Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

WASTAUA Julai 2015 | Daunim Pasin Bilong Tingting Planti

Planti milion manmeri i bungim hevi long ol disasta na ol hevi, tasol sampela i no larim dispela i mekim ol i tingting planti long olgeta taim. Olsem wanem ol inap mekim olsem?

FRAN PES STORI

Olgeta Man i Save Tingting Planti!

Ol wok painimaut i soim olsem pasin bilong tingting planti i save sotim laip bilong man. Olsem wanem yu inap daunim pasin bilong tingting planti?

FRAN PES STORI

Tingting Planti Long Mani

Wanpela man i kisim kaikai bilong givim long famili, maski pe bilong ol kaikai samting long kantri i go antap tru winim planti bilion dola.

FRAN PES STORI

Tingting Planti Long Famili

Ritim stori bilong wanpela meri marit i karim hevi bilong famili taim man bilong em i lusim em na tupela i brukim marit, na olsem wanem pasin bilong bilip i helpim em long daunim pasin bilong tingting planti.

FRAN PES STORI

Tingting Planti Long Ol Hevi

Yu inap mekim wanem sapos hevi bilong woa, pasin raskol, polusen, disasta, na ol bikpela sik i kamap?

BAIBEL I SAVE SENISIM LAIP BILONG OL MAN

I Stap Bilong Mi i Wok Long Go Nogut Moa

Stephen McDowell i gat pasin bilong belhat hariap, tasol taim ol pren bilong em i kilim i dai wanpela mangi, dispela i kirapim em long mekim ol bikpela senis long i stap bilong em.

Yu Ting Yumi Inap Mekim God i Amamas?

Yumi inap kisim bekim bilong en long stori bilong Jop, Lot, na Devit, em ol man i bin mekim bikpela popaia.

Yu Save Long Dispela?

Hau ol man bilong bipo i yusim ol ston bilong wilwilim wit? Dispela tok “stap klostu long bros” i makim wanem samting?

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Yu ting pasin nogut bai stap oltaim?