“Pasin bilong bilip i olsem . . . yu bai kliagut tru olsem samting yu bilip long en em i samting tru, maski yu no lukim long ai bilong yu.”—HIB. 11:1.

OL SINGSING: 41, 69 [11]

1, 2. (a) Wanem samting inap putim presa long ol yangpela long nau? (b) Ol yangpela i ken mekim wanem bambai dispela hevi i no ken bagarapim bilip bilong ol?

LONG wanpela skul long Briten, wanpela skul meri i tokim yangpela sista: “Yu kleva meri tumas, olsem na wai na yu bilip long God?” Narapela brata long Jemani i tok: “Taim ol tisa bilong mi i skelim stori bilong Baibel long God i wokim ol samting, ol i tok dispela em stori nating. Ol i no gat tok long ol sumatin i bilip long evolusen.” Yangpela sista long Frans i tok: “Ol tisa long skul bilong mi i kirap nogut tru olsem sampela sumatin i bilip long Baibel.”

2 Sapos yu wanpela yangpela i mekim wok bilong Jehova o yu wok long kisim save long em, orait olsem wanem? Ol narapela i putim presa long yu long bilip long evolusen na no ken bilip olsem i gat Man i bin wokim olgeta samting? Sapos olsem, orait i gat ol samting yu inap mekim bilong strongim bilip bilong yu. God i givim yu pasin bilong tingting gut na skelim ol samting, na dispela pasin “bai i banisim yu” na lukautim yu bambai tingting bilong ol saveman bilong graun i no ken bagarapim bilip bilong yu.—Ritim Sindaun 2:10-12.

3. Long dispela stadi, yumi bai stori long wanem samting?

3 Taim man i kisim stretpela save long God, dispela i save kirapim  em long bilip. (1 Tim. 2:4) Olsem na taim yu stadi long Baibel na ol pablikesen bilong yumi, yu mas tingting gut bambai yu inap “kisimgut mining” bilong ol tok yu stadi long en. (Mat. 13:23) Orait yumi ken stori long hau dispela inap strongim yu long bilip olsem God em Krieta bilong olgeta samting. Na tu, yu inap bilip tru long Baibel—olgeta tok bilong Baibel bai helpim yu long “kliagut tru olsem samting yu bilip long en em i samting tru.”—Hib. 11:1.

ROT BILONG STRONGIM BILIP

4. (a) Wai na yumi inap tok olsem pasin bilong bilip i save kirapim man long bilip long evolusen o bilip long God? (b) Em gutpela moa long yumi mas mekim wanem?

4 Planti man i tok, save bilong saiens i kirapim ol long bilip long evolusen, na pasin bilong bilip i kirapim ol long bilip long God. Tasol yumi mas tingim olsem: Pasin bilong bilip i mekim na man i bilip long evolusen o em i bilip long God. Yumi inap tok olsem bikos i no gat wanpela man i bin lukim God o lukim em i krietim ol samting. (Jon 1:18) Na tu, i no gat wanpela saientis o man nating i bin lukim wanpela liklik samting i kisim laip na i senisim senisim em yet. Kain olsem: I no gat man i lukim wanpela monki i senis senis na kamap man. (Jop 38:1, 4) Olsem na em gutpela moa long yumi olgeta i mas tingting gut na skelim ol evidens na painim bekim i stret. Aposel Pol i tok: “God i wokim olgeta samting na i kam inap long nau, ol man i lukim ol samting God i bin wokim na long dispela rot ol inap save long ol pasin bilong en i stap hait. Na ol i save long bikpela strong bilong en i stap oltaim na ol i save olsem tru tru em i God. Olsem na i no gat eskius long ol i tok ol i no save long em.”—Rom 1:20.

Taim yu toktok wantaim ol narapela, yusim ol tul i stap long tokples bilong yu (Lukim paragraf 5)

