Alona i tok: “Taim mi harim krai bilong sairen, mi pret nogut tru na mi ran i go bilong painim ples hait. Tasol taim i no gat ples bilong hait, mi save pret moa. Wanpela taim, mi wokabaut long rot na mi krai na i hatwok long mi pulim win. Bihain long sampela aua, bel bilong mi i stap isi. Tasol i no longtaim na mi harim gen krai bilong sairen.”

Alona

Woa i save kamapim ol hevi, tasol i gat ol narapela samting tu. Tingim, sapos yu painimaut olsem yu yet o wanpela yu laikim i gat bikpela sik we planti i save dai long en, ating bai yu tingting planti. Na sampela i tingting planti long ol samting bai painim ol long bihain. Ol i gat askim olsem, ‘Ol pikinini bilong mipela na ol tumbuna pikinini bai stap long graun i gat woa, pasin raskol, polusen, na ol bikpela sik samting?’ Hau yumi inap daunim pasin bilong tingting planti?

Baibel i tok: “Man i gat gutpela tingting, em i save olsem, hevi i laik kamap long em, na em i abrusim.” (Sindaun 27:12) Yumi save mekim ol samting bilong lukautim helt bilong yumi, olsem tasol yumi mas lukautim bel na tingting bilong yumi. Em i bikpela samting long luksave long ol hevi i kamap. Tasol yumi no ken lusim bikpela haptaim long lukim ol muvi o harim musik i stori long pasin bilong pait na kilim man. Long wanem, God i no wokim yumi bilong tingting planti long ol samting nogut, nogat. Em i wokim yumi bilong ‘tingim ol samting i tru, ol samting i stretpela,  ol samting i klin, na ol samting i kirapim pasin laikim.’ Sapos yumi mekim olsem, “God bilong bel isi” bai givim bel isi long yumi.—Filipai 4:8, 9.

BETEN EM I BIKPELA SAMTING

Sapos yumi gat strongpela bilip, yumi inap daunim pasin bilong tingting planti. Baibel i kirapim yumi long “redi oltaim long beten.” (1 Pita 4:7) Yumi ken beten long God i givim savetingting na strongim yumi, na “yumi save olsem em i harim yumi long wanem wanem samting yumi askim em long en.”—1 Jon 5:15.

Wantaim man bilong em Avi

Baibel i tok Satan em i “hetman bilong dispela graun,” na “graun olgeta i stap long han bilong Satan.” (Jon 12:31; 1 Jon 5:19) Jisas i save olsem Satan i stap tru na Jehova bai kisim bek yumi long han bilong em. Olsem na Jisas i skulim yumi long beten olsem: “Kisim bek mipela long han bilong Satan.” (Matyu 6:13) Alona i tok: “Taim mi harim krai bilong sairen, mi save beten long Jehova i ken givim mi bel isi. Na tu, man bilong mi i save ringim mi na beten wantaim mi. Pasin bilong beten i helpim mi tru.” Dispela i truim tok bilong Baibel olsem: “Wanem ol manmeri i save bel tru na i singaut long em [Jehova], em i save stap klostu long ol.”—Song 145:18.

BILIP NA WETIM OL GUTPELA SAMTING

Long Bikpela Tok Long Maunten, Jisas i skulim ol disaipel bilong em long beten olsem: “Kingdom bilong yu i mas i kam.” (Matyu 6:10) Kingdom Bilong God bai pinisim olgeta pen na hevi, long dispela taim ol man bai i no tingting planti moa. Long rot bilong Jisas, em “King bilong kamapim gutpela sindaun na bel isi,” God bai “mekim i dai pait long olgeta hap graun.” (Aisaia 9:6; Song 46:9) Baibel i tok: “Bikpela bai i stretim tok bilong olgeta lain manmeri na bai ol i sindaun gut wantaim. . . . Na olgeta lain manmeri bai i no pait moa, na bai ol i no skul moa long pait. . . . Na i no gat wanpela man bai i mekim ol i pret.” (Maika 4:3, 4) Ol famili bai i stap amamas na “wokim ol haus na stap long ol. Na bai ol i planim ol gaden wain na wokim wain na dring.” (Aisaia 65:21) “Na long dispela taim, i no gat man . . . bai i tok olsem, ‘Mi gat sik.’”—Aisaia 33:24.

Long nau, “taim nogut i save painim yumi olgeta,” maski yumi mekim olgeta samting bilong lukautim yumi yet. (Saveman 9:11) Inap planti handret yia, ol gutpela man i dai long ol woa, ol bikpela sik, na pasin bilong pait na bagarapim man. Tasol wanem gutpela samting i wetim ol man i nogat asua em ol i dai pinis?

Planti milion man i dai, tasol God i save long olgeta wan wan bilong ol na em bai kirapim bek ol. Maski ol i slip long matmat, God i no lusim tingting long ol. Olsem na yumi wet long taim we “olgeta man i stap long matmat ol bai . . . kam ausait.” (Jon 5:28, 29) Tok bilong Baibel i strongim bilip bilong yumi long kirap bek, em i tok: “Dispela samting yumi bilip na wet long en i stap olsem anka bilong laip bilong yumi. Em i stap strong na i no inap surik liklik.” (Hibru 6:19) Na tu, God “i bin kirapim bek dispela man [Jisas] long dai na bai olgeta manmeri i ken save olsem tru tru dispela samting bai kamap.”—Aposel 17:31.

Long nau, ol man i laik stap gut long God, ol tu bai bungim ol hevi. Tasol tingim Paul, Janet, na Alona. Maski ol i bungim ol hevi, ol i bihainim gutpela tingting na stap klostu long God long rot bilong beten, na ol i bilip long tok bilong Baibel long ol gutpela samting bai kamap. Dispela i helpim ol long daunim pasin bilong tingting planti. Olsem tasol, “God em i as bilong ol gutpela samting yumi bilip na wetim na em i ken mekim amamas na bel isi i pulap long yupela, long wanem, yupela i bilip long em.”—Rom 15:13.