Tingim sapos olgeta hap bilong bodi bilong yu i no wok na ai tasol inap long muv. Brata bilong mi Jairo i gat dispela hevi. Maski i olsem, laip bilong em i gat as bilong en. Mi laik kamapim stori bilong Jairo.

Jairo i bon wantaim sik spastic quadriplegia. Em wanpela kain sik bilong kru em ol i kolim cerebral palsy. * Dispela sik i mekim na em i no inap muvim ol narapela hap bilong bodi bilong em. Kru bilong em i no inap salim tok i go long ol join na masol bilong bodi, olsem na han na lek bilong em i save guria na tanim tanim. Sampela taim Jairo i no inap kontrolim bodi bilong en, na em yet i kisim bagarap long bodi. Na tu, em inap paitim ol man i stap klostu long em. Olsem na bilong helpim Jairo long taim em i sindaun long wilsia, mipela i save pasim han na lek bilong em long let na bai hevi i no ken kamap.

KARIM HEVI I GO INAP LONG EM I BIKPELA MAN

Kirap long taim Jairo i liklik yet em i bungim planti hevi. Taim em i gat 3-pela mun, em i save sik skin guria na sampela taim em i hap i dai. Planti taim mama i ting em i dai, olsem na em i save hariap long kisim em i go long haus sik.

Jairo i kisim sik skin guria inap planti taim, na dispela i mekim na ol bun bilong em i krungut nabaut. Olsem na taim em i gat 16 krismas, bun bilong hip bilong em i bruk na em i kisim wanpela bikpela operesen. Mi inap tingim yet olsem long ol dispela taim Jairo i save pilim pen na krai long nait.

Dispela sik bilong Jairo i mekim na i mas i gat ol man bilong helpim em long mekim ol samting ol man i save mekim long olgeta de olsem kaikai, putim klos, na slip long bet. Planti taim papa na mama i save helpim em long mekim ol dispela samting. Maski Jairo i nidim ol arapela long helpim em, planti taim papamama i save tokim em olsem God tasol inap helpim em.

OL I KEN TOKTOK WANTAIM JAIRO

Papamama bilong mipela em ol Witnes Bilong Jehova, olsem na taim Jairo i liklik yet, ol i save ritim ol stori bilong Baibel long em. Ol i bilip olsem sapos yumi kisim save long God, laip bilong yumi bai i gat as bilong en. Maski Jairo i no inap kontrolim bodi bilong em, ol i bilip olsem em inap wet long ol gutpela samting bai kamap bihain. Tasol papamama i tingting planti olsem Jairo inap kliagut long tok bilong Baibel o nogat.

Taim Jairo i liklik yet, papa i askim em, “Jairo, yu inap toktok long mi? Sapos yu laikim mi tru, bai yu toktok!” Papa i laik bai Jairo i ken toktok long em, tasol Jairo i no inap toktok, aiwara i pulap long ai bilong em. Jairo i no inap toktok, olsem na em i  mekim ol saun tasol long nek bilong em. Papa i sori olsem tok bilong em i mekim Jairo i krai. Samting Jairo i mekim i soim olsem em i kliagut long tok bilong papa, tasol em i no inap long toktok.

I no longtaim na papamama i luksave olsem Jairo i save muvim ai bilong em i go i kam hariap tru bilong kamapim tingting na filings bilong em. Sampela taim Jairo i bel hevi olsem mipela i no inap kliagut long tok bilong em. Tasol taim papamama i klia long ol tok Jairo i mekim taim em i muvim ai bilong em, nau ol inap givim em ol samting em i nidim na Jairo i amamas. Na taim em i smail dispela i soim olsem em i tok tenkyu long ol.

Wanpela savemeri i tok i gutpela mipela i putim tupela han i go antap taim mipela i givim em askim long samting we em i mas bekim olsem yes o nogat. Rait han i makim yes, na left han i makim nogat. Long dispela rot, Jairo inap tokim mipela long samting em i laikim taim em i lukluk long rait o left han.

GUTPELA SAMTING I PAINIM JAIRO

Long olgeta yia, ol Witnes Bilong Jehova i save mekim 3-pela kibung, na planti manmeri i save kam bung bilong harim ol tok bilong Baibel. Jairo i save amamas long harim ol tok ol i givim long ol man i laik kisim baptais. Taim em i gat 16 krismas, papa i askim em olsem, “Jairo, yu laik kisim baptais?” Wantu tasol em i lukluk long rait han bilong papa bilong soim olsem em i laik kisim baptais. Orait papa i askim em, “Long rot bilong beten yu mekim tok promis long God olsem bai yu mekim laik bilong em long laip olgeta bilong yu?” Jairo i mekim wankain samting gen, em i lukluk long rait han bilong papa. I klia tru olsem Jairo i dediket pinis long Jehova.

