Ol manmeri i bel hevi, olsem na planti taim ol i beten long God i ken givim bel isi long ol, tasol ol i no kisim bekim bilong beten bilong ol. Ol dispela manmeri em lain Israel bilong bipo. God i bin makim ol bilong i stap lain manmeri bilong em. Na ol lain i mekim nogut tru long ol em ol Isip. (Kisim Bek 1:13, 14) Inap planti yia, lain Israel i wet long God i ken bagarapim lain Isip na pinisim wok bos nogut bilong ol. Bihain, long taim stret God i makim em i bagarapim ol Isip. (Kisim Bek 3:7-10) Baibel i tok God i givim planti hevi long ol na bihain em i daunim king bilong Isip wantaim lain ami bilong em long solwara Retsi. (Song 136:15) God Jehova i soim lain bilong em olsem em i “strongpela soldia tru.”—Kisim Bek 15:3, 4.

God yet i pait long lain Isip na dispela i soim olsem em inap long pait na daunim ol birua bilong en. Na sampela taim, em i tokim lain Israel long pait. Olsem, em i bin tokim ol long pait long lain Kenan, em ol manmeri bilong mekim pasin nogut tru. (Lo 9:5; 20:17, 18) Na tu, God i bin stiaim King Devit bilong lain Israel long pait long bikhetlain Filistia. Na em i tokim Devit long olsem wanem ol inap winim dispela pait.—2 Samuel 5:17-25.

Ol dispela stori bilong Baibel i kamapim olsem taim ol man i mekim nogut na daunim lain Israel, God i save orait long lain bilong em long pait long ol bilong lukautim ol yet na lotu i tru. Tasol yumi laik stori long 3-pela samting em God i mekim taim em i laik pait long ol man i birua long lain bilong en:

  1. GOD YET I MAKIM OL MAN LONG INSAIT LONG PAIT. Wanpela taim God i tokim lain Israel olsem: “Bai yupela yet i no inap pait. Nogat tru.” Bilong wanem em i tok olsem? Long wanem, em yet bai helpim ol long winim pait. (2 Stori 20:17; 32:7, 8) Olsem yumi stori pinis long kirap bilong atikol, planti taim God i helpim lain Israel bilong bipo long winim ol pait. Na long ol narapela taim, God i tok orait long ol i ken pait bilong lukautim Graun Bilong Promis.—Lo 7:1, 2; Josua 10:40.

  2. GOD YET I MAKIM TAIM BILONG PAIT LONG OL BIRUA. Ol wokman bilong God i mas wet inap long taim God i makim bilong pait long ol man i daunim na mekim nogut long ol. Na ol yet i no ken pait long ol birua bilong ol. Sapos ol i mekim olsem,  God bai i no orait long ol. Baibel i tok, planti taim lain Israel i bungim hevi taim ol i bihainim laik bilong ol yet na mekim pait em God i no orait long en. *

  3. Maski God i kamapim pait long lain Kenan, em i lukautim Rahap na famili bilong en

    GOD I NO AMAMAS TAIM OL MAN I DAI, DISPELA I MAKIM TU OL MAN NOGUT. God Jehova em i As bilong laip na em i Krieta bilong yumi. (Song 36:9) Olsem na God i no amamas long lukim ol man i dai. Tasol sori tru, sampela man i save mekim nogut long ol arapela na kilim ol i dai. (Song 37:12, 14) Bilong pinisim kain hevi olsem, insait long sampela yia God i makim lain Israel long insait long ol pait. Maski i olsem, em i gat pasin “sori na marimari” na em i “no save kros kwiktaim” long ol man i daunim lain Israel. (Song 86:15) Olsem, paslain long lain Israel i pait long wanpela taun, God i tok long ol i mas “tokim ol manmeri bilong taun olsem, ‘Mobeta yupela i no pait. Yupela i mas givim nating dispela taun long mipela.’” Na sapos dispela lain i bihainim tok, lain Israel bai i no pait long ol. (Lo 20:10-13) Olkain stori olsem long Baibel i kamapim olsem God i ‘no save amamas long taim ol man bilong mekim sin i dai. Em i save amamas long ol dispela man i givim baksait long pasin bilong sin na ol i stap gut.’—Esekiel 33:11, 14-16. *

Taim yumi tingim ol samting i kamap bipo, yumi kisim save olsem God i save kamapim ol pait bilong pinisim pasin bilong bagarapim na daunim ol man nogut. God yet i save makim ol man bilong mekim pait, na wanem taim ol bai mekim dispela pait. Olsem wanem? Yu ting God i amamas long lukim ol man i pait na kilim ol narapela i dai? Nogat tru. God i no laikim tru pasin bilong pait na bagarapim man. (Song 11:5) Yu ting God i senisim tingting bilong en long pasin bilong pait taim Pikinini bilong em, Jisas Krais i kirap long autim tok long taim bilong ol aposel?

^ par. 7 Olsem, wanpela taim lain Israel i pait long lain Amalek na Kenan, tasol ol i lus long pait, long wanem, God i no tokim ol long mekim dispela pait. (Namba 14:41-45) Planti yia bihain, gutpela King Josaia i mekim pait em God i no orait long en, na ol birua i kilim em i dai.—2 Stori 35:20-24.

^ par. 8 Lain Israel i no bin mekim tok bilong kamapim pasin wanbel wantaim lain Kenan paslain long ol i go pait long ol. Bilong wanem ol i mekim olsem? Long wanem, inap 400 yia God i larim lain Kenan i stap na bai ol i ken senisim pasin bilong ol. Tasol ol i mekim yet pasin nogut i go inap long taim lain Israel i kam pait long ol. (Stat 15:13-16) Olsem na God i bagarapim dispela lain olgeta. Tasol Em i no bagarapim ol Kenan husat i senisim ol pasin bilong ol.—Josua 6:25; 9:3-27.