Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

WASTAUA Novemba 2015 | God i Gat Wanem Tingting Long Pait?

Bai yu kirap nogut long bekim bilong Baibel.

COVER SUBJECT

God i Gat Wanem Tingting Long Pait?

Long bipo, God i tokim lain bilong em long pait long ol man i mekim nogut long ol na daunim ol. Tasol Jisas i skulim yumi long laikim ol birua bilong yumi. Olsem wanem? Yu ting God i senisim tingting bilong em long pait?

COVER SUBJECT

Tingting Bilong God Long Pait Long Taim Bilong Ol Man i Raitim Baibel

I gat 3-pela samting God i save mekim taim em i orait long lain bilong em i ken pait.

COVER SUBJECT

Tingting Bilong God Long Pait Long Taim Bilong Ol Aposel

God i no senisim tingting bilong en long pasin bilong pait, tasol taim bikpela hevi i kamap long Jerusalem, nau ol Juda Kristen i luksave olsem God i makim nupela lain manmeri bilong em.

COVER SUBJECT

Tingting Bilong God Long Pait Long Nau

Klostu nau pait bilong God bai pinisim olgeta pait.

Yu Save Long Dispela?

Bilong wanem Josep i sevim mausgras paslain long em i go lukim Fero? Baibel i tok papa bilong Timoti em man Grik. Yu ting dispela i makim olsem em i bilong kantri Grik?

BAIBEL I SAVE SENISIM LAIP BILONG OL MAN

Mi Ting Olsem Mi Stap Amamas Tru

Pawel Pyzara em i wanpela loya i gat biknem, na long wankain taim em i save kisim ol drak na insait long ol pait. Tasol wanpela taim em i pait wantaim 8-pela man na klostu em i dai. Bihain long dispela hevi, em i senisim i stap bilong em.

BIHAINIM BILIP BILONG OL

“Em i Pikinini Bilong Mi na Em i Save Mekim Wok Bilong Bikpela na Mi Laikim Em Tumas”

Olsem wanem Timoti i daunim pasin bilong em long sem na em i kamap gutpela wasman bilong lukautim ol kongrigesen?

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Sapos ol man i dai pinis i kirap bek, ol bai stap long we?