Inap sampela haptaim, Jairo i stadi long Baibel na em i kisim save olsem em i bikpela samting long ol Kristen i mas kisim baptais. Olsem na long 2004 em i bekim wanpela bikpela askim olsem, “Yu dediket pinis long God na bai yu bihainim laik bilong em?” Jairo i lukluk i go antap bilong soim olsem bekim bilong em i yes. Olsem na taim em i gat 17 krismas em i kisim baptais olsem wanpela Witnes Bilong Jehova.

LUKLUK LONG OL SAMTING BILONG KINGDOM

Long 2011, i gat nupela rot bilong helpim Jairo long toktok, em long rot bilong wanpela kompiuta em ol man inap kontrolim long ai. Olsem na taim Jairo i muvim ai bilong em, kompiuta inap bihainim na makim ol piksa long kompiuta. Taim em i opim na pasim ai o lukluk strong long wanpela piksa, kompiuta yet inap makim dispela piksa. Dispela kompiuta i gat ol piksa bilong helpim Jairo long toktok. Taim em i lukluk long wanpela piksa na blinkim  ai bilong em, program insait long kompiuta i gat nek i save kamapim ol tok bilong Jairo.

Taim Jairo i kliagut long ol tok bilong Baibel, dispela i kirapim laik bilong em long skulim ol narapela long ol tok em i kisim save long en. Long olgeta wik taim mipela i mekim famili lotu, em i save lukluk long mi na bihain em i lukluk i go long kompiuta. Planti taim em i mekim olsem bilong tokim mi long raitim ol bekim em bai kamapim long ol hap bilong miting we i gat ol askim na bekim long kongrigesen Kristen.

Long taim bilong miting, em i save lukluk long ol piksa long kompiuta na nau nek bilong kompiuta i kamapim bekim bilong em na olgeta long odiens i ken harim. Em i save smail long ol bratasista long kongrigesen na dispela i strongim bilip bilong ol. Alex em wanpela yangpela mangi na em i pren bilong Jairo i tok: “Mi save amamas long harim ol bekim em Jairo i kamapim long ol tok bilong Baibel.”

Long rot bilong wanpela kompiuta em ol man inap kontrolim long ai, Jairo inap bekim tok long ol miting na autim bilip bilong em

Jairo i yusim ai bilong em long autim tok long ol narapela. Wanpela rot em long makim piksa long kompiuta we i soim gaden, ol animal, na ol man bilong narapela narapela ples i stap wanbel wantaim. Taim em i makim dispela piksa, nek bilong kompiuta i tok, “Baibel i tok long bihain graun bai kamap ples paradais na ol man bai i no sik na dai moa, Revelesen 21:4.” Sapos man bilong haus i amamas long harim tok, em bai lukluk long narapela piksa na kompiuta bai tok, “Yu laik bai mi stadi wantaim yu long Baibel?” Mipela i kirap nogut olsem bubu man bilong mipela i orait long stadi long Baibel. Mipela i amamas long lukim wanpela brata i helpim Jairo long stadi long Baibel wantaim bubu man bilong mipela! Gutpela samting i kamap, bubu man i kisim baptais long rijinel kibung long Madrid long Ogas 2014.

Ol tisa bilong Jairo long skul i luksave long pasin bilong em long givim bel long mekim wok bilong God. Rosario em wanpela tisa bilong Jairo i tok: “Sapos mi laik go long wanpela lotu, bai mi kamap Witnes Bilong Jehova. Mi luksave olsem maski Jairo i gat bikpela sik, pasin bilong em long bilip i mekim na i stap bilong em i gat as bilong en.”

Jairo i save amamas tru taim mi ritim tok promis bilong Baibel olsem: “Ol lek nogut bai ol i kalap olsem ol dia, na ol mauspas bai ol i singaut na amamas.” (Aisaia 35:6) Maski sampela taim em i bel hevi, planti taim em i stap amamas, long wanem, oltaim em i bung wantaim ol wanbilip Kristen na em i save mekim wok bilong God. Stori bilong em i soim olsem pasin bilong bilip na wet long ol gutpela samting bai kamap bihain inap helpim ol man long mekim wok bilong Jehova maski ol i gat hevi.

^ par. 5 Man i gat sik cerebral palsy i no inap muvim ol hap bilong bodi bilong en. Dispela sik inap mekim na bodi bilong man i guria, em i no kaikai gut, na tu, em i no inap long toktok. Spastic quadriplegia em wanpela kain sik bilong kru we i save mekim na man i no inap muvim han na lek, na tu, nek bilong em i nogat strong so em i no inap apim het.