Bilong wanem yumi mas tingim dai bilong Jisas?

Olsem wanem dai bilong Jisas i helpim yumi?—Aisaia 25:8; 33:24

Planti man i tingim dai bilong Jisas olsem wanpela bikpela samting tru, long wanem, dai bilong em i opim rot long yumi ken kisim laip oltaim. God i wokim yumi i gutpela olgeta na em i no wokim yumi bilong kisim sik na dai, nogat. (Stat 1:31) Long rot bilong namba 1 man Adam, olgeta man i kisim sin. Tasol Jisas i dai bilong baim bek yumi long sin na dai.—Ritim Matyu 20:28; Rom 6:23.

God i kamapim pasin laikim bilong em long rot bilong salim Pikinini bilong em long dai bilong baim bek yumi. (1 Jon 4:9, 10) Jisas i tokim ol disaipel bilong em long tingim dai bilong em, na ol i mas yusim bret na wain long mekim olsem. Taim yumi mekim olsem long olgeta yia, yumi soim tenkyu bilong yumi long pasin laikim bilong God na Jisas.—Ritim Luk 22:19, 20.

Husat i ken kisim bret na wain?

Taim Jisas i tokim ol disaipel bilong em long tingim dai bilong em, em i tokaut tu long wanpela kontrak em i mekim. (Matyu 26:26-28) Dispela kontrak i opim rot long ol disaipel na liklik lain manmeri tasol i ken mekim wok king na pris wantaim Jisas long heven. Maski planti milion manmeri i mekim bung bilong tingim dai bilong Jisas, ol man i insait long dispela kontrak tasol bai kisim bret na wain.—Ritim Revelesen 5:10.

Klostu 2 tausen yia nau, Jehova i wok long makim ol man husat bai mekim wok king wantaim Jisas. (Luk 12:32) Taim yumi skelim namba bilong ol wantaim namba bilong ol man bai kisim laip oltaim long graun, namba bilong ol i liklik tru.—Ritim Revelesen 7:4, 9, 17.