Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Oktoba 2017

Ol Karis na Hat King Bai Lukautim Yu

Ol Karis na Hat King Bai Lukautim Yu

Sapos yupela i bihainim stret olgeta tok bilong God, Bikpela bilong yupela, bai dispela olgeta samting i ken kamap tru.” SEK. 6:15.

OL SINGSING: 17, 136 [16]

1, 2. Taim Sekaraia i lukim namba 7 visen, lain Juda long Jerusalem i stap olsem wanem?

SEKARAIA i lukim pinis namba 7 visen na em i tingting planti. Jehova i tok olsem em bai kotim ol manmeri bilong giaman long ol pasin ol i save mekim. Dispela tok i strongim Sekaraia. Tasol ol manmeri i no senisim pasin bilong ol. Pasin giaman na ol narapela pasin nogut i stap yet. Na tu, ol i no pinisim wok bilong sanapim gen tempel long Jerusalem. Bilong wanem lain Juda i no pinisim wok em God i tokim ol long mekim? Yu ting ol i go bek long Jerusalem na mekim ol samting bilong inapim laik bilong ol yet?

2 Sekaraia i save olsem lain Juda husat i go bek long Jerusalem i gat strongpela bilip. “God i kirapim tingting bilong ol” dispela lain long lusim ol haus na bisnis bilong ol bambai ol i ken go bek long Jerusalem na wokim gen tempel. (Esr. 1:2, 3, 5) Ol i lusim ples we ol i save gut long en, na i go long wanpela ples we planti bilong ol i no save long en. Ol i bin wokabaut inap 1 tausen 6 handret kilomita long ples drai nating bilong i go wokim tempel bilong Jehova long Jerusalem. Dispela i soim olsem ol i  tingim dispela wok olsem bikpela samting.

3, 4. Lain Juda i bungim wanem ol hevi?

3 Lain Juda i tingting planti long nupela ples ol bai i go stap long en. Ol i harim olsem long bipo, Jerusalem em wanpela naispela siti. Ol lain husat i stap bipo long Jerusalem i bin lukim ol wokman i sanapim tempel. (Esr. 3:12) Sapos yu bin wokabaut wantaim lain Juda long dispela taim, bai yu pilim olsem wanem taim yu lukim ol gras i gro na karamapim ol bikpela haus long Jerusalem? Na tu, yu bai pilim olsem wanem taim yu tingim ol bikpela banis long Babilon na yu skelim wantaim ol banis bilong Jerusalem, em ol i bruk na i gat ol bikpela hul i kamap long hap we geit na taua i bin stap long en? Tasol ol manmeri i strongim bel. Ol i lukim ol samting Jehova i mekim bilong helpim ol taim ol i lusim Babilon na go bek long asples bilong ol. Bihain long ol i go kamap long Jerusalem, ol i wokim alta long hap em bipo tempel i stap long en, na long olgeta de ol i mekim ol sakrifais long Jehova. (Esr. 3:1, 2) Ol i amamas tru, olsem na i no gat wanpela samting inap stopim ol long mekim dispela wok.

4 Lain Israel i mas wokim gen tempel na banis bilong Jerusalem. Na tu, ol i mas wokim ol haus, ol gaden, na lukautim famili bilong ol long sait bilong kaikai. (Esr. 2:70) Ol i mas mekim bikpela wok tru. Tasol i no longtaim pasin birua i kamap. Pastaim ol i sanap strong, tasol pasin birua i stap inap 15 yia na dispela i daunim ol tru. (Esr. 4:1-4) Long yia 522 B.C.E., bikpela hevi tru i kamap taim king bilong Pesia i pasim wok bilong sanapim tempel long Jerusalem. Ol Juda i no save long wanem samting bai kamap bihain.—Esr. 4:21-24.

5. Jehova i mekim wanem taim lain bilong em i lusim wok bilong sanapim tempel?

5 Jehova i save long samting em inap mekim bilong helpim ol manmeri bilong em. God i givim laspela visen long Sekaraia bilong soim olsem Em i laikim ol Juda, na em i amamas long gutpela wok ol i mekim na em i tok long lukautim ol taim ol i kirapim gen wok bilong sanapim tempel. Jehova i tokim lain Juda olsem: “Sapos yupela i bihainim stret olgeta tok bilong God, Bikpela bilong yupela, bai dispela olgeta samting i ken kamap tru.”—Sek. 6:15.

