Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Septemba 2017

Bihainim Pasin Sori Bilong Jehova

Bihainim Pasin Sori Bilong Jehova

“Mi Bikpela, mi Bikpela. Mi God na mi as bilong marimari na sori.”—KIS. 34:6.

OL SINGSING: 142 [18], 12

1. (a) Jehova i kamapim wanem ol pasin bilong em long Moses? (b) Bilong wanem God i kolim ol dispela pasin?

WANPELA taim, God i kamap long Moses na tokaut long nem bilong em na ol pasin bilong em. God i tok em i gat pasin marimari na pasin sori. (Ritim Kisim Bek 34:5-7.) Maski Jehova i gat bikpela strong na savetingting, em i no kolim ol dispela pasin. Moses i laik bai God i mekim ol samting bilong soim olsem Em bai helpim em, olsem na Jehova i kolim ol pasin we i soim olsem em i redi long helpim ol wokman bilong em. (Kis. 33:13) Yumi amamas tru olsem God i gat pasin marimari na pasin sori. Long dispela stadi, yumi bai stori long pasin sori, na olsem wanem man inap mekim sampela samting bilong helpim narapela husat i karim pen na hevi.

2, 3. (a) Bilong wanem yumi ol man inap kamapim pasin sori? (b) Bilong wanem yumi mas mekim pasin sori long ol narapela?

2 God i wokim yumi ol man olsem em yet. Olsem na yumi inap mekim pasin sori long ol narapela. Na tu, ol man i no save long  God i save kamapim dispela pasin. (Stt. 1:27) Baibel i stori long planti manmeri husat i bin mekim pasin sori long ol narapela. Tingim stori bilong Solomon. Tupela pamukmeri i tok pait long husat em mama bilong pikinini, olsem na ol i go lukim Solomon long stretim dispela hevi. Taim Solomon i tok long ol i mas katim pikinini long 2-pela hap, mama tru bilong pikinini i sori na em i tok orait long ol i givim pikinini long narapela meri. (1 Kin. 3:23-27) Tingim tu stori bilong pikinini meri bilong Fero. Em i save olsem Moses em pikinini Hibru na ol i mas kilim em i dai, tasol em i “sori tru” long Moses na lukautim em olsem pikinini bilong em.—Kis. 2:5, 6.

3 Yumi mas mekim pasin sori long ol narapela bikos Baibel i kirapim yumi long bihainim pasin bilong Jehova. (Efe. 5:1) Yumi inap kamapim pasin sori, tasol sin yumi kisim long Adam i mekim na sampela taim yumi bai pilim hatwok long helpim ol narapela, na yumi tingting tasol long helpim yumi yet. Wanem samting inap helpim yu long wok yet long helpim ol narapela? Namba 1: Lusim haptaim long skelim olsem wanem Jehova na ol narapela i soim pasin sori. Namba 2: Skelim olsem wanem yu inap bihainim eksampel bilong God na hau dispela bai helpim yu.

JEHOVA—NAMBAWAN EKSAMPEL LONG KAMAPIM PASIN SORI

4. (a) Bilong wanem Jehova i salim ol ensel i go long taun Sodom? (b) Yumi kisim wanem skul long stori bilong Lot na ol pikinini meri bilong em?

4 Baibel i kamapim planti stori long olsem wanem Jehova i mekim pasin sori long ol man. Tingim stori bilong stretpela man Lot. Em i “bel hevi tru” taim em i lukim pasin nogut bilong ol manmeri long taun Sodom na Gomora. God i lukim pinis pasin nogut ol i mekim na em i tokaut olsem em bai kilim ol i dai. (2 Pita 2:7, 8) Olsem na God i salim ol ensel bilong helpim Lot. Ol ensel i tokim Lot long kisim famili bilong em na ranawe lusim ol dispela taun. Baibel i tok: “Tasol Lot i tingting planti na em i no hariap. Olsem na tupela ensel i holim han bilong em wantaim meri na tupela pikinini meri bilong en, na tupela i bringim ol i go ausait long taun, long wanem, Bikpela i sori long Lot.” (Stt. 19:16) Stori bilong Lot na ol pikinini meri bilong em i kamapim klia olsem Jehova i luksave long ol hevi em ol wokman bilong em i karim.—Ais. 63:7-9; Jems 5:11; 2 Pita 2:9.

