Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Oktoba 2016

“Mekim Gut Long Ol Man Em Yupela i No Save Long Ol”

“Mekim Gut Long Ol Man Em Yupela i No Save Long Ol”

“Yupela i no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol man em yupela i no save long ol.”—HIB. 13:2, futnot.

OL SINGSING: 124 [50], 79 [18]

1, 2. (a) Long nau, wanem ol hevi i painim ol man em ol narapela i no save long ol? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.) (b) Aposel Pol i kirapim ol Kristen long bihainim yet wanem pasin? (c) Dispela i kamapim wanem ol askim?

INAP olsem 30 yia i go pinis, Osei [1] i lusim Gana na i go long Yurop—long dispela taim em i no wanpela Witnes. Em i tok: “Mi lukim olsem planti man i no tingim mi. Na tu, weda bilong dispela kantri i narapela kain tru. Taim mi lusim ples balus, em fes taim bilong mi long pilim olsem ples i kol tru, na mi stat long krai.” Osei i no save long tok Inglis, olsem na insait long wanpela yia em i no kisim wanpela wok mani. Em i stap longwe long famili bilong em, olsem na em i pilim olsem em i stap wanpis na em i homsik.

2 Tingim: Yu laik bai ol narapela i soim wanem kain pasin long yu sapos kain samting olsem i painim yu? Ating yu bai amamas sapos ol narapela i bungim yu taim yu go long Haus Kingdom, maski yu bilong narapela kantri o skin kala. Olsem na Baibel i tokim ol Kristen: “Yupela i no ken lusim pasin bilong mekim gut long ol man em [ol] i no save long ol.” (Hib. 13:2, futnot) Yumi ken skelim  ol dispela askim: Jehova i gat wanem tingting long ol man em i no save long ol? Bilong wanem yumi mas holim stretpela tingting long ol man yumi no save long ol? Sapos ol manmeri bilong narapela kantri i kam long kongrigesen bilong yumi, olsem wanem yumi inap helpim ol long pilim amamas long bung wantaim yumi?

TINGTING BILONG JEHOVA

3, 4. Olsem Kisim Bek 23:9 i tok, lain bilong God i mas soim wanem pasin long ol man bilong narapela kantri? Bilong wanem?

3 Bihain long Jehova i kisim bek lain Israel long Isip, em i putim sampela lo bilong stiaim pasin ol i mekim long ol manmeri bilong ol narapela kantri husat i kam i stap wantaim ol. (Kis. 12:38, 49; 22:21) Ol manmeri i kam long ol narapela kantri i save sot long kaikai na ol narapela samting, olsem na Jehova i stretim rot bilong lukautim ol. Em i putim lo olsem: Bihain long lain Israel i kisim ol kaikai long gaden, ol manmeri bilong ol narapela kantri i ken i go na kisim ol kaikai em lain Israel i larim i stap yet long gaden.—Wkp. 19:9, 10.

4 Jehova i kirapim lain Israel long pilim hevi bilong ol man i kam long narapela kantri. (Ritim Kisim Bek 23:9.) Lain Israel “i save gut” long ol manmeri i save pilim olsem wanem taim ol i stap long kantri bilong narapela lain. Paslain long lain Israel i kamap wokboi nating long Isip, lain Isip i litimapim nem bilong ol yet na lotu bilong ol, na ol i luk daun long lain Israel. (Stt. 43:32; 46:34; Kis. 1:11-14) Taim lain Israel i stap long narapela kantri, ol asples i mekim nogut tru long ol. Tasol Jehova i tok, sapos ol manmeri bilong narapela kantri i kam i stap wantaim ol, orait ‘ol i mas mekim gutpela pasin long ol, olsem ol i save mekim long ol wanlain bilong ol.’—Wkp. 19:33, 34.

