Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Septemba 2016

“Tok bilong God i gat laip”

Askim

Askim

“Tok bilong God” em Hibru 4:12 i tok em “i gat laip na i wok strong i stap,” em i makim wanem samting?

Ol narapela tok klostu long dispela ves i soim olsem aposel Pol i tingim ol tok God i mekim taim em i tokaut long samting em i tingting pinis long kamapim, na ol dispela tok i stap long Baibel.

Ol pablikesen bilong yumi i save yusim dispela skripsa long soim olsem tok bilong Baibel i gat strong long senisim laip bilong man, na dispela tok i stret. Tasol em gutpela long yumi skelim ol narapela ves i stap klostu. Pol i kirapim ol Kristen namel long lain Hibru long mekim ol wok i stret wantaim ol samting God i tingting pinis long kamapim. Ol rait holi i stori long ol dispela samting. Pol i kolim wanpela eksampel: God i bin kisim bek lain Israel long Isip. Ol inap kisim “graun i gat planti gris na ol kaikai i save kamap gutpela tumas,” na ol inap malolo gut long en.—Kis. 3:8; Lo 12:9, 10.

God i bin tokaut long dispela samting. Tasol bihain, lain Israel i bikhet na ol i no holimpas bilip, olsem na planti bilong ol i no go insait long graun bilong malolo. (Nam. 14:30; Jos. 14:6-10) Pol i tok moa olsem i gat wanpela tok promis i stap yet, em “promis bilong i go insait long malolo bilong [God].” (Hib. 3:16-19; 4:1) Dispela “promis” em wanpela bilong ol samting God i tokaut olsem em i tingting pinis long kamapim. Wankain olsem ol Hibru Kristen i mekim, yumi tu inap ritim stori bilong ol samting God i tingting pinis long kamapim, na larim dispela i stiaim laip bilong yumi. Pol i laik soim klia olsem dispela tok promis i stap long Rait Holi, olsem na em i kolim ol hap tok bilong Stat 2:2 na Song 95:11.

Yumi mas amamas olsem “promis bilong i go insait long malolo bilong [God] i stap yet.” Yumi bilip tru olsem yumi inap go insait long malolo bilong God, na yumi bin mekim sampela samting bilong go insait long dispela malolo. Yumi no hatwok long bihainim Lo Bilong Moses o mekim ol narapela wok bambai Jehova i ken orait long yumi, nogat. Yumi bilip na mekim ol wok i stret wantaim ol samting God i tingting pinis long kamapim, na yumi mekim yet ol dispela wok. Na tu, planti tausen manmeri long olgeta hap i stadi long Baibel na kisim save long ol samting God i tingting pinis long kamapim. Planti bilong ol i senisim pasin bilong ol, bilip long God, na ol i kisim baptais na kamap Kristen. Senis i kamap long laip bilong ol i soim klia olsem “tok bilong God i gat laip na i wok strong i stap.” Baibel i stori long samting em God i tokaut pinis long kamapim, na dispela i bin kirapim yumi long senisim ol pasin bilong yumi, na em bai wok strong yet long laip bilong yumi.