5. Olsem wanem Tok Bilong God long 1 Jon 3:17 inap skulim yumi long mekim pasin sori?

5 Jehova i mekim pasin sori long ol manmeri bilong em, na tu, em i skulim ol long kamapim dispela pasin. Tingim lo God i givim long lain Israel long pasin bilong kisim saket bilong narapela olsem mak bilong bekim dinau. (Ritim Kisim Bek 22:26, 27.) Man i gat hatpela pasin bai holim yet saket bilong man i dinau long em, na man i gat dinau bai i no gat saket long karamapim em yet long nait. Tasol Jehova i skulim ol manmeri bilong em long mekim pasin sori long ol narapela. Stiatok i stap long dispela lo i kirapim yumi long soim pasin sori long ol narapela. Sapos brata bilong yumi i gat hevi, orait yumi mas mekim pasin sori na helpim em.—Kol. 3:12; Jems 2:15, 16; ritim 1 Jon 3:17.

6. Pasin Jehova i mekim long bikhet lain Israel i skulim yumi long wanem samting?

6 Jehova i mekim pasin sori long lain Israel maski ol i bikhet. Baibel i tok: “God, Bikpela bilong ol tumbuna bilong ol, i no laik bagarapim ol manmeri bilong en wantaim haus bilong en. Olsem na planti taim em i bin salim ol profet i kam long autim tok bilong em long ol manmeri, long  wanem, em i sori long ol.” (2 Sto. 36:15) Yumi tu inap mekim pasin sori long ol manmeri husat i tanim bel na kam bek long God. Jehova i no laik bai wanpela i kisim bagarap long de bilong kot. (2 Pita 3:9) Olsem na yumi laik wok yet long tokaut long pasin sori bilong God paslain long em i bagarapim ol manmeri nogut.

7, 8. Bilong wanem wanpela famili i bilip olsem Jehova i mekim pasin sori long ol?

7 Planti ekspiriens bilong ol bratasista i kamapim klia olsem God i mekim pasin sori long ol. Tingim stori bilong wanpela famili husat i gat wanpela pikinini man em yumi bai kolim em Milan, em i gat 12 krismas. Long 1992 samting, pasin birua i kamap namel long ol manmeri bilong narapela narapela lain. Olsem na Milan, brata bilong em, papamama bilong em, na sampela Witnes i kalap long bas long Bosnia bilong i go long Serbia. Ol i laik i go long wanpela kibung we papamama bilong Milan bai kisim baptais. Tasol taim ol i kamap long boda, ol soldia i pulim dispela famili i go ausait long bas bikos ol i bilong narapela lain, na ol i larim ol narapela bratasista i go. Ol i holim ol inap 2-pela de, na wanpela ofisa i salim toksave long redio i go long komanda na askim em long ol bai mekim wanem long famili. Dispela ofisa i sanap klostu long dispela famili na toktok, olsem na olgeta i harim tok komanda i mekim, em i tok, “Kisim olgeta i go ausait na sutim ol!”

8 Taim ofisa i wok long toktok long ol soldia, 2-pela man i kam na tokim dispela famili olsem ol i Witnes. Ol bratasista long bas i stori long ol long samting i kamap. Tupela i tokim Milan na brata bilong em long kalap long kar na go long narapela sait bilong boda bikos ol soldia i no save sekim pepa bilong ol pikinini. Bihain, dispela 2-pela man i tokim papamama bilong Milan long wokabaut i go long baksait bilong boda na bungim ol long narapela sait. Milan i no save em bai lap o krai long tok tupela i mekim. Papamama bilong em i tok: “Yu ting ol soldia bai larim mipela i wokabaut i go?” Tasol taim ol i wokabaut i go, ol soldia i sanap na lukluk long ol. Bihain, papamama na ol pikinini i bung long narapela sait bilong boda. Taim ol i go kamap long ples kibung, ol i bilip tru olsem Jehova i harim beten bilong ol. Ol stori i stap long Baibel i kamapim klia olsem sampela taim Jehova i no mekim ol samting bilong lukautim ol wokman bilong em. (Apo. 7:58-60) Maski i olsem, Milan i tok: “Jehova i lukautim mipela na mi pilim olsem ol ensel i bin pasim ai bilong ol soldia.”—Sng. 97:10.