5. Yumi mas mekim wanem na bai yumi inap holim wankain tingting olsem Jehova long ol manmeri bilong narapela kantri?

5 Long nau tu, Jehova i tingim tru ol manmeri bilong narapela kantri em ol i kam long ol miting long kongrigesen bilong yumi. (Lo 10:17-19; Mal. 3:5, 6) Taim yumi tingim ol hevi i painim ol, kain olsem ol man i mekim nogut long ol, o ol i no save gut long tokples bilong yumi, dispela bai kirapim yumi long painim rot long mekim gutpela pasin long ol na pilim hevi bilong ol.—1 Pita 3:8.

YUMI HOLIM STRETPELA TINGTING?

6, 7. Hau na yumi save olsem ol Kristen long pastaim i lusim tingting kranki ol i holim long ol manmeri bilong narapela lain?

6 Long taim bilong ol aposel, ol Juda i save luk daun long ol manmeri bilong narapela lain. Tasol isi isi ol Kristen i lusim tingting kranki bilong ol Juda na ol i holim stretpela tingting long ol man bilong narapela lain. Long Pentikos 33 C.E., ol Kristen long Jerusalem i mekim gutpela pasin long ol nupela Kristen—em ol manmeri husat i kam long ol narapela kantri na ol i bihainim bilip Kristen. (Apo. 2:5, 44-47) Pasin laikim ol Kristen long Juda i soim long ol man bilong narapela kantri i kamapim klia olsem ol i kliagut long mining bilong dispela tok “mekim gut long ol arapela,” olsem “mekim gut long ol man em [ol] i no save long ol.”

7 Taim planti manmeri moa i kam insait long kongrigesen Kristen, wanpela hevi i kamap. Ol disaipel i mekim tok Grik i komplein na tok ol disaipel i mekim tok Hibru i no tingim ol wido i save mekim tok Grik. (Apo. 6:1) Olsem na ol aposel i makim 7-pela man na salim ol i go bilong stretim dispela hevi. Ol dispela man i gat ol nem Grik, na dispela i soim olsem ol aposel i laik pinisim kros i stap namel long ol Kristen long sait bilong wanem lain ol i kam long en.—Apo. 6:2-6.

8, 9. (a) Olsem wanem yumi inap luksave olsem yumi luk daun long ol man bilong narapela kantri o skin kala? (b) Yumi mas rausim wanem kain tingting long bel bilong yumi? (1 Pita 1:22)

8 Maski yumi luksave o nogat, kalsa bilong yumi i stiaim planti samting long laip bilong  yumi. (Rom 12:2) Ating yumi save harim ol neiba, ol wanwok, na ol wanskul i mekim ol tok i daunim lain bilong narapela kalsa, kantri, o skin kala. Olsem wanem? Yumi tu i holim kain tingting olsem? Yumi save pilim olsem wanem taim wanpela man i mekim tok pani long kalsa bilong kantri yumi stap long en?

9 Aposel Pita i luk daun long ol man bilong narapela kantri, tasol bihain em i kisim save olsem em i mas rausim ol tingting kranki i stap long bel bilong em. (Apo. 10:28, 34, 35; Gal. 2:11-14) Olsem tasol, sapos yumi luksave olsem yumi luk daun long ol manmeri bilong narapela kantri o yumi litimapim nem bilong kantri bilong yumi yet, orait yumi mas wok strong long rausim dispela tingting long bel bilong yumi. (Ritim 1 Pita 1:22.) Yumi ken tingim olsem yumi olgeta i no gutpela inap long God i ken kisim bek yumi; yumi olgeta i gat sin, maski yumi bilong wanem wanem kantri. (Rom 3:9, 10, 21-24) Olsem na i no stret long yumi ting olsem yumi gutpela moa winim ol narapela. (1 Kor. 4:7) Yumi mas i gat wankain tingting olsem aposel Pol. Em i tokim ol Kristen olsem: “Yupela i no stap moa olsem ol man ol arapela i no save long en o ol man bilong narapela ples, nogat. . . . Yupela i stap olsem wanhaus bilong God.” (Efe. 2:19) Sapos yumi wok strong long rausim tingting kranki yumi holim long ol man bilong narapela kantri na sindaun, dispela bai helpim yumi long kisim nupela pasin.—Kol. 3:10, 11.

