Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 LAIP STORI

Samting i Winim Mani Kago na Biknem

Samting i Winim Mani Kago na Biknem

Long wanpela nait bilong 1984, laip bilong mi olsem tineja i senis taim mi kisim biknem olsem Mis Hong Kong. Piksa bilong mi i stap long fran pes bilong ol magasin na ol niuspepa. Mi save singsing, danis, toktok long ol pablik ples na ol TV program, werim ol gutpela klos, na bung wantaim ol man i gat biknem, olsem gavana bilong Hong Kong.

Long yia bihain, mi ektim ol muvi na planti taim mi stap olsem namba 1 ekta long ol dispela muvi. Ol niusman i laik intaviuim mi na ol man bilong kisim ol piksa i laik kisim ol piksa bilong mi. Na tu, ol man i laik mi mas stap long taim bilong tokaut long ol nupela muvi na ol nupela haus samting, na ol bikpela bung bilong kaikai. Ol man i laik bai mi mas stap long olgeta kain bung olsem.

Long muvi bilong pait na bagarapim man

Tasol bihain mi luksave olsem ol samting mi ting i bikpela samting i samting nating. Planti taim mi ektim ol muvi i gat pasin bilong pait na bagarapim man, na dispela i givim hevi long mi. Ol ekta bilong ol muvi long Hong Kong i save kalap long ol bikpela haus, kar, na bris samting. Tasol planti ekta long Hollywood long Amerika i no save mekim olsem bikos i gat ol man i save gut long mekim ol kain kalap olsem. Olsem na mi mas mekim ol kain samting olsem ron long motobaik na kalapim ol kar. Planti ol muvi mi ektim i gat pasin pamuk na pasin bilong pait na bagarapim man. Na tu, sampela muvi i gat wok bilong ol spirit nogut.

Long 1995, mi marit long wanpela man i save wokim ol muvi. Mi kisim olgeta samting bilong i stap amamas, olsem biknem, planti mani kago, na mi marit long wanpela man i laikim mi. Maski i olsem mi bel hevi, olsem na mi no ektim moa ol muvi.

TINGIM BEK BILIP BILONG MI

Mi tingim bek bilip mi bin laikim tru long taim mi stap liklik gel. Long dispela taim, long olgeta Sarere mi na susa bilong mi i save visitim wanpela famili em ol i Witnes Bilong Jehova. Joe McGrath em papa bilong dispela famili, na mipela i save kolim em ankol Joe. Em i save mekim Baibel stadi wantaim 3-pela pikinini bilong en, na mi na susa bilong mi. Famili bilong ol i gat gutpela pasin na pasin laikim, na ankol Joe i save lukautim na rispektim meri na ol pikinini bilong em. Na tu, mi amamas long go wantaim ol long ol miting Kristen na sampela taim mipela i go wantaim ol long ol kibung. Mi save amamas long bung wantaim ol Witnes na mi no pret long wanpela samting.

Famili bilong mi yet i bungim ol hevi. Pasin bilong  papa i mekim na mama i save tingting planti na bel hevi tru. Taim mi gat 10-pela krismas, mama bilong mi i no bung moa wantaim ol Witnes Bilong Jehova. Mi bung yet wantaim ol, tasol mi no givim bel olgeta. Maski i olsem, mi kisim baptais taim mi gat 17 krismas. Tasol i no longtaim na mi insait long pasin bilong ol man bilong dispela graun na mi no bung moa wantaim kongrigesen.

MI BIHAINIM GEN BILIP BILONG MI

Bihain liklik long taim mi marit, tupela wasman long kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova long hap mi stap long en i kam visitim mi. Ol i toktok wantaim mi long olsem wanem mi inap pas gut gen wantaim God Jehova, na ol i stretim rot long Cindy, em wanpela misineri long helpim mi. Long dispela taim mi lusim pinis bilip, olsem na mi askim em long helpim mi long luksave olsem tru tru God i as bilong ol tok bilong Baibel. Bilong helpim mi, Cindy i soim mi ol tok profet bilong Baibel i bin kamap tru. I no longtaim na mipela i kamap gutpela pren, na em i askim mi sapos em inap stadi wantaim mi long Baibel. Mi wanbel long mekim olsem. Dispela em fes taim mi luksave olsem Jehova, em God bilong pasin laikim i laik bai mi stap amamas.

Taim mi kirap long go long ol miting Kristen gen, mi luksave olsem mi amamas long bung wantaim ol Witnes winim taim mi bung wantaim lain bilong wokim ol muvi. Tasol ol samting i kamap long taim mi liklik yet i mekim na mi pilim olsem mi no inap long trastim ol narapela, na tu, mi ting mi no inap long mekim wanpela gutpela wok. Wanpela long kongrigesen i soim mi ol tok bilong Baibel we i helpim mi long daunim pasin bilong bel hevi. Na tu, mi kisim save long rot bilong painim ol gutpela pren.

SAMTING I WINIM MANI KAGO NA BIKNEM

Long 1997, mi na man bilong mi i go stap long Hollywood long California, Amerika. Long dispela hap, mi lusim bikpela haptaim long skulim ol man long tok bilong Baibel na dispela i helpim i stap bilong ol. Pasin bilong skulim ol man long Baibel i mekim mi i stap amamas tru winim mani kago na biknem. Long 2002, mi bungim Cheri em wanpela pren bilong mi long taim mi stap long Hong Kong. Planti samting long i stap bilong mitupela i wankain. Cheri i stap olsem Mis Hong Kong paslain long mi kisim ples bilong en. Taim mi winim resis, em i bin putim kraun long mi. Na tu, em i kamap wanpela ekta na bihain em i wokim ol muvi, na em i wok wantaim ol dairekta i gat nem, olsem na em i go stap long Hollywood.

