Yu ting ol man i dai pinis inap stap laip gen?

BAIBEL I TOK: “Taim i laik kamap na olgeta man i stap long matmat ol bai harim nek bilong [Jisas] na kam ausait.”Jon 5:28, 29.

Jisas i tok profet olsem wanpela taim bai kamap we Kingdom bilong em bai bosim graun, na long dispela taim ol man i stap long matmat ol bai kam ausait. Fernando, em yumi stori long en long fes atikol i tok: “Long namba 1 taim mi ritim tok bilong Jon 5:28, 29, mi kirap nogut tru. Dispela tok i helpim mi long bilip na wet long ol gutpela samting bai kamap bihain.”

Long bipo, bilipman Jop i bilip olsem sapos em i dai, God bai kirapim em bek. Olsem na Jop i tok: “Ol manmeri i dai pinis, ating ol i no inap kisim laip gen. Tasol God, i gutpela sapos yu haitim mi long ples bilong ol man i dai pinis, inap belhat bilong yu i slek olgeta. Na yu ken makim wanpela taim bilong tingim mi gen. Na bai mi wet i stap inap long taim yu makim bilong mi i stap long dispela ples [Matmat], em i pinis. . . . Olsem na bai yu singautim mi na bai mi lusim dispela ples na kam long yu.”—Jop 14:13-15.

Kirap bek bilong Lasarus i helpim yumi long bilip na wetim ol gutpela samting

Marta, em susa bilong Lasarus, em tu i bilip long kirap bek. Olsem na bihain long Lasarus i dai, Jisas i tokim Marta: “‘Brata bilong yu bai kirap bek.’ Marta i tokim em: ‘Mi save em bai kirap bek long las de.’ Jisas i tokim em: ‘Kirap bek em mi yet na laip em mi yet. Man i bilip long mi, maski em i dai, em bai kisim laip gen.’” (Jon 11:23-25) Bihain Jisas i kirapim bek Lasarus! Dispela narakain stori i helpim yumi long tingim ol gutpela samting bai kamap bihain. Yumi bai amamas tru long lukim ol man i kirap bek long olgeta hap bilong graun!

Yu ting sampela man bai kirap bek na go long heven?

BAIBEL I TOK: Baibel i kamapim klia olsem kirap bek bilong Jisas i narakain long 8-pela narapela kirap bek em Baibel i stori long en. Ol dispela man i bin kirap bek na stap laip gen long graun. Tasol Baibel i stori long kirap bek bilong Jisas olsem: “Jisas Krais i go long heven na nau em i stap long han sut bilong God.” (1 Pita 3:21, 22) Olsem wanem? Jisas wanpela tasol i kirap bek na kisim laip long heven? Paslain long Jisas i dai, em i tokim ol aposel bilong em olsem: “Mi bai go na redim hap bilong yupela, na bai mi kam bek na kisim yupela i go wantaim mi, na hap mi stap long en yupela tu bai i stap.”—Jon 14:3.

Krais i go long heven na redim ples bilong sampela disaipel bilong em. Baibel i tok namba bilong lain husat bai kirap bek na go long heven em inap  olsem 144,000. (Revelesen 14:1, 3) Tasol ol dispela disaipel bilong Jisas bai go long heven na mekim wanem wok?

Ol i gat bikpela wok long mekim! Baibel i tok: “Ol manmeri i insait long namba 1 kirap bek, ol i holi na ol i amamas. Namba 2 dai i no gat strong long daunim ol. Ol bai stap pris bilong God na bilong Krais, na ol bai mekim wok king wantaim em inap 1,000 yia.” (Revelesen 20:6) Ol lain husat bai kirap bek na go long heven bai mekim wok olsem ol king na pris wantaim Krais na bosim graun.

I gat sampela lain moa bai kirap bek bihain?

BAIBEL I TOK: Baibel i kamapim tok bilong aposel Pol, olsem: “Mi bilip na wet long God, na ol dispela man tu i bilip, olsem bai i gat kirap bek bilong ol man i dai pinis, em ol stretpela man na ol man nogut wantaim.”Aposel 24:15.

Baibel i helpim yumi long bilip olsem planti bilion manmeri bai stap laip gen

Husat em ol dispela man Pol i kolim olsem “ol stretpela man”? Tingim wanpela eksampel. Klostu long taim bilipman Daniel i dai, God i tok: “Bai yu dai, tasol bihain bai yu kirap bek na long las de bai yu kisim ol samting God i bin makim bilong yu.” (Daniel 12:13) Taim Daniel i kirap bek, em bai go stap long wanem hap? Baibel i tok: “Ol stretpela man bai i kisim graun God i givim ol, na bai ol i stap oltaim long en.” (Song 37:29) Na tu, Jisas i bin tok profet olsem: “Ol man i bihainim pasin isi, ol i ken amamas, long wanem, ol bai kisim graun olgeta.” (Matyu 5:5) Daniel na olgeta bilipman na bilipmeri bai kirap bek na stap laip gen long graun inap oltaim oltaim.

Husat em ol dispela man Pol i kolim olsem “ol man nogut”? Dispela i makim planti bilion manmeri husat i dai, planti bilong ol i no bin kisim save long tok i tru bilong Baibel na bihainim. Bihain long taim ol i kirap bek ol bai kisim save long Jehova * na Jisas. Na tu, ol bai tenkyu long ol samting tupela i mekim bilong helpim ol. (Jon 17:3) Ol man husat i laik lotuim God inap long i stap laip oltaim, long wanem, Jehova em God bilong i stap oltaim oltaim.

Ol man husat i lotuim God inap long i stap laip oltaim, na ol bai gat gutpela helt na stap amamas

Ol man bai i gat wanem kain sindaun long graun long bihain?

BAIBEL I TOK: God “bai mekim drai aiwara i stap long ai bilong ol, na bai i no gat dai moa, na ol bai i no bel hevi na krai moa, na ol bai i no inap pilim pen gen.” (Revelesen 21:4) “Ol manmeri bilong mi bai i wokim ol haus na stap long ol. Na bai ol i planim ol gaden wain na wokim wain na dring.”—Aisaia 65:21.

Yumi bai amamas tru long stap long kain ples olsem wantaim ol famili na ol pren bilong yumi taim ol i kirap bek! Tasol yumi laik save long bekim bilong dispela askim, Bilong wanem yumi bilip tru olsem ol man i dai pinis bai kirap bek?

^ par. 15 Jehova em nem bilong God olsem Baibel i tok.