Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 FRAN PES STORI | DAI BILONG JISAS I HELPIM YUMI—OLSEM WANEM?

Yu Ting i Mas i Gat Man Bilong Kisim Bek Yumi?

Yu Ting i Mas i Gat Man Bilong Kisim Bek Yumi?

“Mipela ol manmeri i save stap sotpela taim tasol long graun, na stat long taim mama i karim mipela, ol kain kain trabel i save kamap long mipela. Mipela i olsem ol plaua i kamap long moningtaim na long apinun ol i drai pinis. Na tu mipela i olsem tewel san i mekim i kamap, na i save pinis kwik taim klaut i karamapim lait bilong san.”—Jop 14:1, 2.

Kirap long bipo yet, ol man i laik bai helt bilong ol i gutpela na ol i laik i stap yangpela inap oltaim. Tasol yumi save olsem yumi olgeta bai dai. Maski Jop i mekim tok i stap antap winim 3 tausen yia i go pinis, ol man long nau i gat wankain tingting.

Olgeta man long graun i gat laik long i stap oltaim. Baibel i tok God i putim laik bilong i stap oltaim long bel bilong yumi, na tu, yumi laik kisim save long ol samting bai kamap bihain. (Saveman 3:11) Tasol yu ting God i gat pasin laikim bai putim dispela laik long bel bilong yumi sapos em i no tingting long inapim dispela laik? Nogat tru. Baibel i tok dai i olsem birua na God i tok promis long “em bai pinisim olgeta.”—1 Korin 15:26.

Tru tumas, dai i olsem wanpela birua i save painim olgeta man. Tingim, taim hevi i laik kamap, yumi save mekim ol samting bilong abrusim dispela hevi. Na tu, taim yumi sik, yumi save mekim ol samting bilong kamap orait. Olsem tasol yumi mekim olgeta samting yumi inap mekim bilong i stap laip.

Yu ting i stret long bilip olsem dai em dispela birua bilong bipo yet bai pinis olgeta? Tru tumas, yumi ken bilip tru olsem dispela samting bai kamap. God Jehova em Krieta bilong yumi i wokim yumi bilong i stap oltaim, na i no bilong stap sotpela taim tasol na i dai. Dispela laik bilong God long ol man bai kamap tru, long wanem, Em i save truim ol tok promis bilong em.—Aisaia 55:11.

Olsem wanem God bai pinisim dai? Kirap long bipo yet, ol man i traim kain kain rot long pinisim dai, tasol ol i no inap mekim olsem. Ol saientis i wokim ol sut marasin bilong daunim sik, na tu, ol i mekim planti wok painimaut long ol samting i gat laip. Em tru olsem ol dispela wok bilong saiens i helpim ol man long i stap laip longpela taim winim ol man i stap laip inap 100 handret yia i go pinis. Maski i olsem dai i save painim olgeta man. Olsem Baibel i tok, olgeta man bai “kamap olsem graun gen.”—Saveman 3:20.

Maski ol man i laik i stap laip oltaim, ol i no inap long mekim olsem. Tasol yumi amamas long save olsem long rot bilong Jisas Krais, God Jehova i stretim rot bilong kisim bek yumi long dai.