• YIA MI BON: 1954

  • KANTRI: KANADA

  • BIPO: GIAMAN NA PAULIM MANI, PILAI LAKI

LAIP BILONG MI LONG BIPO:

Mi go bikpela long biktaun Montreal long wanpela hap we planti man i no gat gutpela sindaun. Taim mi gat 6-pela mun, papa i dai na nau mama i mas mekim olgeta wok bilong lukautim famili. Mipela i 8-pela long famili na mi las bon.

Taim mi go bikpela, mi save kisim drak, pilai laki, pait, na poroman wantaim ol raskol. Taim mi gat 10-pela krismas, mi mekim sampela liklik wok bilong helpim ol pamukmeri na ol trikman bilong giaman na paulim mani bilong ol narapela. Mi save tok giaman planti taim na amamas long paulim mani bilong ol man. Na dispela i wankain long pasin bilong kisim drak.

Taim mi gat 14 krismas, mi kamap hapman tru bilong giamanim ol man. Olsem, mi save baim planti hanwas na ring na ol bilas bilong han we ol i karamapim wantaim liklik hap gol, na mi save putim mak olsem 14-karet gol long en. Na mi salim ol dispela samting long ol man long rot na long ol kar pak bilong ol bikpela stua. Mi kirap nogut olsem i no hatwok long kisim bikpela mani. Wanpela taim mi kisim 10,000 dola insait long wanpela de tasol!

Taim mi gat 15 krismas, ol i rausim mi long skul bilong stretim ol bikhet mangi, olsem na mi no gat ples slip. Mi slip nabaut long rot, long ol pak, na long haus bilong sampela pren.

Mi save giaman na paulim mani bilong ol man, olsem na planti taim polis i holim mi na kwestenim mi. Tasol mi no stilim ol samting mi salim, olsem na mi no go long kalabus. Planti taim mi mas baim kot long bikpela mani, long wanem, mi bin giamanim ol man na paulim mani, na tu, mi no gat laisens long salim ol samting. Mi no gat pasin bilong pret, olsem na mi save helpim ol trikman na kisim bikpela interes long ol man i dinau long ol. Tasol sampela taim mi karim gan, long wanem, mi inap bungim hevi. Na sampela taim mi save wok wantaim ol narapela lain raskol.

BAIBEL I SENISIM I STAP BILONG MI:

Taim mi gat 17 krismas, mi ritim Baibel long fes taim. Long dispela taim, mi stap wantaim gelpren bilong mi husat i kirap stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova. Tasol mi no wanbel long tok bilong  Baibel long ol samting bilong maritpasin. Olsem na mi lusim gelpren bilong mi na go stap wantaim narapela meri em mi save prenim.

Tasol bihain namba 2 gelpren bilong mi i kirap stadi wantaim ol Witnes! Em i senisim sampela pasin bilong em, na mi kirap nogut long lukim olsem em i gat pasin isi na em i no save kros kwik. Em i singautim mi long i go long wanpela miting long Haus Kingdom bilong ol Witnes Bilong Jehova. Ol manmeri i amamas long bungim mi na ol i mekim gutpela pasin long mi. Pasin bilong ol i narakain tru long ol man mi save prenim! Kirap long taim mi liklik yet mi pilim olsem famili bilong mi i no laikim mi na tingim mi. Olsem na mi pilim tru pasin laikim bilong ol Witnes Bilong Jehova, em samting mi no bin pilim bipo. Taim ol Witnes i laik stadi wantaim mi long Baibel, mi amamas long mekim olsem.

Ol tok Baibel i skulim mi long en i helpim mi long abrusim ol hevi. Mi na tupela pren i bin pasim tok long brukim haus na stilim mani na bai mi ken bekim dinau mi gat long pilai laki, dispela dinau i winim 50,000 dola. Tasol mi amamas olsem mi bin tok nogat! Tupela pren bilong mi i brukim dispela haus na stil, olsem na polis i arestim wanpela na kilim i dai narapela.

Mi stadi long Baibel na mi luksave olsem i gat planti senis mi mas mekim. Olsem, mi kisim save long tok Baibel i mekim long 1 Korin 6:10, olsem: “Ol stilman, na ol gridi man, na ol spakman, na ol man bilong toknogutim ol arapela, na ol man bilong pulim ol samting bilong ol arapela, olgeta dispela kain man bai i no inap i go insait long kingdom bilong God.” Taim mi ritim dispela ves, mi hevi tru long ol pasin nogut mi bin mekim na mi krai. Nau mi luksave olsem mi mas mekim planti senis long i stap bilong mi. (Rom 12:2) Mi man bilong belhat hariap na pait, na planti taim mi save mekim pasin giaman.

Tasol long rot bilong stadi long Baibel, mi kisim save olsem Jehova i save marimari na fogivim ol man. (Aisaia 1:18) Mi beten strong tru na askim Jehova long helpim mi long lusim ol olpela pasin bilong mi. Na God i helpim mi, olsem na isi isi mi senisim ol pasin bilong mi. Wanpela bikpela senis mi mekim em mi na gelpren bilong mi i stretim marit bilong mipela long gavman.

Mi stap laip tude bikos mi bin bihainim ol stiatok bilong Baibel

Mi marit taim mi gat 24 krismas na mi gat 3-pela pikinini. Orait nau mi mas painim wok mani we i no gat pasin bilong stil samting long en. Tasol mi no bin skul gut, na mi no gat ol referens. Olsem na mi beten strong gen long Jehova i ken helpim mi na mi go painim wok. Mi toksave long ol bos olsem mi senisim pasin bilong mi na mi laik bihainim onest pasin taim mi mekim wok. Sampela taim mi tokim ol bos olsem mi stadi long Baibel na mi laik kamap gutpela sitisen. Tasol planti kampani i no laik kisim mi long wok. Bihain bos bilong wanpela kampani i askim mi long i stap bilong mi long bipo na mi stori gut long olgeta samting mi bin mekim. Nau bos i tok: “Mi bai kisim yu long wok wantaim mipela.” Mi bilip tru olsem Jehova i bin harim beten bilong mi. Na i no longtaim, mi na meri bilong mi i kisim baptais olsem ol Witnes Bilong Jehova.

GUTPELA SAMTING I PAINIM MI:

Mi stap laip tude bikos mi bin bihainim ol stiatok bilong Baibel na ol pasin Kristen. Mi gat wanpela gutpela famili. Na mi bilip tru olsem Jehova i fogivim mi, olsem na maus bilong bel i no kotim mi.

Inap 14 yia nau mi autim tok fultaim na helpim ol man long kisim save long tok bilong Baibel. Na i no longtaim i go pinis, meri bilong mi tu i kirap long autim tok fultaim wantaim mi. Winim 30 yia nau, mi amamas olsem mi helpim 22 wanwok bilong mi long kirap lotuim Jehova. Mi save go yet long ol stua, tasol i no bilong giaman na paulim mani bilong ol man olsem mi bin mekim bipo. Nau mi save go bilong helpim ol man long kisim save long ol samting mi bilip long en. Olsem, ol inap kisim gutpela sindaun long nupela taim bai kamap bihain. Long dispela taim, i no gat man bai giaman na paulim mani bilong ol.—Song 37:10, 11.