Bai yu bekim dispela askim olsem wanem? Planti man i ting God i orait long pasin bilong pait. Ol i tok Baibel i stori olsem long bipo God i tokim ol man i lotuim em long pait long ol birua bilong ol. Tasol sampela i tok, Jisas em Pikinini Bilong God i skulim ol disaipel bilong em long laikim ol birua bilong ol. (Matyu 5:43, 44) Olsem na ol i tok God i senisim tingting bilong em na em i no orait long ol pait long nau.

Yu gat wanem tingting? Yu ting God i orait long ol pait? Sapos em i orait long pasin bilong pait, orait em i save helpim wanem lain long winim pait? Taim yu kisim save long bekim bilong ol dispela askim, dispela bai stiaim tingting yu holim long pasin bilong pait. Olsem, sapos yu save olsem God i orait long pasin bilong pait, na tu, em i sapotim lain em yu laik bai ol i winim pait, ating bai yu amamas olsem God i sapotim ol na ol bai win. Tasol bai yu gat wanem tingting sapos yu save olsem God i birua long ol lain yu sapotim? Ating bai yu gat tupela tingting long bung wantaim dispela lain.

Tasol i gat bikpela samting em yu mas save long en. Taim yu kisim save long tingting bilong God long pasin bilong pait, dispela bai helpim yu long save long God. Sapos yu wanpela bilong planti milion man husat i bungim ol hevi em woa i kamapim, i gutpela yu kisim save long bekim bilong dispela askim, Yu ting God i kirapim ol man long pait long narapela narapela, na em i no laik helpim ol man em hevi i daunim ol?

Bai yu kirap nogut long save olsem bekim bilong Baibel i no wankain long tingting ol man i gat. Kirap long bipo yet na i kam inap long nau, God i holim wankain tingting long pasin bilong pait. Yumi ken skelim tok Baibel i mekim long tingting God i gat long pasin bilong pait long taim ol man i raitim Baibel na long taim bilong ol aposel, em taim Jisas i stap long graun. Dispela bai helpim yumi long save long tingting God i gat long pasin bilong pait long nau, na tu, sapos pasin bilong pait bai pinis long bihain.