Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | YU TING PINIS I KLOSTU?

Planti Bai Abrusim Bagarap Long Taim Bilong Pinis—Yu Tu Inap

Planti Bai Abrusim Bagarap Long Taim Bilong Pinis—Yu Tu Inap

Baibel i tok bikpela bagarap bai kamap long taim bilong pinis olsem: “Bai i gat traipela hevi tru. Kirap long taim God i wokim graun na i kam inap long nau, kain hevi olsem i no bin kamap . . . Sapos God i no sotim dispela taim, bai i no gat wanpela man i abrusim bagarap.” (Matyu 24:21, 22) Tasol God i tok promis long planti man bai abrusim bagarap, olsem: “Ol manmeri i stap longwe long God, ol bai pinis . . . tasol man i bihainim laik bilong God em bai stap oltaim oltaim.”—1 Jon 2:17.

Sapos yu laik abrusim bagarap na “stap oltaim oltaim” long taim God i bagarapim ol man nogut, orait yu mas mekim wanem? Yu ting yu mas bungim kaikai samting na redim ol narapela samting bilong lukautim yu yet? Nogat. Baibel i kirapim yumi long tingim ol samting i bikpela samting moa. Em i tok: “Tingim. Olgeta dispela samting bai pinis long dispela kain pasin. Olsem na yupela i mas tingting long pasin yupela i mas bihainim. Yupela i mas wokabaut long pasin i holi na bihainim pasin bilong givim bel tru long God. Yupela i mas mekim olsem na tingim na wetim de bilong Jehova i kamap.” (2 Pita 3:10-12) Dispela tok “olgeta dispela samting” bai pinis i makim ol gavman bilong dispela graun na ol man husat i no laik stap aninit long wok bos bilong God. Olsem na sapos yumi wok long bungim ol samting bilong lukautim yumi yet, dispela i no inap helpim yumi long abrusim bagarap.

Tru tumas, bilong abrusim bagarap yumi mas givim bel tru long God Jehova na kisim save long ol pasin na wok em i laik yumi mas mekim. (Sefanaia 2:3) Maski planti man long nau i luksave long ol mak long taim bilong pinis, ol i no ting em i bikpela samting. Tasol yumi no laik bihainim pasin bilong ol, yumi mas “tingim na wetim de bilong Jehova i kamap.” Ol Witnes Bilong Jehova inap helpim yu long kisim save long rot bilong Baibel long olsem wanem yu inap abrusim bagarap long taim bilong pinis.