Janet i tok: “Bihain long papa bilong mi i dai, man bilong mi i tokim mi olsem em i prenim wanpela meri. I no longtaim na em i kisim olgeta samting bilong en na lusim mi wantaim tupela pikinini.” Janet i painim wok mani, tasol pe bilong em i no inap long sapotim ol. Na i gat ol narapela hevi tu i painim em. Janet i tok: “Mi tingting planti olsem mi yet bai mekim olgeta wok bilong lukautim famili. Mi bel hevi olsem mi no inap long givim planti samting long ol pikinini bilong mi olsem ol narapela papamama i save mekim. Na tu, mi tingting planti olsem ol narapela i gat wanem tingting long mi na ol pikinini. Ating ol i gat askim olsem, mi bin wok strong long lukautim marit bilong mi?”

Janet

Pasin bilong beten i helpim Janet long stap bel isi na tingim pasin bilong em long stap gut long God. Janet i tok: “Long nait, taim olgeta wok bilong de i pinis na mi wanpela i stap, nau mi save tingting planti. Tasol pasin bilong beten na ritim Baibel i save mekim isi bel bilong mi. Mi laikim tok bilong Baibel long Filipai 4:6, 7, em i tok: ‘Yupela i no ken tingting planti long wanpela samting, nogat. Long olgeta samting, kamapim ol askim bilong yupela long God, mekim long rot bilong ol beten, na long ol prea we yu beten strong, na long ol beten bilong tok tenkyu long God. Na dispela bel isi bilong God i winim tru tingting bilong man, em bai lukautim bel bilong yupela na tingting bilong yupela.’ Planti taim mi save beten long nait, na Jehova i givim bel isi long mi.”

Tok Jisas i mekim long Bikpela Tok Long Maunten long pasin bilong beten inap mekim gut bel bilong ol man, maski ol i karim wanem ol hevi. Em i tok: “Papa bilong yupela, em i save long ol samting yupela i nidim paslain long yupela i askim em.” (Matyu 6:8) I stret yumi askim God long helpim yumi. Beten em nambawan rot bilong “go klostu long God.” Wanem gutpela samting inap kamap long pasin bilong  beten? Baibel i tok: “Em [God] bai kam klostu long yupela.”—Jems 4:8.

Taim yumi beten na kamapim ol hevi bilong yumi long God, dispela i mekim yumi stap bel isi. Na tu, Jehova em Man bilong “harim beten” i save mekim ol samting bilong helpim ol man i bilip long em. (Song 65:2) Olsem na Jisas i skulim ol disaipel bilong em long “beten oltaim na no ken givap.” (Luk 18:1) Oltaim yumi mas bilip na askim God long stiaim na helpim yumi, na em bai givim yumi ol samting yumi nidim. Yumi no ken kisim tupela tingting long ol samting God i tingting pinis long mekim na ol samting em inap long mekim. Taim yumi “beten oltaim,” yumi kamapim klia olsem yumi gat strongpela bilip.—1 Tesalonaika 5:17.

BILIP I MAKIM WANEM SAMTING?

Pasin bilong bilip i makim olsem man i mas “kisim save” long God na bilip olsem em Man i stap tru. (Jon 17:3) Long rot bilong Baibel yumi kisim save olsem God i tingim yumi olgeta wan wan na em i laik helpim yumi. Tasol yumi no kisim save long God na em tasol, nogat, yumi mas mekim sampela samting. Yumi mas stap pren bilong God na rispektim em. Wankain olsem yu gat gutpela pren, pasin pren bilong yupela i no kamap wantu tasol. Pasin bilong bilip bai “kamap bikpela moa” sapos yumi wok long kisim sampela save moa long God. Na taim yumi “mekim ol samting em i laikim,” bai yumi luksave long olsem wanem Em i helpim yumi. (2 Korin 10:15; Jon 8:29) Janet i gat dispela kain bilip, olsem na em i daunim pasin bilong tingting planti.

Janet i tok: “Pasin bilong mi long bilip i stap strong, long wanem, mi luksave olsem Jehova i save helpim mi oltaim. Planti taim ol man i no bihainim stretpela pasin na dispela i mekim mi bel hevi. Tasol taim mi beten, oltaim Jehova i save helpim mipela long ol samting em mi pilim olsem ol i bikpela hevi tumas. Pasin bilong tok tenkyu i helpim mi long tingim ol samting God i mekim, moa yet long taim mipela i nidim helpim. Na tu, em i givim mi ol gutpela pren, em ol manmeri husat i bihainim pasin Kristen tru. Oltaim ol i save helpim mi na ol i stap gutpela eksampel long ol pikinini bilong mi i ken bihainim.” *

“Nau mi save long as na long Malakai 2:16, Jehova i tok: ‘Mi no laikim tru pasin bilong brukim marit.’ Taim poroman marit i lusim narapela, dispela bai givim bikpela bel hevi long em. Man bilong mi i lusim mipela inap sampela yia pinis, tasol sampela taim mi pilim olsem mi stap wanpis na mi no gutpela moa. Long kain taim olsem, mi save helpim ol narapela na dispela i mekim isi bel bilong mi.” Janet i bihainim stiatok bilong Baibel long no ken stap wanpis, na dispela i helpim em long daunim pasin bilong tingting planti. *Sindaun 18:1.

God i “lukautim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Na em i save helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis.”—Song 68:5

Janet i tok: “Mi kisim bikpela bel isi taim mi save olsem God i ‘lukautim ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis. Na em i save helpim ol meri, man bilong ol i dai pinis.’” (Song 68:5) Janet i save olsem God i no save traim yumi long “ol samting nogut,” nogat. Em i “amamas long givim planti samting long ol man,” olsem savetingting na “strong i winim strong bilong yumi.” Na bai yumi inap karim ol hevi na daunim pasin bilong tingting planti.—Jems 1:5, 13; 2 Korin 4:7.

Tasol olsem wanem sapos wanpela bikpela hevi i painim yumi?

^ par. 10 Bilong kisim sampela save moa long olsem wanem yu inap daunim pasin bilong tingting planti, lukim fran pes stori “Yu Inap Bosim Ol Samting Long i Stap Bilong Yu?” long Kirap! bilong Julai 2015. I stap tu long www.jw.org/tpi.