Mi pilim tru hevi bilong Cheri taim mi harim olsem boipren bilong em i kisim hat-atek na dai. Ol wanlotu bilong em long lotu Buda i no inap long helpim em. Wankain olsem mi, em i gat biknem na planti mani kago, tasol em i bel hevi na em i no inap long trastim ol arapela. Mi kirap stori long em long ol tok bilong Baibel mi kisim save long en, tasol bilip bilong en long lotu Buda i mekim na em i no pilim ol tok em i lainim.

Pren bilong mi Cheri long wanpela muvi

Long 2003, Cheri i ringim mi taim em i stap long Vancouver, Kanada bilong wokim wanpela muvi. Em i amamas tru na em i stori olsem, em i bin draiv long kar long kantri sait na lukim ol naispela ples, na nau em i beten long God na tok: “Tokim mi, Husat i God tru? Wanem nem bilong yu?” Long dispela taim, em i draiv i go na abrusim wanpela Haus Kingdom na em i lukim nem Jehova. Em i pilim olsem dispela em bekim bilong God, na wantu tasol em i painim rot long bungim ol Witnes Bilong Jehova. Mi stretim rot na bihain long sampela de Cheri i go long wanpela miting long tok Saina long wanpela kongrigesen long Vancouver.

 Cheri i tokim mi olsem: “Dispela lain i tingim mi tru. Mi inap long kamapim tingting bilong mi long ol.” Mi amamas tru long harim olsem, long wanem, taim Cheri i insait long wok bilong wokim ol muvi em i no gat ol pren. Cheri i wok long go yet long ol miting. Tasol long 2005, em i sainim wanpela kontrak long wokim 2-pela bikpela muvi long Saina, olsem na em i mas go bek long Hong Kong. Long 2006, Cheri i dediketim laip bilong en long Jehova na em i kisim baptais long wanpela kibung bilong ol Witnes long Hong Kong. Em i laik lusim bikpela haptaim long mekim wok bilong Jehova, tasol wok bilong wokim ol muvi i pasim em long mekim olsem. Na dispela i mekim em i bel hevi tru.

AMAMAS BILONG HELPIM OL NARAPELA

Long 2009, olgeta samting long i stap bilong Cheri i senis. Em i lusim wok bilong wokim ol muvi na bai em inap long givim bel long mekim wok bilong Jehova. Em i bungim ol nupela pren long kongrigesen Kristen. Na tu, em i insait long wok bilong autim gutnius bilong Kingdom fultaim, na dispela i mekim em i amamas, long wanem, em i helpim ol narapela long painim rot bilong i stap amamas.—Matyu 24:14.

Bihain Cheri i lainim tok Nepal bilong helpim wok bilong autim tok long ol man husat i mekim tok Nepal long Hong Kong. Planti man long Hong Kong i no tingim tumas ol man bilong Nepal, long wanem, ol dispela lain i no save gut long tok Inglis na tok Saina, na tu, ol i gat narapela kastam. Cheri i tokim mi olsem em i amamas long helpim ol long kliagut long ol tok bilong Baibel. Wanpela de taim em i autim tok long ol haus, em i bungim wanpela meri Nepal husat i harim sampela stori long Jisas, tasol em i no save long trupela God em Jehova. Cheri i yusim Baibel long soim dispela meri long beten Jisas i mekim long Papa bilong en long heven. Taim dispela meri i kisim save olsem em inap beten long God, em nem bilong em Jehova, em i amamas tru long kisim save long tok i tru bilong Baibel. I no longtaim na man bilong em na pikinini meri bilong em tu i stadi long Baibel.—Song 83:18; Luk 22:41, 42.

Cheri long nau

Taim mi lukim olsem Cheri i amamas long autim tok fultaim, mi askim mi yet olsem: ‘Wanem samting i pasim mi long mekim olsem?’ Long dispela taim, mi tu i go bek long Hong Kong. Mi stretim ol samting long i stap bilong mi na bai mi inap lusim bikpela haptaim long skulim ol man long tok i tru bilong Baibel. Mi luksave olsem pasin bilong putim yau long tok bilong ol man na helpim ol long kliagut long Tok Bilong God i mekim mi i stap amamas tru.

Pasin bilong helpim ol man long kisim save long Baibel i mekim mi i stap amamas tru

Mi stadi long Baibel wantaim wanpela meri Vietnam husat i save bel hevi na krai oltaim. Na nau em i stap amamas na bung wantaim ol narapela long kongrigesen.

Mi na Cheri i painim samting i winim biknem na mani kago. Pastaim mipela i amamas long kisim biknem na planti mani kago long wokim ol muvi, tasol wok bilong skulim ol man long God Jehova i helpim mipela long i stap amamas tru, long wanem, dispela i givim biknem long Jehova. Na dispela i helpim mipela long lukim truim bilong tok bilong Jisas olsem: “Amamas bilong givim samting i winim amamas bilong kisim samting.”—Aposel 20:35.