Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

 BAIBEL I SAVE SENISIM I STAP BILONG MAN

Mi Amamas Tru Long Ol Gutpela Bekim Bilong Baibel

Mi Amamas Tru Long Ol Gutpela Bekim Bilong Baibel
  • YIA MI BON: 1948

  • KANTRI: HANGARI

  • BIPO: LAIK TRU LONG SAVE LONG OL BIKPELA ASKIM BILONG LAIP

LAIP BILONG MI LONG BIPO:

Mi bon long Székesfehérvár, em wanpela siti long Hangari. Dispela siti i stap winim wan tausen yia i go pinis na i gat planti stori bilong en long ol histori buk. Tasol sori tru, mi inap long tingim ol hevi em Wol Woa 2 i kamapim long dispela ples.

Taim mi liklik yet, tumbuna papamama bilong mi i mekim bikpela long mi. Mi save tingim ol gutpela pasin bilong ol, moa yet em bubu meri bilong mi, Elisabeth. Em i helpim mi long i gat strongpela bilip long God. Kirap long taim mi gat 3-pela krismas, mi save bihainim bubu meri na kolim Beten Bilong Bikpela long olgeta apinun. Maski i olsem, mi no save long mining bilong ol tok bilong dispela beten i go inap long taim mi gat 28 krismas samting.

Tumbuna papamama bilong mi i bin lukautim mi, long wanem, papamama i mas wok long san na long nait na bai ol inap i gat mani bilong baim wanpela haus. Long olgeta namba 2 Sarere, mipela famili olgeta i save bung long kaikai. Mi save tingim tru ol dispela taim we mipela i save bung.

Long 1958, papamama bilong mi i baim wanpela haus na bai mipela i ken i stap long en. Mi amamas tru, long wanem, nau mi inap long stap wantaim papamama bilong mi! Tasol sikspela mun bihain, papa i dai long sik kensa na dispela i givim bikpela bel hevi long mi.

Mi bel hevi na mi bin beten olsem: “God, mi laik bai yu lukautim papa bilong mi. Mi laik bai em i mas stap wantaim mi. Wai na yu no harim ol beten bilong mi?” Mi laik tru long save olsem taim papa i dai em i go stap we. Mi tingting: ‘Ating em i go long heven? O ating em i pinis olgeta na mi no inap lukim em gen?’ Dispela i mekim na mi save bel nogut long ol pikinini em papa bilong ol i stap laip yet.

Inap planti yia mi save go long ples matmat long klostu olgeta de. Mi save brukim skru klostu long matmat na beten olsem: “Plis, God, mi laik save papa bilong mi i stap we?” Na tu, mi save beten, long wanem, mi laik save long as na ol man i stap laip.

 Taim mi gat 13 krismas, mi kirap lain long tokples Jeman. Mi ting olsem long rot bilong ritim ol buk bilong tokples Jeman mi inap kisim bekim bilong ol askim bilong mi. Long 1967, mi go stap long Jena, long dispela taim Is Jemani i bosim dispela siti. Long dispela ples mi amamas tru long ritim ol buk bilong ol saveman bilong Jemani, moa yet em ol stori bilong i stap bilong ol man. Maski mi ritim sampela ol gutpela stori, i nogat wanpela bilong ol i bekim ol askim bilong mi. Olsem na mi beten bilong kisim ol bekim bilong mi.

BAIBEL I SENISIM I STAP BILONG MI:

Long 1970, taim mi go bek long Hangari mi bungim Rose, bihain em i kamap meri bilong mi. Long dispela taim gavman Komiunis i bosim kantri Hangari. Olsem na bihain long mitupela Rose i marit, mipela i ranawe i go long Ostria. Na mipela i tingting long i go stap long Sydney, Australia, em ples ankol bilong mi i stap long en.

I no longtaim na mi kisim wok mani long Ostria. Wanpela taim wanwok bilong mi i tokim mi olsem Baibel inap bekim ol askim bilong mi. Em i givim mi sampela buk i kamapim ol tok bilong Baibel. Mi ritim ol dispela buk hariap tru na mi laik kisim sampela save moa. Olsem na mi raitim pas i go long ol Witnes Bilong Jehova, em ol lain i wokim ol dispela buk na mi askim sapos mi inap long kisim sampela moa buk.

Long namba 1 weding aniveseri bilong mipela, wanpela Witnes bilong Ostria i kam visitim mipela. Em i bringim dispela buk mi bin askim long en, na tu, em i askim sapos mi amamas long stadi long Baibel. Mi amamas long kisim save, olsem na mipela i stadi 2-pela taim long wanpela wik. Na longpela bilong ol stadi i olsem 4-pela aua samting!

Mi amamas tru long kisim save long tok bilong Baibel em ol Witnes i skulim mi long en. Mi kirap nogut taim ol i opim Baibel Hangari bilong mi na soim mi olsem nem bilong God em Jehova. Inap olsem 27 yia nau mi go long lotu, tasol mi no bin harim nem bilong God liklik. Mi amamas tru long ol gutpela bekim bilong Baibel. Olsem, mi kisim save olsem taim man i dai em i no inap kisim save o wokim tingting, nogat, i kain olsem em i slip tasol. (Saveman 9:4, 5, 10; Jon 11:11-15) Na tu, mi kisim save olsem Baibel i promis long wanpela taim bai kamap we i “no gat dai moa.” (Revelesen 21:3, 4) Olsem na mi amamas long wetim dispela nupela taim we “bai i gat kirap bek bilong ol man i dai pinis,” na long dispela taim mi inap lukim papa bilong mi gen.—Aposel 24:15.

Rose tu i givim bel tru long stadi long Baibel. Mipela i mekim ol bikpela senis, na insait long 2-pela mun tasol mipela i pinisim stadi bilong mipela! Na mipela i amamas long go long olgeta miting em ol Witnes i save mekim long Haus Kingdom. Mipela i amamas tru long lukim olsem ol Witnes Bilong Jehova i gat pasin laikim, pasin bilong helpim ol arapela, na pasin wanbel.—Jon 13:34, 35.

Long 1976, mitupela Rose i kisim tok orait long go long Australia. Taim mipela i go long hap, kwiktaim tru mipela i painim ol Witnes Bilong Jehova. Pasin ol Witnes i mekim long mipela i kain olsem mipela i stap wantaim ol famili bilong mipela. Long 1978, mi na Rose i kamap ol Witnes.

GUTPELA SAMTING I PAINIM MI:

Nau mi kisim bekim bilong ol askim we mi gat inap longpela haptaim. Long rot bilong i go klostu long God Jehova, mi painim pinis nambawan gutpela Papa. (Jems 4:8) Na tu, mi amamas long wetim dispela nupela taim bai kamap we papa bilong mi bai kirap bek.—Jon 5:28, 29.

Long 1989, mitupela Rose i go bek long Hangari na bai mipela i ken stori long ol samting mipela i lainim long ol pren na ol famili bilong mipela, na tu, long ol arapela mipela i bungim. Mipela i amamas long skulim planti handret man long tok bilong Baibel. Winim 70 bilong ol dispela manmeri mipela i autim tok long ol i amamas long mekim wok bilong Jehova, na mama bilong mi i wanpela bilong ol.

Mi beten inap 17 yia bilong kisim ol bekim bilong ol askim bilong mi. Na mi wok long beten yet inap 39 yia nau. Olsem na mi ken tok: “Tenkyu Papa bilong mi long heven long bekim ol askim mi gat taim mi liklik yet.”