9. Jisas i mekim wanem bilong helpim bikpela lain manmeri i bihainim em? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

9 Yumi inap kisim skul long pasin bilong Jisas. Em i sori tru long bikpela lain manmeri i bihainim em, long wanem, “ol man i bin mekim nogut long ol na ol i stap nogut tru olsem ol sipsip i no gat wasman.” Jisas i mekim wanem taim em i lukim ol dispela manmeri? “Em i kirap skulim ol long planti samting.” (Mat. 9:36; ritim Mak 6:34.) Pasin bilong Jisas i narapela kain tru long pasin bilong ol Farisi, ol i no laik helpim ol manmeri. (Mat. 12:9-14; 23:4; Jon 7:49) Yumi tu i laik helpim ol manmeri long kisim save long tok i tru bilong Baibel.

10, 11. Yu ting i stret long yumi mekim pasin sori long olgeta taim? Stori long dispela.

10 Long ol eksampel bilong Baibel em yumi stori pinis long ol, God i mekim pasin sori taim i stret long mekim olsem. Tasol King Sol i bikhet long God taim em i mekim pasin sori long Agak. Em i no kilim i dai Agak, em birua bilong God, na tu, em i no kilim ol sipsip olsem God i bin tokim em  long mekim. Olsem na Jehova i rausim Sol na em i no moa stap king bilong Israel. (1 Sml. 15:3, 9, 15) Jehova em stretpela Jas na em i save gut long tingting i stap long bel bilong yumi, olsem na em i save long wanem taim i stret long mekim pasin sori. (Kra. 2:17; Ese. 5:11) Klostu nau God bai kotim ol manmeri husat i no laik bihainim tok bilong em. (2 Tes. 1:6-10) Taim em i kotim ol, em i no inap mekim pasin sori long ol. Long dispela rot, God i kamapim klia pasin sori bilong em long ol stretpela manmeri na em bai lukautim ol.

11 Dispela i kamapim klia olsem yumi no gat wok long skelim husat i mas dai na husat i mas stap laip. Wok bilong yumi em long givim bel tru long helpim ol manmeri. Olsem wanem yumi inap save olsem i stret yumi mekim pasin sori long ol narapela o nogat? Yumi bai stori long sampela rot yumi inap mekim olsem.

KAMAPIM PASIN SORI

12. Olsem wanem yu inap mekim pasin sori long ol narapela?

12 Helpim ol narapela long olgeta taim. Ol Kristen i mas bihainim pasin bilong Jisas na mekim pasin sori long ol wanbilip na ol neiba. (Jon 13:34, 35; 1 Pita 3:8) Insait bilong dispela tok pasin sori, i makim tu pasin bilong “karim hevi wantaim” ol narapela. Man i gat pasin sori bai mekim ol samting bilong helpim narapela husat i karim pen na hevi. Yumi laik painim rot bilong helpim ol narapela! Ating yu inap helpim narapela long mekim wok bilong em.—Mat. 7:12.

Kamapim pasin sori long rot bilong helpim ol narapela (Lukim paragraf 12)

13. Lain bilong God i save kamapim klia wanem pasin long taim bilong disasta?

13 Helpim ol narapela long taim bilong disasta. Pasin sori i kirapim ol man long helpim ol narapela husat i kisim bagarap long disasta. Ol manmeri bilong Jehova i save helpim ol narapela long taim bilong disasta. (1 Pita 2:17) Long 2011, bikpela guria na sunami i kamap long Japan. Wanpela sista i stap long ples we disasta i kamap long en i tok olsem ol volantia long Japan na ol narapela kantri i kam stretim ol samting i bagarap, na dispela i givim “strong na bel isi” long em. Em i tok: “Mi luksave  olsem Jehova na ol Witnes long olgeta hap bilong graun i save tingim tru yumi. Na tu, planti bratasista i save beten bilong helpim yumi.”