OL ENSEL I SINDAUN LONG OL KARIS

6. (a) Long namba 8 visen bilong Sekaraia, em i lukim wanem samting? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Bilong wanem ol hos i gat narapela narapela kala?

6 Ating namba 8 visen bilong Sekaraia i strongim tru bilip bilong lain Juda. (Ritim Sekaraia 6:1-3.) Em i lukim “4-pela karis bilong pait i kamap namel long tupela maunten bras na i ran i kam.” Ol hos i pulim ol dispela karis, ol i gat narapela narapela kala. Kala bilong ol hos i helpim ol manmeri long luksave long ol man i sindaun long ol karis i makim husat. Sekaraia i mekim dispela askim: “Bikman, wanem samting i as bilong ol dispela karis?” (Sek. 6:4) Yumi i mas save long dispela visen bikos em bai helpim yumi.

Jehova i wok yet long yusim ol ensel long lukautim na strongim ol manmeri bilong em

7, 8. (a) Tupela maunten i makim wanem samting? (b) Bilong wanem ol i wokim dispela 2-pela maunten long bras?

7 Taim Baibel i stori long ol maunten, sampela taim dispela i makim ol gavman. Ol maunten Sekaraia i stori long en i wankain long 2-pela maunten em Daniel i stori long en. Wanpela maunten i makim wok bos bilong Jehova olsem King bilong heven na graun, na wok king bilong em bai i stap inap oltaim oltaim. Narapela maunten i makim Kingdom Bilong Mesaia em Jisas bai i stap king bilong en. (Dan. 2:35, 45) Jisas i kamap King bilong Kingdom long 1914, olsem na God na Jisas i wok wantaim bilong  inapim ol samting God i tingting pinis long kamapim long graun.

8 Bilong wanem ol i wokim ol dispela maunten long bras? Bras i gat bikpela pe wankain olsem gol. Jehova i bin tokim ol Israel long yusim bras long wokim haus lotu sel na tempel long Jerusalem. (Kis. 27:1-3; 1 Kin. 7:13-16) Olsem na 2-pela maunten bras i helpim yumi long luksave olsem wok bos bilong Jehova olsem king bilong heven na graun, na wok bos bilong Mesaia long Kingdom i nambawan tru na ol bai givim blesing long olgeta manmeri.

9. (a) Ol man i sindaun long ol karis i makim husat? (b) Wanem wok bilong ol lain i sindaun long karis?

9 Ol man i sindaun long karis i makim husat? Ol i makim ol ensel em ol i gat narapela narapela wok long mekim. (Ritim Sekaraia 6:5-8.) Ol dispela ensel i “lusim Bikpela bilong olgeta hap bilong graun na ol i kam.” Ol i gat wok long lukautim ol hap em God i makim bilong ol long lukautim. Ol bai lukautim ol manmeri bilong Jehova long “hap not,” em kantri Babilon. Jehova bai helpim ol manmeri bilong em bambai ol i no kalabus moa long Babilon. Ating dispela tok i mekim gut bel bilong ol man husat i wokim tempel long taim bilong Sekaraia! Ol i no gat wok long tingting planti long ol samting ol birua bai mekim long ol.

10. Olsem wanem visen bilong Sekaraia inap strongim yumi long nau?

10 Jehova bai yusim ol ensel long lukautim na strongim ol manmeri bilong em, wankain olsem long taim bilong Sekaraia. (Mal. 3:6; Hib. 1:7, 14) Long 1919, lain Israel bilong God i lusim kalabus long Bikpela Babilon. Kirap long dispela taim na i kam, lotu i tru i wok long i go long olgeta hap maski pasin birua i stap. (Rev. 18:4) Ol ensel i lukautim yumi, olsem na yumi ken bilip olsem oganaisesen bilong Jehova i no inap kalabus gen long Bikpela Babilon. (Sng. 34:7) Long nau, ol manmeri bilong God long olgeta hap bilong graun i wok yet long kamap strong long bilip. Taim yumi tingim visen bilong Sekaraia, yumi save olsem dispela 2-pela maunten i lukautim gut yumi.

