Yu gat wanem tingting taim yu harim dispela tok, “Pinis i kam klostu”? Yu piksaim long tingting olsem wanpela bikpela sta i pundaun long graun na i kilim olgeta samting i gat laip? O yu piksaim wanpela bikpela sunami i kamap na graun i guria? O yu ting klostu nau Wol Woa 3 bai kamap? Sampela man i tingim ol dispela samting na ol i tingting planti long pinis bai kamap olsem wanem.

Baibel i tok: “Pinis bai kamap.” (Matyu 24:14) Baibel i kolim tu dispela haptaim olsem “bikpela de bilong God” na “Armagedon.” (Revelesen 16:14, 16) Tru, planti lotu i gat narapela narapela tingting long pinis bai kamap olsem wanem. Tasol Baibel i kamapim klia ol samting bai kamap long taim bilong pinis. Tok bilong Baibel i helpim yumi long save olsem taim bilong pinis i klostu nau. Na tu, em i tokaut long rot yumi inap bihainim bilong abrusim bagarap! Pastaim, yumi ken stori long tingting em sampela man i gat long pinis i makim wanem samting. Na dispela bai helpim yumi long save long ol samting bai kamap long dispela haptaim. Baibel i tok “pinis bai kamap,” na dispela i makim wanem samting?

 PINIS I NO MAKIM OLSEM

 1. GRAUN BAI PAIA NA PINIS OLGETA.

  Baibel i tok God i “putim dispela graun i stap long ples bilong en, na graun i stap strong olgeta. Em i no inap surik liklik. Nogat tru.” (Song 104:5) Dispela skripsa na ol narapela tok bilong Baibel i strongim bilip bilong yumi olsem God i no inap tru long bagarapim graun, na tu, em i no inap long larim ol man i bagarapim graun!—Saveman 1:4; Aisaia 45:18.

 2. I NO GAT TAIM STRET WE PINIS BAI KAMAP.

  Baibel i tok God i makim pinis taim stret pinis bai kamap. Baibel i tok: “I no gat wanpela man i save long dispela de o dispela aua, ol ensel long heven i no save, na Pikinini tu i no save, Papa tasol i save. Yupela i mas was i stap, no ken slip, long wanem, yupela i no save long dispela taim God i makim.” (Mak 13:32, 33) Dispela i kamapim klia olsem God “i makim” taim pinis bai kamap.

 3. BIKPELA STA BAI PUNDAUN NA KILIM OLGETA SAMTING I GAT LAIP LONG GRAUN.

  Wanem ol samting bai kamap long taim bilong pinis? Revelesen 19:11 i tok: “Mi lukim heven i op na mi lukim wanpela waitpela hos. Na man i sindaun antap long en i gat nem olsem, Man i Save Lukautim Gut Wok Bilong En na Man Bilong Tok Tru.” Na ves 19 i tok: “Na mi lukim dispela wel animal na ol king bilong graun wantaim ol ami bilong ol, ol i kam bung wantaim bilong pait long dispela man i sindaun long hos na long lain ami bilong en.” (Revelesen 19:11-21) Maski dispela tok bilong Baibel em wanpela tok piksa, yumi luksave olsem God bai salim bikpela lain ensel olsem ami i kam bilong pinisim olgeta birua bilong em.

Baibel i stori long ol gutpela samting bai kamap long taim bilong pinis

PINIS I MAKIM OLSEM

 1. OL GAVMAN BILONG GRAUN BAI PINIS.

  Baibel i tok: “God bai i kirapim wanpela kingdom [gavman] na dispela kingdom bai i stap oltaim oltaim. Ol arapela king i no inap daunim kingdom bilong God, tasol em bai i daunim ol na bagarapim ol arapela king na kingdom bilong en bai i stap oltaim.” (Daniel 2:44) Olsem yumi stori pinis long poin namba 3, ‘ol king bilong graun wantaim ol ami bilong ol i kam bung bilong pait long dispela man i sindaun long hos na long lain ami bilong en,’ tasol long dispela taim ol bai pinis olgeta.—Revelesen 19:19.

 2.   OL WOA, WANSAIT PASIN, NA PASIN BILONG PAIT NA KILIM MAN BAI PINIS.

  Baibel i tok: “[God] i save mekim i dai pait long olgeta hap graun.” (Song 46:9) “Ol gutpela stretpela man bai i stap gut oltaim long graun bilong yumi. Tasol God bai i rausim ol man i save mekim pasin nogut na i no save bihainim em. Em bai i kamautim ol, olsem man i kamautim kaikai long gaden bilong en.” (Sindaun 2:21, 22) “Harim! Mi mekim olgeta samting i kamap nupela.”—Revelesen 21:4, 5.

 3. OL LOTU I NO SKULIM GUT OL MAN NA I NO BIHAINIM LO BILONG GOD BAI PINIS.

  Baibel i tok: “Ol profet i autim tok bilong ol yet na giamanim ol manmeri. Na taim ol pris i bosim ol manmeri, ol pris i save bihainim tok bilong ol dispela profet. . . . Tasol bai mi mekim save long yupela, na dispela pasin nogut bilong yupela bai i pinis. Na long dispela taim bai yupela i mekim wanem?” (Jeremaia 5:31) “Long dispela de planti bai tokim mi: ‘Bikpela, Bikpela, mipela i bin mekim tok profet long nem bilong yu, na rausim ol spirit nogut long nem bilong yu, na mekim ol strongpela wok long nem bilong yu.’ Tasol mi bai tokim ol: ‘Mi no save liklik long yupela! Yupela klia long mi, yupela ol man nogut!’”—Matyu 7:21-23.

 4. BAGARAP BAI PAINIM OL MAN I AS BILONG OL HEVI LONG NAU.

  Jisas Krais i tok: “As bilong kot i olsem, lait i kam pinis long ol manmeri, tasol ol man i laikim tudak na ol i no laikim lait, long wanem, pasin bilong ol i nogut.” (Jon 3:19) Baibel i stori olsem long taim bilong bilipman Noa, wanpela bikpela bagarap i bin kamap. Baibel i tok: “Ol manmeri bilong graun long dispela taim ol i bin kisim bagarap taim bikpela tait wara i karamapim ol. Na long wankain tok skai na graun bilong nau i wetim paia i kamap. Na skai na graun i wetim de bilong bikpela kot, na ol man i sakim tok bilong God, ol bai bagarap olgeta.”—2 Pita 3:5-7.

Dispela “de bilong bikpela kot” bai bagarapim “graun” wankain olsem long taim bilong Noa. Dispela tok graun i makim wanem samting? Graun bilong yumi i stap yet, olsem na dispela tok “graun” i makim “ol man i sakim tok bilong God,” em ol i “kisim bagarap.” Olsem tasol, long “de bilong bikpela kot,” ol man i birua long God ol tu bai bagarap olgeta. Tasol God bai lukautim ol man husat i stap pren bilong em, wankain olsem em i lukautim Noa na famili bilong em.—Matyu 24:37-42.

Tingim, taim God i pinisim olgeta man nogut, ol man bai i gat gutpela sindaun tru! Baibel i stori long ol gutpela samting bai kamap long taim bilong pinis. Tasol ating bai yu gat ol askim olsem: ‘Baibel i stori long taim stret pinis bai kamap? Dispela taim i klostu pinis? Olsem wanem mi inap abrusim dispela bikpela bagarap?’