Ol man i dai pinis bai stap laip gen?

Yumi inap bilip tru olsem Krieta bilong yumi bai kirapim bek ol man

God Jehova i As bilong laip. (Song 36:9) Olsem na i stret long ting olsem God inap kirapim bek ol man i dai pinis. Baibel i kamapim klia olsem God bai kirapim bek ol man i dai pinis long bihain. (Ritim Aposel 24:15) Bilong wanem em i laik mekim olsem?

Taim Krieta i wokim ol man, em i laik bai ol i stap laip oltaim long graun. (Stat 1:31; 2:15-17) Na dispela tingting bilong em i no senis. God i bel hevi taim em i lukim yumi karim ol hevi na yumi stap sotpela taim tasol long graun.—Ritim Jop 14:1, 14, 15.

Ol man i kirap bek bai stap long wanem hap?

Yu ting God i wokim ol man long stap long heven? Nogat. God i wokim ol ensel long stap long heven na ol man bilong i stap long graun. (Stat 1:28; Jop 38:4, 7) Tingim, taim Jisas i kirapim bek ol man, ol dispela man i stap long graun. Olsem tasol, ol man i dai pinis bai kirap bek na stap oltaim long graun.—Ritim Jon 5:28, 29; 11:44.

Tasol God i makim liklik lain em ol bai kirap bek na stap long heven. Taim ol i kirap bek bai ol i kisim bodi bilong spirit. (Luk 12:32; 1 Korin 15:49, 50) Na ol dispela man bai mekim wok king wantaim Krais na bosim graun olgeta.—Ritim Revelesen 5:9, 10.