11. Bilong wanem yumi no gat wok long pret long ol birua husat i laik bagarapim ol manmeri bilong God?

11 Klostu nau ol gavman bilong dispela graun bilong Satan bai bung na birua long ol manmeri bilong God. (Ese. 38:2, 10-12; Dan. 11:40, 44, 45; Rev. 19:19) Profet Esekiel i stori olsem bikpela lain ami bai sindaun long hos na kam olsem bikpela klaut i karamapim graun na ol bai belhat nogut tru. (Ese. 38:15, 16) * Olsem wanem? Yu ting yumi mas pret? Nogat tru! Yumi gat ol lain ami bilong lukautim yumi. Long taim bilong traipela hevi tru, ol ensel bai lukautim ol manmeri bilong God na bagarapim ol lain i birua long wok bos bilong Em. (2 Tes. 1:7, 8) Husat bai go pas long lain ami bilong Jehova?

 JEHOVA I PUTIM HAT KING LONG KING NA PRIS

12, 13. (a) God i tokim Sekaraia long mekim wanem? (b) Stori long olsem wanem Nupela Kru i makim Jisas Krais.

12 Sekaraia i bin lukim 8-pela visen em ol narapela i no bin lukim. Em i mekim wanpela wok we i stap olsem piksa bilong makim samting bai kamap bihain. Dispela i strongim ol manmeri husat i mekim wok bilong sanapim gen tempel. (Ritim Sekaraia 6:9-12.) Heldai, Tobiya, na Jedaia i stap long Babilon na i go long Jerusalem, na God i tokim Sekaraia long kisim silva na gol long dispela 3-pela man na “wokim wanpela hat king.” (Sek. 6:11) Yu ting God i tokim Sekaraia long putim hat king long het bilong Gavana Serubabel, em man bilong lain Juda na tumbuna pikinini bilong Devit? Nogat. Em i putim hat king long Hetpris Josua, na ating ol manmeri i kirap nogut long dispela samting.

13 Yu ting dispela i makim olsem Hetpris Josua i kamap king? Nogat. Josua i no kamap long lain tumbuna bilong Devit, olsem na em i no gat rait long kamap king. Samting Sekaraia i mekim i olsem piksa bilong makim man husat bai mekim wok king na pris inap oltaim oltaim. Nem bilong dispela hetpris husat bai mekim wok king long bihain em Nupela Kru. Baibel i kamapim klia olsem dispela Nupela Kru em Krais Jisas.—Ais. 11:1; Mat. 2:23.

14. Jisas bai mekim wanem wok olsem King na Hetpris?

14 Jisas i stap olsem King na Hetpris, olsem na em i stap lida bilong lain ami bilong Jehova long heven. Jisas i wok strong tru bambai ol manmeri bilong God long olgeta hap inap stap bel isi maski i gat planti hevi long nau. (Jer. 23:5, 6) Klostu nau, Krais bai sapotim wok bos bilong God na daunim ol gavman bilong graun na lukautim ol manmeri bilong Jehova. (Rev. 17:12-14; 19:11, 14, 15) Paslain long de bilong kot, Jisas i gat bikpela wok long mekim.

JISAS BAI WOKIM TEMPEL

15, 16. (a) Long 1919, wanem ol wok i bin kamap? Husat i go pas long mekim ol dispela wok? (b) Wanem samting bai kamap long pinis bilong Wan Tausen Yia?

15 God i makim Jisas long kamap King na Hetpris, na tu, “em bai i wokim haus bilong [God].” (Ritim Sekaraia 6:13.) Jisas i stiaim wok bilong skulim ol man long tok i tru bambai ol i lusim Bikpela Babilon, na long 1919, ol Kristen i kirap gen long mekim lotu i tru. Na tu, em i makim “gutpela wokboi i gat savetingting” long stiaim wok bilong skulim ol man long tok bilong Baibel. (Mat. 24:45) Jisas i stretim stretim pasin bilong ol manmeri bilong God bambai ol inap lotu long pasin em God i orait long en.—Mal. 3:1-3.

