OLSEM WANEM man marit i ken helpim meri bilong em long stap amamas? Planti man i bilip olsem namba 1 wok bilong man marit em long helpim famili long sait bilong mani. Tasol sampela meri marit husat i gat planti mani kago samting i save bel hevi na tingting planti. Rosa em wanpela meri long Spen i stori long man bilong em na i tok: “Ol manmeri i ting man bilong mi i gutpela man, tasol long haus em i no save mekim gut long mi.” Na Joy em wanpela meri long Naijiria i tok: “Taim mi no wanbel long tingting bilong man bilong mi, em i save tok, ‘Yu mas bihainim olgeta tok bilong mi bikos mi man bilong yu.’ ”

Olsem wanem ol man marit i ken mekim gut wok bilong ol long pasin laikim? Olsem wanem man marit i ken helpim meri bilong em na bai tupela i ken “stap gut”?Rut 1:9.

BAIBEL I TOK WANEM LONG WOK BOS BILONG MAN MARIT?

God i tingim ol man na meri marit i wankain, tasol Baibel i tok ol i gat narapela narapela wok long famili. Long Baibel, Rom 7:2 i tok meri marit “i stap aninit long lo bilong man bilong en.” Long nau planti oganaisesen i save makim wanpela het bilong bosim ol wok, na long wankain pasin God i makim man marit long i stap het bilong meri. (1 Korin 11:3) Dispela i makim olsem ol man marit i mas go pas long wokim ol disisen.

Olsem wanem ol man marit i ken mekim gut wok God i givim long ol? Baibel i tok: “Yupela i mas laikim yet ol meri bilong yupela olsem Krais tu i laikim kongrigesen.” (Efesus 5:25) Maski Jisas Krais i no bin marit, ol man marit inap long bihainim gutpela pasin bilong em. Yumi ken stori long olsem wanem ol man marit i ken mekim olsem.

OL MAN MARIT INAP BIHAINIM GUTPELA PASIN BILONG JISAS

Jisas i mekim gut bel bilong ol man na helpim ol. Jisas i tok promis long ol man i karim ol hevi olsem: “Yupela kam long mi na bai mi givim nupela strong long yupela.” (Matyu 11:28, 29) Planti taim em i helpim ol man long karim pen na hevi, na tu, em i helpim ol long go klostu long Jehova. Olsem na planti man i go long Jisas, long wanem, ol i bilip olsem em bai helpim ol!

Ol man marit i ken bihainim pasin bilong Jisas. Helpim meri bilong yu long ol wok em i save mekim. Rosa i tok: “Mi stap olsem wokmeri bilong man bilong mi.” Sampela meri marit i gat wankain tingting olsem Rosa. Tasol Kweku em  wanpela man marit i tok: “Planti taim mi save askim meri bilong mi long olsem wanem mi ken helpim em long ol wok bilong em. Mi laikim em, olsem na mi save helpim em long mekim ol wok samting bilong haus.”

Jisas i tingim ol man na em i pilim hevi bilong ol. Tingim stori bilong wanpela meri husat i karim hevi bilong bikpela sik inap 12-pela yia. Taim em i harim stori long ol strongpela mirakel Jisas i bin wokim, em i “toktok long em yet olsem: ‘Sapos mi tatsim tasol klos bilong em, bai mi kamap orait.’ ” Tok bilong em i kamap tru. Dispela meri i go klostu long Jisas na tatsim klos bilong em, na wantu tasol em i kamap orait. Ating sampela man i ting pasin dispela meri i mekim i no stret, tasol Jisas i pilim tru hevi bilong em. * Long gutpela pasin Jisas i tokim em: “Pikinini, . . . dispela sik i no ken givim hevi moa long yu.” Jisas i no mekim ol tok bilong daunim em o krosim em, nogat, em i tokaut olsem dispela meri i gat bikpela sik. Olsem na Jisas i kamapim klia olsem em i save pilim hevi bilong ol man.Mak 5:25-34.

Ol man marit i ken bihainim pasin bilong Jisas. Taim meri bilong yu i sik o em i pilim taiet, soim olsem yu tingim em na  yu no les kwik. Pilim tingting bilong em na traim long kliagut long ol samting em i mekim. Olsem, Ricardo i tok: “Taim mi luksave olsem meri bilong mi i bel hevi o em i tingting planti long wanpela samting, mi wok strong long mekim ol gutpela tok na bai em i no ken bel hevi.”

Jisas i toktok gut wantaim ol disaipel bilong en. Jisas i toktok wantaim ol disaipel bilong en long planti samting. Em i tok: “Olgeta samting mi bin harim long Papa bilong mi, mi kamapim long yupela.” (Jon 15:15) Tru sampela taim Jisas i laik i stap wanpis na bai em i ken beten. Tasol planti taim em i kamapim tingting i stap long bel bilong em long ol disaipel. Long nait paslain long ol i kilim Jisas i dai olsem wanpela man nogut, em i tokim ol disaipel olsem bel bilong em i “hevi nogut tru.” (Matyu 26:38) Maski sampela taim Jisas i bel hevi long ol samting ol disaipel bilong en i mekim, em i no les long toktok wantaim ol dispela pren bilong em.Matyu 26:40, 41.

Ol man i bihainim pasin bilong Jisas, dispela bai helpim ol long stap gutpela papa na man marit

Ol man marit i ken bihainim pasin bilong Jisas. Toktok gut wantaim meri bilong yu na kamapim tingting i stap long bel bilong yu. Ating sampela meri bai tok, man bilong ol i save toktok wantaim ol narapela, tasol taim ol i stap long haus em i no save toktok. Tasol wanpela meri Ana i tok: “Taim man bilong mi i kamapim tingting i stap long bel bilong en, mi pilim olsem em i laikim mi, na mipela i pas gut wantaim.”

No ken lusim pasin bilong toktok wantaim poroman marit taim yu bel hevi long wanpela samting. Wanpela meri i tok: “Taim man bilong mi i bel hevi long mi, em i no save toktok wantaim mi inap planti de. Dispela i mekim na mi pilim olsem mi gat asua na em i no laikim mi.” Tasol wanpela man marit, Edwin i tok: “Taim mi kros, mi no hariap long kamapim tingting bilong mi, nogat, mi wet long taim i stret na bai mi na meri bilong mi i ken toktok gut wantaim na stretim hevi.” Tok bilong em i soim olsem em i wok strong long bihainim pasin bilong Jisas.

Joy em yumi stori pinis long em i luksave olsem man bilong em i senisim sampela pasin bilong em taim em i kirap stadi long Baibel wantaim ol Witnes Bilong Jehova. Joy i tok: “Pasin bilong em i wok long kamap gutpela moa na em i wok strong long kamapim pasin laikim wankain olsem Jisas.” Long nau ol tok bilong Baibel i helpim planti milion marit. Olsem wanem? Yu tu i laik bai Baibel i helpim marit bilong yu? Sapos olsem, yu ken askim wanpela Witnes Bilong Jehova long mekim fri Baibel stadi kos wantaim yu.

^ par. 10 Lo Bilong Moses i tok, sik bilong dispela meri i mekim na em i doti long ol samting bilong lotu, olsem na sapos em i tatsim wanpela man, orait dispela man tu bai i kamap doti.Wok Pris 15:19, 25.