“Ol yangpela man na ol yangpela meri, . . . yupela olgeta litimapim nem bilong Bikpela!”—SNG. 148:12, 13.

OL SINGSING: 88 [41], 115 [48]

1, 2. (a) Ol papamama i gat wanem bikpela wok? (b) Olsem wanem ol inap mekim gut dispela wok? (c) Yumi bai skelim wanem 4-pela samting?

TUPELA marit long Frans i tok: “Maski mipela i bilip long Jehova, dispela i no makim olsem ol pikinini tu bai bilip.” Tupela i tok moa: “Bilip em i no samting ol pikinini bai kisim nating long papamama, nogat. Isi isi ol bai lain long pasin bilong bilip.” Wanpela brata long Australia i tok: “Bikpela wok bilong papamama em long helpim pikinini long kisim pasin bilong bilip. Yu mas yusim olgeta kain tul bilong mekim dispela wok. Ating yu pilim olsem yu bekim gut wanpela askim bilong pikinini. Tasol bihain em bai mekim gen wankain askim! Maski yu bekim gut askim bilong pikinini long nau, long neks de em bai laik painimaut long sampela samting moa. Olsem na i gat sampela samting em oltaim yu mas toktok wantaim pikinini long en.”

2 Sapos yu papa o mama, ating sampela taim yu pilim olsem yu no fit long skulim na trenim pikinini long kisim pasin bilong bilip. Yumi no inap mekim dispela wok long save bilong yumi yet! (Jer. 10:23) Yumi inap mekim gut dispela wok sapos yumi askim God long helpim yumi. Skelim 4-pela samting we inap helpim yu long skulim na trenim ol pikinini long kisim pasin bilong bilip: (1) Save  gut long ol. (2) Pilim tru samting yu skulim ol long en. (3) Yusim gutpela tok piksa. (4) Beten na no ken les kwik.

SAVE GUT LONG PIKININI

3. Olsem wanem ol papamama inap bihainim pasin bilong Jisas?

3 Jisas i no surik long askim ol disaipel long kamapim tingting bilong ol. (Mat. 16:13-15) Yupela i mas bihainim pasin bilong Jisas. Taim yupela i malolo, askim ol pikinini long stori long ol samting ol i tingting long en, ol i no kliagut long en, na ol i holim 2-pela tingting long en. Long Australia, wanpela brata i gat 15 krismas i tok: “Papa i save toktok wantaim mi long bilip bilong mi na kirapim mi long skelim gut ol samting. Em i save askim mi, ‘Baibel i tok wanem?’ ‘Yu bilipim tok bilong Baibel?’ ‘Bilong wanem yu bilipim dispela tok?’ Papa i laik bai mi kamapim tingting bilong mi yet, na mi no ken kolim wankain tok olsem em na Mama i mekim. Taim mi kamap bikpela, mi lain long eksplenim gut bilip bilong mi.”

4. Wai na papamama i mas tingim gut ol askim bilong pikinini? Stori long wanpela eksampel.

4 Sapos pikinini i holim 2-pela tingting long sampela tok bilong Baibel, no ken mekim hatpela pasin. Bihainim pasin isi na kirapim em long skelim gut ol samting. Wanpela papa i tok: “Tingim gut ol askim bilong pikinini. No ken rabisim ol askim bilong em, na no ken surik long bekim ol dispela askim sapos em i askim long samting yu sem long toktok long en.” Taim pikinini i givim askim, dispela i soim olsem em i laik kisim stretpela save. Taim Jisas i gat 12 krismas, em i bin givim ol bikpela askim. (Ritim Luk 2:46.) Long Denmak, wanpela boi i gat 15 krismas i tok: “Taim mi tokim papamama olsem mi holim 2-pela tingting, olsem lotu bilong yumi em trupela lotu o nogat, ating ol i bel hevi, tasol ol i bihainim pasin isi na yusim Baibel long bekim olgeta askim bilong mi.”

5. Olsem wanem papamama inap soim olsem ol i tingim tru bilip bilong ol pikinini?

5 Yu mas save gut long tingting na filings bilong ol pikinini. Maski ol i go wantaim yu long miting na mekim wok autim tok, dispela i no makim olsem ol i gat bilip. Long olgeta de, stori wantaim ol long ol tok bilong Baibel. Beten wantaim ol, na beten askim God long helpim ol. Yu mas save long ol traim i painim ol, na helpim ol long sanap strong na sakim traim.

