Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | YU LAIK STADI LONG BAIBEL?

Bilong Wanem Yu Mas Stadi Long Baibel?

Bilong Wanem Yu Mas Stadi Long Baibel?
  • Yumi stap bilong mekim wanem?

  • Wai ol man i karim pen na hevi na i dai?

  • Wanem samting bai painim yumi long bihain?

  • Tru tru God i save tingim mi?

Olsem wanem? Yu save tingting long ol kain askim olsem? Planti man long olgeta hap bilong graun i laik save long bekim bilong ol bikpela askim bilong laip. Yu ting yu inap painim bekim bilong ol dispela askim?

Planti milion man bai tok, “Yes!” Bilong wanem ol i tok olsem? Long wanem, long rot bilong Baibel ol i painim ol gutpela bekim bilong ol askim bilong ol. Olsem wanem? Yu laik kisim sampela save long tok bilong Baibel? Ol Witnes Bilong Jehova bai amamas long mekim fri Baibel stadi kos wantaim yu. *

Planti man i tok ol i no ritim Baibel bikos ol i bisi. Na sampela i ting i hatwok long kliagut long ol tok bilong Baibel. Tasol i gat sampela man i amamas long kisim save long tok bilong Baibel. Yumi laik stori long sampela bilong ol dispela man:

  • “Mi bin go long yunivesiti na kisim save long planti lotu. Na tu, mi go long lotu Katolik na Protestan na haus lotu bilong ol Sik na ol Buda. Tasol mi no kisim bekim bilong ol askim bilong mi long God. Bihain wanpela Witnes Bilong Jehova i kam long haus bilong mi. Mi amamas long em i yusim Baibel long bekim ol askim bilong mi. Olsem na mi orait long em i ken mekim Baibel stadi wantaim mi.”—Gill, Inglan.

  • “Mi gat planti askim long i stap bilong yumi ol man, tasol pasto i no inap long bekim ol dispela askim. Bihain mi bungim wanpela Witnes Bilong Jehova na em i yusim Baibel long bekim ol askim bilong mi. Olsem na taim em i askim mi long stadi long Baibel wantaim em mi amamas long mekim olsem.”—Koffi, Benin.

  • “Mi tingting planti long samting i painim ol man i dai pinis. Mi bilip olsem ol man i dai pinis i save mekim nogut long ol man i stap laip, tasol mi laik kisim save long tok bilong Baibel. Olsem na mi kirap stadi wantaim pren bilong mi, em wanpela Witnes Bilong Jehova.”—José, Brasil.

  • “Mi ritim ol tok bilong Baibel, tasol mi no kliagut long ol dispela tok. Bihain ol Witnes Bilong Jehova i bungim mi na ol i kamapim gut insait bilong sampela tok profet bilong Baibel. Dispela i kirapim mi long kisim sampela save moa.”—Dennize, Meksiko.

  • “Sampela taim mi tingting olsem tru tru God i save tingim mi o nogat. Olsem na mi beten long God em Man i as bilong ol tok bilong Baibel. Neks de ol Witnes i kam long haus bilong mi na mi orait long ol i stadi wantaim mi long Baibel.”—Anju, Nepal.

Ol dispela ekspiriens i helpim yumi long tingim tok bilong Jisas. Em i tok: “Ol man i hangre long kisim save long God, ol i ken amamas.” (Matyu 5:3) Tru tumas ol man i gat laik long kisim save long God. Na long rot bilong Baibel God i inapim dispela laik bilong ol man.

Ol Witnes i bihainim wanem pasin long mekim Baibel stadi? Na taim yu stadi long Baibel, dispela i helpim yu olsem wanem? Neks atikol bai bekim ol dispela askim.

^ par. 8 Jehova em nem bilong God olsem Baibel i kamapim.