Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua  |  Julai 2015

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Pasin nogut i kirap olsem wanem?

Husat i traim long pulim Jisas long sakim wok bos bilong God?—Matyu 4:8-10

Ol man i laik stap bel isi, bihainim onest pasin, na mekim gut long ol narapela. Tasol bilong wanem ol i mekim wansait pasin, hatpela pasin, na pait na bagarapim narapela? Oltaim yumi harim nius long ol bikpela hevi. Yu ting wanpela i kirapim ol man long mekim pasin nogut?—Ritim 1 Jon 5:19.

Yu ting God i wokim ol man na putim tingting bilong mekim pasin nogut long bel bilong ol? Nogat tru. God Jehova i wokim ol man wankain olsem em, olsem na ol inap kamapim pasin laikim bilong God. (Stat 1:27; Jop 34:10) Na tu, God i larim ol man long mekim disisen bilong ol yet. Tasol namba wan tumbuna papamama bilong yumi i mekim disisen long sakim tok bilong God. Ol i no bihainim gutpela pasin bilong Em na ol i mekim sin. Na yumi ol tumbuna pikinini bilong ol tu i kisim sin.—Ritim Lo 32:4, 5.

Yu ting pasin nogut bai stap oltaim?

God i laik bai yumi mas sakim olgeta pasin nogut. (Sindaun 27:11) Olsem na em i skulim yumi long rot bilong sakim ol pasin nogut na mekim ol samting bilong stap amamas tru. Tasol yumi olgeta i gat sin, olsem na sampela taim i hatwok long kamapim pasin laikim bilong God.—Ritim Song 32:8.

Maski ol man long nau i mekim ol pasin nogut, God i larim ol i stap long dispela liklik haptaim na bai ol i luksave long ol hevi i kamap long pasin ol i mekim. (2 Pita 3:7-9) Tasol klostu nau, God bai givim graun long ol man i bihainim tok bilong em na ol bai stap amamas tru.—Ritim Song 37:9-11.