PILIM TRU SAMTING YU SKULIM OL LONG EN

6. Sapos papamama i stadi gut na pilim tru ol tok bilong Baibel, hau bai dispela i helpim ol long mekim wok tisa?

6 Taim Jisas i skulim ol man, ol tok bilong em i go daun tru long bel bilong ol bikos em i laikim tru Jehova, na Tok Bilong God, na ol manmeri. (Luk 24:32; Jon 7:46) Papamama i mas i gat wankain pasin laikim bambai ol inap putim ol tok i go daun long bel bilong pikinini. (Ritim Lo 6:5-8; Luk 6:45.) Yupela papamama i mas stadi gut long Baibel na ol pablikesen bilong yumi. Yupela i mas kisim save long ol samting God i wokim, na stadi long ol atikol i stori long ol dispela samting. (Mat. 6:26, 28) Save bilong yupela bai kamap bikpela moa, na yupela bai laikim tru Jehova, na dispela bai redim yupela long skulim gut ol pikinini.—Luk 6:40.

7, 8. Sapos papamama i save gut long ol tok bilong Baibel, ol bai amamas long mekim wanem? Stori long wanpela eksampel.

7 Sapos yupela papamama i save gut long ol tok bilong Baibel, yupela bai amamas long stori wantaim famili. Mekim olsem taim yupela i redim ol miting na mekim famili lotu. Na tu, no ken fosim famili; yupela i mas toktok wantaim ol long olgeta kain taim na mekim dispela pasin i kamap olsem nomol samting yupela i mekim long olgeta de. Tupela marit long Amerika i save toktok long Jehova taim famili bilong ol i lukim ol samting God i bin wokim, olsem animal, plaua, diwai, o kaikai. Tupela i tok: “Mipela i save tokim ol pikinini olsem Jehova i laikim tru  yumi na em i bin tingting gut taim em i wokim ol samting.” Tupela marit long Saut Afrika i save wokim gaden wantaim 2-pela pikinini meri, na ol i save stori long hau ol sid i putim kru na kamap bikpela. Tupela papamama i tok: “Mipela i laik kirapim ol pikinini long rispektim na tingim laip olsem wanpela spesel samting.”

8 Wanpela papa long Australia i kisim pikinini man i go long musium taim pikinini i gat 10 krismas. Papa i laik strongim bilip bilong pikinini long God na ol samting God i bin wokim. Papa i tok: “Mipela i lukim piksa bilong ol animal i luk olsem demdem (ammonoid) na ol animal i luk olsem kuka (trilobite), em ol animal bilong solwara we i no stap moa long nau. Mipela i kirap nogut long lukim olsem ol dispela animal i luk nais tru, na disain bilong ol i narapela kain tru, na ol tu i gat ol hap bilong bodi em ol narapela animal i gat long nau. Olsem na sapos laip i stat long wanpela liklik samting na i senis senis na kamap olsem wanpela samting i gat narapela kain disain, orait wai na ol narapela kain disain i stap pinis long ol dispela animal bilong bipo? Mi toktok wantaim pikinini long dispela samting.”

YUSIM GUTPELA TOK PIKSA

9. (a) Wai na tok piksa em gutpela tul bilong mekim wok tisa? (b) Wanpela mama i mekim wanem kain tok piksa?

9 Jisas i save mekim ol tok piksa i kirapim tingting bilong ol man, ol i pilim tru long bel, na ol inap tingim yet. (Mat. 13:34, 35) Ol pikinini i save piksaim gut ol samting long tingting. Olsem na papamama i mas yusim ol tok piksa long skulim pikinini. Wanpela mama long Japan i mekim olsem. Taim 2-pela pikinini man bilong em i gat 8 krismas na 10 krismas, em i skulim ol long hau ol ges i bung na kamap olsem blanket i karamapim graun na bai strongpela lait bilong san i no ken bagarapim yumi. Em i skulim ol olsem Jehova i tingim yumi na em i wokim dispela samting. Dispela mama i kisim milk, suga, na kofi, na givim long 2-pela pikinini na askim wan wan bilong ol long mekim kofi bilong em. Em i tok: “Tupela i tingting gut na mekim kofi. Taim mi askim ol long wai na ol i tingting gut, ol i tok ol i laik bai mi amamas long kofi ol i wokim. Mi stori gut olsem God i tingting gut na miksim ol ges we i kamap olsem blanket i karamapim graun, na dispela bai mekim yumi amamas.” Dispela tok piksa i stret long krismas bilong ol pikinini, na ol i kisim skul long en. Ol i no lusim tingting long skul ol i kisim!

