Yumi bilong i stap nau tasol?

Olsem wanem? Sampela taim yu pilim olsem yumi bilong i stap nau tasol?

Olsem wanem? Yu ting yumi stap bilong wok, marit, lukautim famili, na bihain yumi go lapun? (Jop 14:1, 2) Baibel i tok ol saveman long bipo i bin gat wankain askim.—Ritim Saveman 2:11.

Yu ting laip bilong yumi i gat as bilong en? Pastaim yumi ken askim yumi yet olsem: ‘Ol samting i gat laip i kamap olsem wanem?’ Ol man i skelim hau kru na bodi bilong yumi i save wok, na planti i tok ating wanpela Krieta i wokim yumi. (Ritim Song 139:14.) Sapos olsem, i mas i gat risen na em i bin wokim yumi! Olsem na taim yumi kisim save long dispela, bai yumi amamas long i stap laip.

Bilong wanem God i wokim ol man?

Taim God i wokim namba wan man na meri, em i givim ol wanpela gutpela asainmen. Em i laik bai ol i kamap planti na i go sindaun long olgeta hap bilong graun, mekim graun i kamap ples paradais, na stap oltaim.—Ritim Stat 1:28, 31.

Tasol samting God i tingting pinis long mekim i no kamap long dispela taim, long wanem, ol man i bikhet na sakim wok bos bilong em. Maski i olsem, God i no les kwik long yumi na senisim tingting bilong en. Baibel i tok God i stretim rot bilong helpim ol bilipman, na samting em i tingting pinis long mekim long graun bai kamap tru! Olsem na God i laik bai yu tu i ken stap oltaim long wanpela ples paradais long graun long bihain! (Ritim Song 37:29.) Long rot bilong Baibel, yu inap kisim save long olsem wanem yu inap lukim ol samting God i promis long en.