16 Long Wan Tausen Yia, Jisas na lain 144,000 bai mekim wok king na pris long heven, na helpim ol manmeri long graun long kamap gutpela olgeta. Long pinis bilong Wan Tausen Yia, ol manmeri husat i lotu tru long God, ol tasol bai stap long graun we stretpela pasin bai stap long en. Long dispela taim, lotu i tru tasol bai stap!

INSAIT LONG WOK BILONG SANAPIM TEMPEL

17. (a) Jehova i mekim wanem tok bilong strongim lain Juda? (b) Tok God i givim long lain Juda i kirapim ol long mekim wanem?

17 Olsem wanem tok bilong Sekaraia i helpim lain Juda long taim bilong em? Jehova i tok olsem em bai lukautim ol taim ol i mekim wok bilong sanapim gen tempel. Dispela tok i strongim ol long givim bel long mekim dispela wok. Olsem wanem liklik lain tasol inap mekim dispela bikpela wok? Tok Sekaraia i kamapim bihain i helpim lain Juda na ol i no pret na tingting planti. Heldai, Tobiya, na Jedaia i helpim wok bilong sanapim tempel, na tu, God i tokim ol olsem planti man “bai i kam na helpim ol long wokim gen haus bilong Bikpela.” (Ritim Sekaraia 6:15.) Lain Juda i bilip olsem God bai helpim ol, olsem na ol i kirap gen long wokim tempel maski ol birua i pasim  ol. Pastaim bikpela hevi i kamap na ol i no inap long pinisim wok. Tasol Jehova i helpim ol long winim dispela hevi, na ol i pinisim wok bilong sanapim tempel long 515 B.C.E. (Esr. 6:22; Sek. 4:6, 7) Tok Jehova i kamapim long lain Juda i makim tu ol bikpela wok we bai kamap long taim bilong yumi.

Jehova i no inap lusim tingting long pasin bilong yumi long laikim em! (Lukim paragraf 18 na 19)

18. Olsem wanem tok bilong Sekaraia 6:15 i kamap tru long taim bilong yumi?

18 Long nau, bel i kirapim planti milion manmeri husat i mekim lotu i tru long givim ol “namba wan” samting bilong ol long God. Ol i givim taim, strong, na ol samting ol i gat long sapotim lotu i tru. (Snd. 3:9) Olsem wanem yumi inap save olsem Jehova i tingim tru wok yumi mekim bilong sapotim lotu i tru? Tingim Heldai, Tobiya, na Jedaia. Ol i bringim silva na gol na Sekaraia i yusim long wokim hat king. Dispela hat king i kirapim ol manmeri long “tingim” wok dispela 3-pela man i mekim bilong sapotim lotu i tru. (Sek. 6:14) Olsem tasol, Jehova i no inap lusim tingting long ol gutpela wok yumi mekim na pasin bilong yumi long laikim em. (Hib. 6:10) Oltaim Jehova bai tingim ol wok yumi mekim.

19. Visen bilong Sekaraia i mas kirapim yumi long mekim wanem?

19 Long dispela taim bilong las de, ol wok yumi mekim bilong sapotim lotu i tru i kamapim klia olsem Krais i stiaim ol dispela wok na Jehova i blesim wok yumi mekim. Yumi stap insait long wanpela oganaisesen we ol manmeri i stap wanbel wantaim. Dispela oganaisesen i stap strong na em bai stap oltaim. Samting Jehova i tingting pinis long mekim long lotu i tru, em bai “kamap tru.” Yumi amamas long i stap namel long ol manmeri bilong Jehova, na “bihainim stret olgeta tok bilong God, Bikpela bilong [yumi].” Long dispela rot, yu bai stap aninit long lukaut bilong King na Hetpris bilong yumi, na ol ensel husat i sindaun long karis. Yu mas insait tru long wok bilong sapotim lotu i tru. Taim yu mekim olsem, yu ken bilip tru olsem Jehova bai lukautim yu long dispela haptaim bilong las de, na em bai lukautim yu inap oltaim oltaim!

^ par. 11 Sapos yu laik kisim sampela save moa, lukim atikol “Askim” long Wastaua bilong Me 15, 2015, p. 29-30.