Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  Oktoba 2015

 FRAN PES STORI | YU TING BETEN INAP HELPIM YU?

Pasin Bilong Beten Inap Long Helpim Yu

Pasin Bilong Beten Inap Long Helpim Yu

Paslain long yu mekim wanpela wok, ating bai yu gat askim olsem, ‘Hau bai dispela wok i helpim mi?’ I nogat rong long gat kain askim olsem long pasin bilong beten, long wanem, planti man i laik save long olsem wanem beten inap helpim ol. Bilipman Jop i bin gat kain tingting olsem na em i tok: “Sapos mi singautim em . . . ating em bai i no inap harim tok bilong mi.”—Jop 9:16.

Long ol atikol i kamap paslain, yumi kisim save olsem beten i no pasin bilong kolim nating ol tok o bilong mekim gut bel bilong yumi tasol, nogat. Yumi ken bilip tru olsem God i save harim ol beten bilong yumi. Baibel i tok God i laik yumi mas i go klostu long em. (Jems 4:8) Sapos yumi bihainim stretpela pasin na askim God long ol samting i stret wantaim laik bilong en, em bai putim yau long beten bilong yumi. Olsem wanem pasin bilong beten inap helpim yumi? Yumi ken stori long sampela rot beten i helpim yumi.

Bel na tingting i stap isi.

Olsem wanem? Taim ol hevi i kamap, yu save bel hevi na tingting planti? Long kain taim olsem, Baibel i kirapim yumi long “beten oltaim,” na “kamapim ol askim bilong [yumi] long God.” (1 Tesalonaika 5:17; Filipai 4:6) Sapos yumi beten long God, yumi ken bilip long tok bilong Baibel olsem “dispela bel isi bilong God i winim tru tingting bilong man, em bai lukautim bel . . . na tingting bilong [yumi].” (Filipai 4:7) Taim yumi kamapim tingting bilong yumi long Papa bilong yumi long heven, bai yumi kisim bel isi. Long Song 55:22, Baibel i tok: “Olgeta hevi yu karim, em yu mas putim long han bilong Bikpela.”

“Olgeta hevi yu karim, em yu mas putim long han bilong Bikpela, bai em i karim na bai em i strongim yu.”—Song 55:22.

Planti man long olgeta hap bilong graun i kisim bel isi i kam long God. Hee Ran i stap long Saut Korea i  tok: “Maski mi gat planti hevi, taim mi beten long God mi save pilim olsem mi stap bel isi, na mi gat strong long karim ol dispela hevi.” Cecilia long Filipins i tok: “Mi save tingting planti long ol pikinini meri bilong mi, na long mama bilong mi husat i gat sik bilong lusim tingting. Nau mama i no luksave moa long mi. Tasol beten i helpim mi long daunim pasin bilong tingting planti na mi inap mekim ol wok bilong wan wan de. Mi save olsem Jehova bai helpim mi long lukautim famili bilong mi.”

Kisim bel isi na strong long taim bilong hevi.

Olsem wanem? Yu bel hevi na tingting planti, long wanem, bikpela hevi i painim yu o sik i daunim yu? Sapos yu pilim olsem, orait beten long “God bilong mekim isi bel bilong ol man” na bai em i ken helpim yu. Baibel i tok, “long olgeta pen na hevi i kamap long yumi, [God]  i save mekim isi bel bilong yumi.” (2 Korin 1:3, 4) Wanpela taim Jisas i bel hevi tru, olsem na “em i brukim skru na stat long beten.” Wanem samting i kamap? Baibel i tok: “Wanpela ensel i kam long heven na strongim em.” (Luk 22:41, 43) Na tu, tingim bilipman Nehemia, em i karim bikpela hevi taim ol man nogut i mekim ol tok bilong pretim em na bai em i lusim wok bilong God. Nehemia i beten long God olsem: “Mi laik yu ken strongim mi long mekim dispela wok.” Baibel i stori olsem God i helpim Nehemia long daunim pasin bilong pret na em i pinisim wok bilong sanapim banis bilong taun Jerusalem. (Nehemia 6:9-16) Reginald long Gana i stori long pasin bilong beten, na em i tok: “Taim hevi i daunim mi, mi save beten. Mi pilim olsem mi toktok long wanpela husat inap long helpim mi karim dispela hevi, na i no olsem mi mas wari long planti samting.” Yumi ken bilip tru olsem God bai mekim gut bel bilong yumi taim yumi beten.

Savetingting i kam long God.

Sampela disisen yumi mekim inap stiaim ol samting long i stap bilong yumi na long famili na ol pren bilong yumi. Hau yumi inap mekim ol gutpela disisen? Baibel i tok: “Sapos wanpela bilong yupela i sot long savetingting [moa yet long taim hevi i kamap], orait em i mas wok long askim God, na God bai givim long em. Long wanem, God i save amamas long givim planti samting long ol man na em i no save krosim ol taim em i mekim olsem.” (Jems 1:5) Sapos yumi beten long God i ken givim savetingting long yumi, orait em bai yusim holi spirit bilong em long stiaim yumi long mekim ol gutpela disisen. Yumi ken askim God long givim holi spirit, long wanem, Jisas i tok: “Papa long heven bai givim holi spirit long ol man i askim em!”—Luk 11:13.

“Oltaim mi beten long Jehova i ken stiaim mi long mekim gutpela disisen.”—Kwabena, Gana

Tingim, Jisas i bin askim Papa bilong en long helpim em taim em i laik mekim ol bikpela disisen. Baibel i stori olsem paslain long Jisas i makim 12-pela aposel bilong en, “long nait olgeta em i beten long God.”—Luk 6:12.

Olsem Jisas, planti man long nau i bilip olsem pasin bilong beten i helpim ol long luksave long olsem wanem God i stiaim ol long mekim ol gutpela disisen. Regina long Filipins i stori long ol hevi em i bungim. Olsem, i hatwok long em i painim wok mani, mekim bikpela long ol pikinini, na lukautim em yet na famili bihain long taim man bilong em i dai. Olsem wanem em i mekim ol gutpela disisen? Em i tok: “Mi save beten long Jehova i ken helpim mi.” Kwabena long Gana i stori long risen na em i beten long God. Em i tok: “Mi lusim wok mani long wanpela konstraksen kampani we mi save kisim gutpela pe.” Em i skelim olgeta samting na i tok: “Oltaim mi beten long Jehova i ken stiaim mi long mekim gutpela disisen. Mi bilip tru olsem Jehova i helpim mi long makim gutpela wok mani we mi inap long mekim ol wok bilong sapotim Kingdom, na tu, mi lukautim mi yet long sait bilong haus na kaikai samting.” Sapos yu beten long God i ken helpim yu long mekim ol samting i strongim pasin pren bilong yu wantaim em, em bai stiaim yu long mekim gutpela disisen.

Pasin bilong beten inap long helpim yu long planti rot. (Bilong kisim sampela save moa long hau beten i helpim yu, lukim blok “ Ol Helpim Yumi Kisim Long Beten”) Tasol bilong yu ken kisim helpim, em i bikpela samting long kisim save long God na laik bilong en. Mipela i laik singautim yu long toktok wantaim ol Witnes Bilong Jehova na bai ol i ken stadi long Baibel wantaim yu. * Taim yu mekim olsem, nau rot i op long yu ken go klostu long Man bilong “harim beten.”—Song 65:2.

^ par. 14 Bilong kisim sampela save moa, yu ken toktok wantaim ol Witnes Bilong Jehova long hap yu stap long en, o go long Web-sait bilong mipela, em www.jw.org/tpi.