Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Bekim Ol Askim Bilong Baibel

Hau yu inap mekim gut wok papamama?

Yu save skulim pikinini long laikim god?

Sapos papamama i gat pasin laikim na ol i rispektim ol narapela, dispela bai helpim pikinini long taim em i wok long i go bikpela. (Kolosi 3:14, 19) Ol gutpela papamama bai laikim ol pikinini na mekim ol gutpela tok long ol, olsem God Jehova i mekim long Pikinini bilong em.—Ritim Matyu 3:17.

Papa bilong yumi long heven i save harim beten bilong ol wokman bilong em, na em i save pilim tingting bilong ol. Ol papamama i ken bihainim pasin bilong God na putim yau long ol pikinini bilong ol. (Jems 1:19) Ol i mas putim yau taim pikinini i kamapim tingting bilong em, maski sampela taim tok bilong em i kranki.—Ritim Namba 11:11, 15.

Hau yu inap skulim pikinini long mekim gut ol wok?

Ol papamama i gat wok long putim ol lo. (Efesus 6:1) God i stap gutpela piksa em ol papamama i ken bihainim. Em i soim pasin laikim long ol pikinini bilong em taim em i tokaut klia long ol lo em i putim na strafe ol bai kisim sapos ol i sakim tok. (Stat 3:3) Tasol em i no fosim ol man long bihainim tok, nogat. Em i skulim ol long olsem wanem pasin bilong bihainim ol lo inap helpim ol.—Ritim Aisaia 48:18, 19.

Putim mak long skulim ol pikinini long laikim God, na maski ol yet i stap, ol bai bihainim savepasin. God i stap gutpela piksa long ol man i ken bihainim pasin bilong em, olsem tasol yu inap helpim pikinini long laikim God sapos yu yet i stap gutpela piksa.—Ritim Lo 6:5-7; Efesus 4:32; 5:1.