Jisas.” (2 Tesalonaika 1:7, 8) Dispela samting bai kamap taim Jisas i mekim pait long bihain. Baibel i kolim dispela pait olsem Armagedon, em “pait long dispela bikpela de bilong God i Gat Olgeta Strong.”—Revelesen 16:14, 16.

Long dispela pait bai kamap bihain, God i makim Pikinini bilong em, Jisas Krais na ol strongpela ensel long pait long ol birua bilong Em. Lain ami long heven bai pinisim ol man nogut i save daunim na mekim nogut long ol arapela.—Aisaia 11:4; Revelesen 19:11-16.

Kirap long bipo yet na i kam inap long nau, tingting bilong God long pasin bilong pait i no senis. Em i tingim pait olsem rot bilong pinisim pasin bilong daunim na mekim nogut long ol arapela. Ol stori bilong Baibel i soim olsem God yet i save makim taim bilong pait, na ol man bilong mekim dispela pait. Yumi kisim save olsem God i makim pinis taim bilong pait long ol man nogut husat i save daunim ol arapela, na em i makim Pikinini bilong em, Jisas Krais long go pas long pait. Dispela i kamapim  klia olsem God i no orait long ol pait i kamap long nau, maski ol man i laik tru long pinisim ol hevi.

Tingim dispela: Tupela pikinini man i pait, tasol papa i no stap. Orait tupela i stop long pait na ol i ringim papa. Wanpela pikinini i tok brata bilong en i kirapim pait, na narapela i tok em i no mekim gut long en. Tupela wantaim i kamapim bel hevi bilong ol long papa, na ol i laik bai papa i sapotim ol. Taim papa i harim stori bilong tupela, em i tokim ol long no ken pait moa. Ol i mas wet inap long em i kam long haus na bai em i stretim dispela hevi. Tupela i wet, tasol i no longtaim na ol i pait gen. Taim papa i kam bek, em i no amamas olsem ol pikinini i sakim tok bilong en, olsem na em i panisim tupela.

Olsem tasol, long nau ol kantri i pait long narapela narapela i save beten long God i ken helpim ol. Tasol God i no sapotim wanpela lain o kantri long pait, nogat. Long rot bilong Baibel, God i tok: “No ken bekim pasin nogut long man i mekim pasin nogut long yupela,” na “No ken bekim rong man i mekim long yupela, nogat.” (Rom 12:17, 19) God i laik bai ol man i “stap bel isi na wetim em i helpim” ol long taim bilong Armagedon. (Song 37:7) Taim ol gavman i sakim tok bilong God na mekim ol pait, God i no save amamas long ol, long wanem, ol i bihainim tingting bilong ol yet. Olsem na long taim bilong Armagedon, God bai kamapim belhat bilong en long ol gavman bilong graun, na em bai “mekim i dai pait long olgeta hap graun.” (Song 46:9; Aisaia 34:2) Tru tumas, pait bilong Armagedon bai pinisim olgeta kain pait.

Yumi amamas olsem long rot bilong Kingdom Bilong God em bai pinisim pasin bilong pait. Long beten bilong Jisas em planti man i save long en, em i tok long dispela gavman olsem: “Kingdom bilong yu i mas i kam. Laik bilong yu i mas kamap long graun olsem em i save kamap long heven.” (Matyu 6:10) Kingdom Bilong God bai pinisim ol man nogut, long wanem, ol i kirapim ol man long pait na daunim narapela narapela. * (Song 37:9, 10, 14, 15) Olsem na ol disaipel bilong Jisas i amamas na wet long ol gutpela samting em Kingdom Bilong God bai kamapim.—2 Pita 3:13.

Wanem taim bai Kingdom Bilong God i pinisim olgeta pen na hevi, na pasin bilong daunim na mekim nogut long ol arapela? Yumi lukim truim bilong ol tok profet bilong Baibel, na dispela i soim olsem yumi stap “long taim bilong las de.” (2 Timoti 3:1-5) * Klostu nau Kingdom Bilong God bai mekim pait bilong Armagedon na pinisim olgeta man nogut.

Olsem yumi stori pinis, ol man i no “bihainim tok bilong gutnius i stori long Bikpela bilong yumi, Jisas,” ol bai dai long pait bilong Armagedon. (2 Tesalonaika 1:8) Tasol tingim, God i no amamas long lukim ol man i dai, dispela i makim tu ol man nogut. (Esekiel 33:11) Baibel i tok God “i no laik bai wanpela i kisim bagarap” long laspela pait bilong en. Olsem na paslain long taim bilong pinis, em i stretim rot na bai ol man i autim gutnius bilong Bikpela Jisas “long olgeta hap bilong graun na bai olgeta lain man i ken harim.” (2 Pita 3:8, 9; Matyu 24:14; 1 Timoti 2:3, 4) Long rot bilong wok bilong ol Witnes Bilong Jehova long autim tok long olgeta hap bilong graun, ol man inap long kisim save long God, bihainim gutnius bilong Jisas, na ol inap long stap long dispela taim we pasin bilong pait bai pinis olgeta.

^ par. 9 Na tu, Kingdom Bilong God bai pinisim dai, em nambawan birua bilong yumi. Olsem yumi ritim long atikol long pes 16, God bai kirapim bek planti milion manmeri, sampela bilong ol i dai long ol pait bilong bipo.

^ par. 10 Bilong kisim sampela save moa long ol samting bai kamap long taim bilong las de, lukim sapta 9 bilong buk Tru Tru Baibel i Tok Wanem? em ol Witnes Bilong Jehova i bin wokim.