Taim yu laik helpim pikinini long bilip long God na ol samting em i wokim, mekim tok piksa long ol samting ol i save long en (Lukim paragraf 10)

10, 11. (a) Yu ken yusim wanem tok piksa long helpim pikinini long bilip long God? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Yu bin mekim wanem kain tok piksa long skulim pikinini?

10 Yu ken mekim tok piksa long wei bilong kukim wanpela kaikai. Taim yu beikim skon o keik, stori long lista i kolim ol samting yu mas mekim bilong beikim dispela skon o keik. Givim wanpela prut long pikinini, kain olsem apol, na tokim em: “Taim Man i wokim dispela apol, em i bihainim wanpela lista i kolim ol samting em i mas mekim.” Katim apol long 2-pela hap, na givim wanpela sid bilong apol long pikinini. Tokim em olsem lista bilong wokim apol i stap insait long sid, tasol ol tok bilong dispela lista i stap long tokples we i hatwok tru long ol man  inap save long en. Yu ken tok: “Wanpela man i raitim lista bilong beikim keik, olsem na yu ting husat i raitim lista bilong wokim apol?” Sapos em i bikpela pikinini, yu ken stori olsem i gat lista bilong wokim apol diwai, na dispela lista i stap insait long DNA. Yutupela i ken skelim ol tok piksa na ol sat long pes 10 i go inap long pes 20 long buklet The Origin of Life—Five Questions Worth Asking.

11 Planti papamama i save stori wantaim ol pikinini long ol atikol bilong nius Kirap! aninit long seksen i gat dispela het tok, “Yu Ting Wanpela i Bin Wokim?” Sampela papamama i yusim ol dispela atikol long skulim ol liklik pikinini. Tupela marit long Denmak i mekim tok piksa long balus na pisin. Tupela i tokim pikinini: “Balus i luk wankain olsem pisin. Tasol yu ting balus inap putim ol kiau na ol kiau i bruk na ol liklik balus i kamap? Yu ting ol pisin i nidim ples balus bambai ol i ken flai raun na go sindaun long en? Yu ting saun bilong ensin bilong balus i nais olsem singsing bilong pisin? Husat i gat bikpela save moa—man i wokim balus o Man i wokim pisin?” Taim yu stori olsem na givim ol gutpela askim, dispela inap helpim pikinini long kisim pasin bilong “tingting gut” na bilip long God.—Snd. 2:10-12.

12. Olsem wanem tok piksa inap helpim pikinini long bilip long tok bilong Baibel?

12 Ol gutpela tok piksa inap helpim pikinini long bilip tru olsem ol tok bilong Baibel i stret olgeta. Tingim tok i stap long Jop 26:7. (Ritim.) Hau bai yu inap helpim pikinini long luksave olsem God yet i kamapim dispela tok? Yu inap stori long mining bilong dispela skripsa. Tasol mobeta yu kirapim tingting bilong pikinini. Tokim pikinini olsem Jop i stap paslain long taim ol man i wokim teleskop na roket. Yu laik bai pikinini i luksave olsem sampela man bai hatwok long bilip olsem traipela samting olsem graun inap trip nating long spes. Em i ken yusim bal o ston long soim olsem sapos wanpela samting i hevi, em bai pundaun na em i no inap trip nating long spes. Dispela kain skul bai helpim pikinini long luksave olsem Jehova i kamapim ol stretpela tok insait long Baibel, paslain tru long ol man yet i painimaut long ol dispela samting.—Neh. 9:6.

TOK PIKSA LONG OL STIATOK BILONG BAIBEL

13, 14. Olsem wanem papamama inap helpim pikinini long luksave olsem ol stiatok bilong Baibel i gat strong long helpim man?

13 Papamama i mas helpim ol pikinini long luksave olsem ol stiatok bilong Baibel i gat strong long helpim man. (Ritim Song 1:1-3.) Tokim ol pikinini long piksaim long tingting olsem ol bai i go stap long wanpela ailan i stap longwe tru, na ol i mas makim sampela manmeri long i go stap wantaim ol. Askim olsem: “Olgeta wan wan man na meri i mas i gat wanem kain pasin bambai olgeta inap i stap bel isi na i stap wanbel?” Stori tu long ol gutpela stiatok i stap long Galesia 5:19-23.