5. Oganaisesen bilong God i redim wanem ol tul bilong helpim yumi long skelim gut ol samting?

5 Dispela tok “kliagut” i makim olsem man i luksave long wanpela samting we i hatwok long luksave hariap long en. (Hib. 11:3) Em i yusim ai na yau bilong em, na tu, em i tingting gut na skelim ol samting. Oganaisesen bilong Jehova i mekim gut wok painimaut na redim planti tul bilong helpim yumi. Ol dispela tul i helpim yumi na i olsem yumi inap “lukim” Krieta bilong yumi long ai bilong bilip. (Hib. 11:27) Sampela bilong ol dispela tul em vidio The Wonders of Creation Reveal God’s Glory, na buklet Was Life Created? na The Origin of Life—Five Questions Worth Asking, na buk Is There a Creator Who Cares About You? Na tu, yumi save kisim ol gutpela  kaikai bilong strongim bilip long rot bilong ol magasin. Nius Kirap! i save intaviuim ol saientis na ol narapela husat i no bilip long God long bipo, na ol i stori gut long ol samting i kirapim ol long bilip long God. Wanpela seksen long nius Kirap! i gat dispela het tok “Yu Ting Wanpela i Bin Wokim?” Ol atikol long dispela seksen i kamapim klia ol narakain wok ensinia i stap long ol animal na plaua samting. Ol saientis i traim hat long bihainim ol dispela wok ensinia na wokim ol masin samting.

6. (a) Olsem wanem ol pablikesen bilong yumi i helpim sampela man? (b) Yu yet i kisim wanem helpim?

6 Long Amerika, wanpela brata i gat 19 krismas i stori long 2-pela buklet yumi kolim long paragraf 5 na em i tok: “Ol dispela buklet i helpim mi gut tru. Mi stadi long ol dispela buklet inap planti taim.” Wanpela sista long Frans i tok: “Mi save amamas tru long ritim ol atikol i stap aninit long dispela het tok ‘Yu Ting Wanpela i Bin Wokim?’ Ol man i gat bikpela save tru long wok ensinia, ol inap bihainim wok ensinia i stap long ol animal na ol plaua, tasol wok bilong ol i no inap kamap wankain olgeta olsem wok ensinia i stap long ol animal na plaua.” Long Saut Afrika, papamama bilong wanpela pikinini meri i gat 15 krismas i tok: “Fes samting pikinini bilong mitupela i save ritim long Kirap! em atikol i stap long seksen bilong ‘Intaviu.’” Olsem wanem long yu yet? Yu save yusim ol dispela tul? Ol inap helpim bilip bilong yu long kamap strong olsem diwai em rop bilong en i go daun tru. Ol bilip giaman i olsem strongpela win, olsem na bilip bilong yu bai helpim yu long sanap strong na sakim ol dispela bilip giaman.—Jer. 17:5-8.

BILIP BILONG YU LONG BAIBEL

7. Bilong wanem God i laik yu mas bihainim gutpela tingting?

7 Yu ting i no stret long yumi mekim ol askim long ol tok bilong Baibel? Nogat tru! Jehova i laik bai yumi bihainim “gutpela tingting” na mekim ol samting bilong helpim yumi long kliagut long tok i tru. Em i no laik bai yu bihainim nating ol narapela na bilip long samting ol i bilip long en. Olsem na bihainim pasin bilong tingting gut na kisim stretpela save. Dispela stretpela save bai helpim yu long kisim pasin bilong bilip. (Ritim Rom 12:1, 2; 1 Timoti 2:4.) Wanpela rot bilong kisim kain save olsem em long stadi long sampela samting yu laik kisim save long en.

8, 9. (a) Yumi ken stadi long wanem ol samting? (b) Olsem wanem sampela i kisim helpim long pasin bilong tingim tingim ol samting ol i stadi long en?

8 Sampela i save stadim ol tok profet bilong Baibel, na olsem wanem ol stori bilong Baibel i stret wantaim histori, save bilong saiens, na ol samting ol saveman i painim aninit long graun. Wanpela gutpela tok profet bilong stadi long en em tok bilong Stat 3:15. Dispela skripsa i kolim as tok bilong Baibel—wok bilong kamapim klia olsem God i gat rait long i stap Nambawan Bos, na wok bilong mekim holi nem bilong em long rot bilong Kingdom. Dispela ves i yusim tok piksa long kamapim klia rot we Jehova bai bihainim long pinisim olgeta pen na hevi em ol man i karim kirap long taim pasin bikhet i kamap long Iden. Yu ken mekim wanem bilong stadi long tok bilong Stat 3:15? Yu ken wokim taimlain na raitim ol bikpela skripsa we i kamapim klia ol lain i insait long dispela tok profet na hau dispela tok profet bai kamap tru. Taim yu lukim olsem tok bilong ol skripsa i wanbel wantaim, yu bai bilip tru olsem “holi spirit i kirapim” ol profet na ol narapela long raitim ol tok i stap long Baibel.—2 Pita 1:21.

