Wanem wok bilong ol senturien long ami bilong Rom?

Hap ston i soim piksa bilong senturien Marcus Favonius Facilis

Planti taim ol Kristen Grik Skripsa i stori long ol senturien, em ol komanda bilong ol soldia bilong Rom. Baibel i stori long sampela man i mekim wok senturien. Olsem, wanpela senturien i stap taim ol i kilim Jisas i dai, na tu, wanpela senturien i bin go wantaim Pol taim ol man i wipim em. Baibel i stori tu long Kornelius em fes man bilong arapela lain husat i kamap Kristen, na Julius em man husat i go wantaim Pol long Rom. Ol dispela man tu i mekim wok olsem senturien.—Mak 15:39; Aposel 10:1, futnot; 22:25; 27:1.

Man i mekim wok olsem senturien i bosim inap olsem 50 i go inap 100 soldia. Wok bilong senturien em long trenim na skulim ol soldia, sekim ol klos, bainat na helmet samting bilong ol, na tu, makim ol long mekim ol wok.

Ol senturien i gat bikpela nem na namba winim ol arapela soldia bilong Rom. Bilong kamap senturien ol i mas stap olsem soldia inap longpela taim, na tu, ol inap long bosim gut ol narapela. Ol senturien i mas trenim ol soldia bilong Rom na bai ol i ken save gut long pait. Wanpela buk i tok, ol senturien “i gat bikpela ekspiriens, na tu, ol i save long klostu olgeta samting i kamap long lain ami bilong Rom.”

Hau ol mira long taim bilong ol man i raitim Baibel i narapela kain long ol mira long nau?

Mira bilong ol Isip bilong bipo

Long taim bilong ol man i raitim Baibel, ol i wokim ol mira long ol hap ain olsem bras, kopa, silva na gol samting. Tasol long nau ol man i wokim ol mira long ol glas. Namba 1 taim Baibel i stori long ol mira em long taim lain Israel i wokim haus lotu sel, em ples we ol i save lotuim Jehova long en. Ol meri i givim ol mira em ol i wokim long bras bilong wokim wanpela bikpela dis bilong waswas na wanpela tebol bilong putim dis long en. (Kisim Bek 38:8) I luk olsem ol i kukim na meltim ol dispela mira long wokim dispela dis na tebol.

Planti taim ol saveman i save painim ol mira, yau-ring, nekles na ol klos samting bilong ol meri long Israel na long ol ples i stap klostu long en. Ol dispela mira i raunpela, na ol i yusim diwai, hap ain, na aivori long wokim handel bilong en, olsem na mira i luk olsem wanpela meri.

Ol mira bilong bipo i no soim klia piksa bilong ol samting wankain olsem ol mira bilong nau. Ating em as na aposel Pol i bin tok: “Long nau yumi no lukim klia ol samting, i olsem yumi lukluk long wanpela mira ol i wokim long hap ain.”—1 Korin 13:12.