14 Dispela tok piksa inap skulim pikinini long 2-pela samting. Namba 1: Ol lo bilong God i save helpim ol man long i stap bel isi na i stap wanbel. Namba 2: Jehova i skulim yumi long nau bilong redim yumi long kisim laip long nupela taim. (Ais. 54:13; Jon 17:3) Yusim wanpela ekspiriens long ol pablikesen bilong yumi, olsem long Wastaua, long seksen i gat het tok, “Baibel i Save Senisim i Stap Bilong Man.” Sapos wanpela pablisa long kongrigesen bilong yupela i bihainim laik bilong Jehova na em i mekim ol bikpela senis long laip bilong em, invaitim em long bung wantaim yupela na stori long ekspiriens bilong em. Dispela bai helpim pikinini long luksave olsem tok bilong Baibel i gat strong long helpim man!—Hib. 4:12.

15. Yu mas holim wanem tingting long wok bilong skulim pikinini?

15 Taim yu skulim ol pikinini, no ken bihainim wankain pasin long olgeta taim. Piksaim ol samting long tingting. Tingim krismas bilong ol, na  mekim ol samting we inap kirapim tingting bilong ol. Mekim ol samting we inap strongim bilip bilong ol na ol inap kisim amamas long en. Wanpela papa i tok: “Oltaim yu mas traim ol nupela wei bilong skulim pikinini long ol samting em i save pinis long en.”

MEKIM GUT WOK, NO KEN LES KWIK, BETEN OLTAIM

16. Wai na papamama i no ken les kwik long skulim pikinini? Stori long wanpela eksampel.

16 Holi spirit bai helpim yumi long kisim strongpela bilip. (Gal. 5:22, 23) Wankain olsem prut, sampela haptaim i mas lus na bilip bai kamap strong. Olsem na yu mas wok strong yet na no ken les kwik long skulim pikinini. Wanpela papa long Japan i gat 2-pela pikinini, na em i tok: “Mi na meri bilong mi i save lusim bikpela haptaim long i stap wantaim ol pikinini. Kirap long taim ol i liklik yet, mi stadi wantaim ol inap 15 minit—tasol mipela i no save stadi long de bilong miting. Dispela 15 minit i stret long skel bilong mipela na ol pikinini.” Wanpela wasman sekit i tok: “Taim mi tineja, i gat planti samting moa mi gat askim na mi holim 2-pela tingting long en, tasol mi no tokim papamama. Bihain, mi kisim bekim bilong ol dispela askim taim mi go long ol miting, insait long famili lotu, na mekim pesenel stadi. Olsem na ol papamama i mas wok yet long skulim pikinini na no ken givap.”

Sapos yu laik mekim gut wok tisa, pastaim yu yet i mas putim Tok Bilong God long bel bilong yu (Lukim paragraf 17)

17. (a) Wai na papamama i mas stap gutpela eksampel long pasin bilong bilip? (b) Olsem wanem tupela marit i stap gutpela eksampel long ol pikinini?

17 Bikpela samting moa em olsem, yu yet i mas i stap gutpela eksampel long pasin bilong bilip. Ol pikinini bai lukim pasin bilong yu, na dispela bai stiaim ol. Olsem na yupela papamama i mas mekim yet ol samting bilong strongim bilip bilong yupela. Ol pikinini i mas luksave olsem yupela i bilip tru long Jehova. Long hap bilong Bemuda long Amerika, tupela marit i save beten wantaim ol pikinini na askim Jehova long stiaim ol taim sampela samting i kamap na ol i tingting planti. Na tu, ol i kirapim ol pikinini long ol yet i mas beten. Ol i tok: “Mitupela i tokim bikpela pikinini meri olsem, ‘Yu mas trastim Jehova na tingting tasol long mekim wok bilong Kingdom, na yu no ken wari tumas.’ Taim em i lukim olsem gutpela samting i kamap, em i save olsem Jehova i helpim mipela. Dispela i strongim bilip bilong em long God na ol tok bilong Baibel.”

18. Ol papamama i mas holim wanem stretpela tingting?

18 Ol pikinini yet i mas kisim pasin bilong bilip, na papamama i no ken fosim ol. Wok bilong papamama em long planim tok i tru long bel bilong pikinini na givim wara long en. God tasol inap mekim wok bilong papamama i karim kaikai. (1 Kor. 3:6) Olsem na yupela ol papamama i mas beten askim God long givim holi spirit long yupela, na wok strong long skulim ol pikinini. Sapos yupela i mekim olsem, Jehova bai blesim wok bilong yupela.—Efe. 6:4.