9 Wanpela brata long Jemani i tok: “Olgeta buk long Baibel i kolim ol tok i stori long Kingdom, na olgeta tok i wanbel wantaim maski inap olsem 40 man i raitim ol buk bilong Baibel. Planti bilong ol i no stap long wankain taim, na ol i no save long narapela narapela.” Wanpela sista  long Australia i laikim tru stadi atikol long Wastaua bilong Disemba 15, 2013. Dispela atikol i stori olsem ol samting i kamap long Pasova i strongim tok profet bilong Stat 3:15 na kam bek bilong Mesaia. Sista i tok: “Dispela stadi i helpim mi long luksave long ol gutpela pasin bilong Jehova. Mi pilim tru ol samting em i mekim, olsem em i kamapim bung bilong Pasova bilong helpim lain Israel, na Jisas i truim ol samting i kamap long dispela bung. Mi lusim sampela haptaim long tingim tingim mining bilong ol samting i kamap long kaikai bilong Pasova!” Dispela sista i tingim tingim ol tok em i ritim na em i “kisimgut mining bilong en.” Dispela i strongim bilip bilong em na em i go klostu moa long Jehova.—Mat. 13:23.

10. Olsem wanem onest pasin bilong ol man i raitim Baibel i strongim bilip bilong yumi?

10 Ol man i raitim Baibel i bin strongim bel na bihainim onest pasin, na dispela tu inap strongim bilip bilong yumi. Long bipo, planti man i raitim ol stori we i amamasim lida bilong ol na litimapim nem bilong kantri ol i stap long en. Tasol ol profet bilong Jehova i mekim tok tru long olgeta taim. Ol i tokaut stret long popaia bilong lain bilong ol yet na king bilong ol tu. (2 Sto. 16:9, 10; 24:18-22) Ol i tokaut long popaia bilong ol yet na ol arapela wokman bilong God. (2 Sml. 12:1-14; Mak 14:50) Wanpela yangpela brata long Briten i tok: “Planti man i no save bihainim onest pasin, olsem na yumi bilip tru olsem Jehova yet i kamapim ol tok i stap long Baibel.”

11. Wanem samting inap kirapim ol yangpela long laikim tru ol stiatok bilong Baibel?

11 Baibel i kolim ol gutpela stiatok, olsem na planti man i bilip olsem God yet i bin kirapim ol man long raitim ol tok bilong Baibel. (Ritim Song 19:7-11.) Wanpela yangpela sista long Japan i tok: “Taim famili bilong mi i bihainim ol tok bilong Baibel, mipela i stap amamas tru. Mipela i stap bel isi, stap wanbel, na laikim tru narapela narapela.” Ol stiatok bilong Baibel i helpim yumi long abrusim ol lotu giaman na ol tok giaman em planti man i kalabus long en. (Sng. 115:3-8) Sampela man i tok i no gat God, na dispela i paulim tingting bilong ol manmeri. Bilip bilong evolusen i mekim na ol man i ting ol samting long graun i gat strong olsem ol god, tasol Jehova wanpela tasol i gat olgeta strong. Ol man husat i tok i no gat God, ol i tok sindaun bilong yumi long bihain i stap long han bilong yumi yet. Tasol ol i no save long hau ol bai kamapim gutpela sindaun long bihain.—Sng. 146:3, 4.

TOKTOK WANTAIM OL NARAPELA

12, 13. Taim yumi toktok wantaim ol wanskul, ol tisa, na ol narapela, hau bai yumi inap toktok gut wantaim ol long tok bilong Baibel na ol samting God i wokim?

12 Hau bai yu inap helpim man long kisim stretpela tingting long Baibel na ol samting God i wokim? Yu no ken hariap long ting olsem yu save long ol samting ol manmeri i bilip long en. Sampela man i tok ol i bilip long evolusen, tasol ol i pilim olsem God i stap. Ol i tok God i wokim ol samting long rot bilong evolusen. Sampela i pilim olsem evolusen em samting tru i kamap, olsem na ol skul i lainim ol sumatin long en. Sampela i no bilip moa long God bikos ol i no amamas long pasin bilong ol lotu. Olsem na taim yu stori wantaim man long laip i kirap olsem wanem, i gutpela yu givim sampela askim pastaim. Painimaut long ol samting em i bilip long en. Sapos yu toktok gut na putim yau long em, em bai putim yau long ol tok yu mekim.—Tai. 3:2.