14. Yu inap mekim wanem bilong helpim ol sikman na ol lapun?

14 Helpim ol sikman na ol lapun. Taim yumi lukim ol narapela i karim ol hevi, yumi mas mekim pasin sori long ol. Yumi laik tru long lukim God i pinisim sik na pasin bilong i go lapun. Olsem na yumi beten long Kingdom Bilong God i mas i kam. Tasol long nau yet, yumi mas wok yet long helpim ol lain i nidim helpim. Tingim tok bilong wanpela man bilong raitim buk. Em i stori long lapun mama bilong em husat i gat sik alsaima. Wanpela taim klos bilong Mama i doti. Taim Mama i laik klinim klos, em i harim olsem wanpela i kam long dua. Tupela Witnes i kam visitim em. Ol i save mekim olsem long olgeta taim. Ol i askim em sapos i gat sampela wok ol inap mekim bilong helpim em. Lapun mama i tok, “Mi sem long yutupela bai helpim mi, tasol mi nidim helpim bilong yupela.” Olsem na 2-pela sista i helpim em. Bihain ol i dring ti wantaim na stori liklik. Pikinini man i amamas tru long gutpela pasin bilong dispela 2-pela Witnes. Olsem na em i tok: “Mi laik tok tenkyu long ol Witnes. Ol i bihainim tok em ol i autim.” Olsem wanem? Pasin sori i kirapim yu long mekim olgeta samting yu inap mekim bilong helpim ol sikman na ol lapun?—Fili. 2:3, 4.

15. Olsem wanem wok autim bilong yumi inap helpim ol manmeri?

15 Helpim ol man long sait bilong bilip. Taim yumi lukim ol man i karim ol hevi na tingting planti, dispela i kirapim yumi long helpim ol long sait bilong bilip. Nambawan rot bilong mekim olsem em long skulim ol long God na long Kingdom bilong em. Na tu, yumi laik helpim ol long luksave olsem taim ol i bihainim ol stiatok bilong Baibel, ol bai stap gut. (Ais. 48:17, 18) Olsem wanem? Yu laik mekim bikpela wok moa bilong autim tok, na givim ona long Jehova na mekim pasin sori long ol narapela?—1 Tim. 2:3, 4.

PASIN SORI INAP HELPIM YU!

16. Taim yu mekim pasin sori long ol narapela, olsem wanem dispela i helpim yu?

16 Ol saveman bilong tingting i tok olsem taim yu mekim pasin sori long ol narapela, yu bai gat gutpela helt, yu bai stap amamas, na pas gut wantaim ol narapela. Taim yu helpim ol narapela, yu bai kisim bikpela amamas, yu bai tingting tasol long ol gutpela samting, yu no inap stap wanpis, na yu bai holim stretpela tingting long yu yet. Tru tumas, taim yu mekim pasin sori long ol narapela, dispela bai helpim yu. (Efe. 4:31, 32) Ol Kristen husat i helpim ol narapela i stap bel isi bikos ol i save olsem ol i bihainim ol stiatok bilong God. Taim man i gat pasin sori, em bai kamap gutpela papa o mama, gutpela poroman marit, na gutpela pren. Na tu, ol narapela bai redi long helpim em taim hevi i painim em.—Ritim Matyu 5:7; Luk 6:38.

17. Bilong wanem yu mas mekim pasin sori long ol narapela?

17 Taim yu mekim pasin sori, dispela bai helpim yu. Tasol dispela i no ken stap olsem namba 1 risen na yu mekim pasin sori. Bikpela samting em yu laik bihainim pasin bilong God Jehova na givim biknem long em, long wanem, em i as tru bilong pasin laikim na pasin sori. (Snd. 14:31) Yumi ken bihainim pasin bilong em long laikim ol bratasista na mekim pasin sori long ol narapela.—Gal. 6:10; 1 Jon 4:16.