Wai na planti man i bilip olsem i gat Krieta i stap?

Ol samting i gat laip i narakain tru

Klostu 3,000 yia i go pinis, wanpela man bilong raitim song i tok long Krieta olsem: “Olgeta samting yu wokim i narakain na i nambawan tru.” (Song 139:14) Yumi kirap nogut taim yumi tingim hau wanpela liklik sel inap kamap bebi. Planti man i luksave olsem i gat Krieta husat i wokim olgeta samting i gat laip.Ritim Song 139:13-17; Hibru 3:4.

Man husat i wokim yunives na graun i wokim tu olgeta samting i gat laip. (Song 36:9) Em i tokim yumi long em i wanem kain Man.Ritim Aisaia 45:18.

Yu ting yumi man i kamap long rot bilong ol animal?

I gat planti samting i mekim na bodi bilong yumi i wankain long bodi bilong ol animal. Dispela i olsem, long wanem, Krieta i wokim ol man na ol animal long stap long graun. Em i wokim namba 1 man long graun, na i no long rot bilong wanpela animal.Ritim Stat 1:24; 2:7.

I gat tupela samting i mekim na ol man i narapela kain long ol animal. Namba 1, ol man inap long kisim save, soim pasin laikim, na rispektim Krieta. Na namba 2, God i wokim ol man bilong i stap oltaim, tasol ol animal nogat. Tasol long nau, olgeta manmeri i save dai, long wanem, namba 1 man i sakim tok bilong Krieta.Ritim Stat 1:27; 2:15-17.