13 Sapos man i strong long tok olsem olgeta samting i kamap nating, orait larim em i kamapim tingting bilong em. Askim em long stori long laip i kamap olsem wanem. Taim wanpela samting i kamap samting i gat laip, em i mas kamapim ol samting i gat laip wankain olsem em yet. Wanpela profesa bilong saiens i tok, dispela samting i gat laip bai nidim (1) karamap bilong ol hap insait long bodi, (2) save bilong kisim  wanpela samting na kamapim strong em bodi i nidim, (3) ol infomesen insait long DNA, na em i mas (4) mekim kopi bilong infomesen insait long DNA. Profesa i tok moa olsem: “Ol man bai kirap nogut tru long lukim olsem planti kain kain samting i kamap insait long wanpela liklik samting tru i gat laip.”

14. Yu ken mekim wanem sapos yu no redi long stori wantaim man long evolusen na ol samting God i wokim?

14 Sapos yu pilim olsem yu no redi long stori wantaim man long evolusen na ol samting God i wokim, yu ken mekim wankain samting olsem Pol i mekim. Em i tok: “Olgeta wan wan haus i gat man i bin wokim. Tasol man i bin wokim olgeta samting em God.” (Hib. 3:4) Dispela tok piksa i stret na inap tru long helpim man! Sapos man i wokim wanpela samting i gat gutpela disain na ol narapela i no inap luksave long hau em i wokim dispela disain, dispela i soim olsem dispela man i gat bikpela save tru. Yu ken yusim pablikesen i stret long samting yu stori long en. Wanpela sista i stori wantaim wanpela yangpela man husat i bilip long evolusen na em i no bilip long God. Sista i yusim buklet Was Life Created? na The Origin of Life—Five Questions Worth Asking. Inap wanpela wik bihain, dispela yangpela man i tok: “Nau mi bilip long God.” Dispela man i stadi long Baibel na em i kamap wanbilip bilong yumi.

15, 16. (a) Olsem wanem yu inap senisim pasin bilong yu long toktok wantaim man long Baibel? (b) Yu mas mekim wanem taim yu toktok wantaim man?

15 Yu ken mekim wankain samting taim yu toktok wantaim man i holim 2-pela tingting long ol tok bilong Baibel. Painimaut long ol samting em i bilip long en na ol samting em i laik stori long en. (Snd. 18:13) Sapos em i laikim save bilong saiens, yu ken kolim ol samting i soim olsem tok bilong Baibel i stret wantaim saiens. Sampela man bai pilim tru ol tok bilong Baibel sapos yu soim sampela tok profet i bin kamap tru, na ol stori bilong Baibel we i stret wantaim histori bilong ol samting i kamap long graun. Yu ken soim em ol stiatok bilong Baibel, kain olsem ol stiatok Jisas i kolim taim em i mekim Bikpela Tok Long Maunten.

16 Yu mas kirapim laik bilong man long kisim save long God, na yu no ken tok pait. Yu mas putim gut yau. Yu mas bihainim pasin isi na soim rispek taim yu givim ol askim, na moa yet taim yu lukim olsem man i gat bikpela krismas. Dispela bai kirapim man long putim gut yau taim yu stori long bilip bilong yu. Ol bai luksave tu olsem yu save gut long bilip bilong yu. Planti yangpela i no mekim olsem. Yu no gat wok long toktok wantaim ol man i no laik putim yau o ol i laik tok bilas long bilip bilong yu.—Snd. 26:4.

YU YET I MAS LAIKIM TOK I TRU

17, 18. (a) Wanem samting inap helpim yu long laikim tok i tru? (b) Yumi bai skelim wanem askim long neks stadi?

17 Yu mas save long ol bikpela tok bilong Baibel na dispela bai strongim bilip bilong yu. Mekim wok painimaut long ol tok bilong Baibel, kain olsem man i wok long painim silva na mani ol i haitim long graun. (Snd. 2:3-6) Yusim ol narapela tul i stap long tokples bilong yu. Kain olsem Watchtower Library long DVD, Intenet Laibreri, na tu, Was Taua Buk na Nius Indeks o Stadi Indeks Bilong Ol Witnes Bilong Jehova. Putim mak long ritim Baibel olgeta insait long 1-pela yia na dispela bai strongim bilip bilong yu. Wanpela wasman sekit i tingim bek samting em i mekim taim em i yangpela yet, na em i tok: “Mi ritim Baibel olgeta, na dispela i helpim mi long pilim tru olsem Baibel em Tok Bilong God. Mi inap kliagut moa long ol stori bilong Baibel mi lainim taim mi mangi yet. Dispela i kirapim mi long kamap strong moa long bilip.”

18 Ol papamama—yupela i gat bikpela wok long helpim ol pikinini long kamap strong long bilip. Hau bai yupela inap helpim ol long kisim strongpela bilip? Neks stadi bai stori long dispela samting.