Alex i pulim win strong na em i apim narapela boks bilong putim long kar bilong kampani em i wok long en. Em i tingting olsem, ‘Bilong wanem mi mekim kain wok olsem we i nogat promosen long en? Wanem taim bai mi kisim gutpela pe? I stap bilong mi bai i gutpela tru sapos mi mekim ol wok bilong mi yet!’

Olsem Alex, planti man long nau i no amamas long mekim ol wok. Aaron i mekim wok mekenik i tok: “Planti man i no laik mekim ol wok i nogat bikpela pe long en. Ol i gat kain tingting olsem, ‘Bai mi mekim dispela wok inap long taim mi kisim wanpela gutpela wok.’”

Bilong wanem planti man i no laik givim bel long mekim ol wok? Ating ol samting ol i lukim long TV na harim long redio samting i skulim ol olsem bilong i stap amamas, ol i mas i gat planti samting na ol narapela i mas mekim wok bilong helpim ol. Matthew i mekim wok meintenens i tok: “Ol man i ting sapos yu givim bel tru long mekim wok, dispela i makim olsem yu nogat biknem.” Shane em wanpela man i save mekim wok bilong lukautim ol haus. Em i luksave long dispela pasin bilong ol man na em i tok: “Long nau ol man i nogat pasin bilong mekim wok long de olgeta bilong kisim pe inap long dispela de.”

Tasol ol man i gat planti samting na biknem i amamas long givim bel long mekim ol wok. Daniel i gat 25 krismas na em i mekim wok konstraksen i tok: “Mi ting gutpela samting inap kamap taim man i putim wanpela mak em i laik winim na em i givim bel tru long mekim dispela wok.” Andre i gat 23 krismas i wanbel long tok bilong Daniel na em i tok: “Bai yu les kwik sapos yu mekim liklik wok, na tu, amamas bilong yu bai stap sotpela taim! Tasol taim yu givim bel long mekim ol wok, amamas yu kisim bai bikpela moa.”

Olsem wanem ol man olsem Daniel na Andre i holim stretpela tingting long pasin bilong givim bel long mekim ol wok? Ol stiatok bilong Baibel i helpim ol long mekim olsem. Na tu, ol dispela tok inap helpim yumi long mekim gut ol wok na i no les kwik, na helpim yumi long amamas long ol wok yumi mekim.

Wanem ol stiatok bilong Baibel inap helpim yu long amamas long ol wok yu mekim? Mipela i laik singautim yu long kisim save long sampela bilong ol dispela stiatok long ol atikol i kamap bihain.