Olsem wanem? Sampela taim yu ritim stori bilong ol man long Baibel em God i amamas long ol, na yu gat askim olsem, ‘Mi inap mekim God i amamas?’ Ating bai yu tok, ‘Mi no stretpela man, oltaim mi save popaia.’

Jop “i gutpela man tru na i no gat asua long ai bilong God.”—Jop 1:1

Baibel i tok, bilipman Jop “em i gutpela man tru na i no gat asua long ai bilong God.” (Jop 1:1) Na Baibel i kolim Lot “stretpela man.” (2 Pita 2:8) Na tu, Baibel i tok Devit i bihainim “ol pasin i stret” long ai bilong God. (1 King 14:8) Yumi laik skelim gut stori bilong ol dispela bilipman em Baibel i stori long ol, na dispela bai helpim yumi long kisim save long 3-pela samting. Namba 1, ol i bin mekim sampela popaia, namba 2, skul yumi kisim long stori bilong ol, na namba 3, ol sinman inap long mekim God i amamas.

OL I BIN MEKIM OL POPAIA

“God i kisim bek stretpela man Lot, em man i bin bel hevi tru long ol man bilong sakim lo em ol i bihainim pasin bikhet na i no sem.”—2 Pita 2:7

Jop i bin karim planti hevi, olsem na em i ting God i no tingim gutpela pasin bilong em long bilip na stap gut long Em. (Jop 9:20-22) Jop i bilip olsem em i bihainim stretpela pasin na em i nogat rong, olsem na ol pren bilong Jop i ting em i tokaut olsem em i mekim stretpela pasin na pasin bilong God i no stret.—Jop 32:1, 2; 35:1, 2.

Lot i save olsem taun em i stap long en bai bagarap, tasol em i gat 2-pela tingting long lusim dispela  ples. Em i bel hevi tru long lukim lain Sodom na Gomora i insait long ol pasin pamuk nogut tru, na “bel bilong em i bagarap stret.” (2 Pita 2:8) God i tokaut olsem em bai pinisim dispela lain nogut, tasol em bai helpim Lot na famili bilong em long lusim dispela taun na bai ol inap abrusim bagarap. Ating bai yu tingting olsem, bilong wanem Lot i no hariap long lusim dispela ples, maski bagarap i laik kamap. Maski i olsem, God i salim tupela ensel bilong lukautim Lot na famili bilong em. Na ol ensel i holim han bilong ol na bringim ol i go ausait long taun.—Stat 19:15, 16.

“Devit . . . i bin strong long bihainim olgeta lo bilong [God]. Na wanem ol pasin i stret long ai bilong [God], em tasol Devit i save mekim.”—1 King 14:8

Devit i no bosim bel, na em i bin slip wantaim meri bilong narapela man. Na tu, bilong haitim rong bilong em, em i kilim i dai man bilong dispela meri. Em i mekim bikpela rong tru. (2 Samuel, sapta 11) Baibel i tok: “Bikpela i no laikim dispela samting Devit i bin mekim.”—2 Samuel 11:27.

Ol dispela bilipman Jop, Lot, na Devit i bin mekim ol bikpela popaia. Tasol ol i bihainim tok bilong God na ol i givim bel tru long mekim wok bilong em. Ol samting ol i mekim i soim olsem ol i tanim bel na ol i laik pas gut wantaim God. Olsem na God i lusim rong bilong ol, na Baibel i kolim ol olsem ol bilipman.

YUMI KISIM WANEM SKUL?

Yumi olgeta i gat sin, olsem na sampela taim yumi save popaia. (Rom 3:23) Sapos yumi popaia, orait em i bikpela samting long soim olsem yumi hevi long rong bilong yumi. Na yumi mas mekim ol samting yumi inap long mekim bilong pas gut gen wantaim God.

Olsem wanem Jop, Lot, na Devit i soim olsem ol i tanim bel? Jop em man i gat gutpela bel na em i save strong long bihainim stretpela pasin. Olsem na bihain long God i stretim em, em i kisim  stretpela tingting na em i tokaut long rong bilong em. (Jop 42:6) Na olsem wanem long Lot? God i heitim tru pasin nogut em lain Sodom na Gomora i mekim, na Lot i holim wankain tingting olsem bilong God. Tasol em i popaia taim em i no bihainim tok bilong God long hariap long lusim dispela ples. Maski i olsem, bihain Lot i harim tok bilong God na i lusim dispela taun. Em i bihainim tok bilong God na em i no lukluk i go bek long olgeta samting em i lusim, na God i lukautim em. Na tingim Devit, maski em i brukim lo bilong God na mekim bikpela popaia, bihain em i soim olsem em i hevi long pasin em i bin mekim, na em i tanim bel na askim Jehova long lusim rong bilong em.—Song 51.

God i save olsem Jop, Lot, na Devit em ol man i gat sin, olsem na Em i lusim rong bilong ol taim ol i tanim bel. Baibel i tok, God “i save olsem em i bin kisim graun na wokim yumi na em i tingim yumi i olsem das tasol.” (Song 103:14) God i save olsem oltaim yumi save popaia, olsem na yumi mas mekim wanem na bai Em i ken amamas long yumi?

God i “save olsem em i bin kisim graun na wokim yumi na em i tingim yumi i olsem das tasol.”—Song 103:14

OLSEM WANEM YUMI INAP MEKIM GOD I AMAMAS?

Devit i givim skultok long pikinini man bilong em Solomon, na dispela i helpim yumi long save long olsem wanem yumi ken mekim God i amamas. Devit i tok: “Solomon, pikinini bilong mi, mi tok strong long yu olsem. Yu mas i gat wanpela tingting tasol, em long i stap aninit long God bilong papa bilong yu. Na yu mas wok strong tru long bihainim laik bilong em.” (1 Stori 28:9) Maski yumi no gutpela olgeta, yumi mas kisim save long laik bilong God na wok strong long bihainim. Taim yumi mekim olsem, yumi larim God i skulim na stretim yumi. Ol dispela bilipman em yumi stori long en i laikim tru God na ol i bihainim tok bilong em. Olsem na God i tok Jop em man “i no gat asua,” Lot i “stretpela man,” na Devit i bihainim “ol pasin i stret” long ai bilong Em. Maski ol dispela man i bin popaia, ol i daun long God na bihainim laik bilong em, na God i amamas long ol.

Man i laikim tru God i mekim laik bilong em na i daun long em na bihainim tok bilong em

Maski sampela taim yumi popaia na tingting long ol samting i no klin, o mekim tok na pasin i no stret, orait stori bilong Jop, Lot, na Devit inap helpim yumi long mekim ol samting long pas gut gen wantaim God. God i save olsem yumi gat sin, na yumi save popaia long sampela taim. Maski i olsem, em i laik bai yumi mas laikim em na strong long bihainim tok bilong em. Sapos yumi mekim ol dispela samting, yumi inap mekim God i amamas.