MEKIM GUT LONG OL

10, 11. Olsem wanem Boas i soim olsem em i holim wankain tingting olsem Jehova long ol manmeri em i no save long ol?

10 Boas i mekim gut long Rut, em meri Moap, na dispela i soim olsem Boas i holim wankain tingting olsem Jehova long ol manmeri em i no save long ol. Taim Boas i go lukim ol wokman i bungim het bali long gaden, em i lukim wanpela meri bilong narapela kantri i wok hat long bungim kaikai klostu long ol wokman bilong em. Rut i gat rait long bungim bali i stap yet long gaden, tasol em i askim long kisim tok orait. Olsem na taim Boas i harim olsem Rut i askim long kisim tok orait, em i tokim Rut long kisim tu ol bali i stap long ol mekpas.—Ritim Rut 2:5-7, 15, 16.

11 Toktok i kamap namel long Boas na Rut i soim olsem Boas i tingim tru Rut bikos em i meri bilong narapela kantri. Boas i tokim Rut long wok wantaim ol yangpela wokmeri bilong em bambai ol man i wok long gaden i no ken mekim nogut long em. Boas i stretim rot bambai Rut i kisim kaikai na wara, wankain olsem olgeta wokman bilong em. Na tu, Boas i no mekim tok bilong daunim dispela meri bilong narapela kantri, nogat. Boas i mekim tok bilong strongim em.—Rut 2:8-10, 13, 14.

12. Wanem gutpela samting inap kamap sapos yumi soim gutpela pasin long man bilong narapela kantri?

12 Boas i amamas long Rut bikos Rut i laikim tru tambu mama bilong em Naomi, na tu, em i lotuim Jehova. Gutpela pasin Boas i mekim long Rut i soim klia pasin laikim bilong Jehova long meri husat i “kam long God, Bikpela bilong Israel,” bambai God i ken lukautim em. (Rut 2:12, 20; Snd. 19:17) Olsem tasol, long nau gutpela pasin bilong yumi inap helpim “olgeta kain man” long luksave long tok i tru na pilim tru olsem Jehova i laikim ol.—1 Tim. 2:3, 4.

Taim ol nupela man i kam long Haus Kingdom, yumi save amamas long welkamim ol? (Lukim paragraf 13 na 14)

13, 14. (a) Bilong wanem yumi mas welkamim ol nupela man i kam long Haus Kingdom? (b) Yu ken mekim wanem bambai yu inap amamas long bung wantaim ol manmeri bilong narapela kalsa?

13 Yumi ken mekim gutpela pasin na welkamim ol nupela man i kam long Haus Kingdom, em ol man bilong narapela kantri. Ating yumi lukim olsem ol nupela lain i pilim sem na ol i stap ol yet. Ol i kamap bikpela long narapela narapela famili na komiuniti,  olsem na ol inap pilim olsem ol i samting nating long ai bilong ol manmeri bilong narapela sindaun na kantri. Yumi yet i mas i go pas long soim olsem yumi amamas long ol na yumi tingim ol. Sapos program bilong JW Language i stap long tokples bilong yu, dispela inap helpim yu long lainim ol tok yu inap mekim bilong gritim ol nupela lain long tokples bilong ol.—Ritim Filipai 2:3, 4.

14 Ating yu bai pilim hatwok long toktok wantaim ol man i gat narapela kalsa. Sapos yu laik daunim dispela hevi, yu ken stori long ol long sampela samting long laip bilong yu. Em tru olsem kalsa bilong yupela i no wankain, tasol yu bai luksave olsem planti samting moa i mekim na yupela i wankain.

HELPIM OL LONG PILIM AMAMAS

15. Hau bai yumi inap holim stretpela tingting long ol nupela lain i kam long kantri?

15 Sapos yu laik helpim ol nupela lain long pilim amamas long kongrigesen bilong yu, askim yu yet, ‘Sapos mi go long narapela kantri, mi laik bai ol narapela i soim wanem kain pasin long mi?’ (Mat. 7:12) No ken les kwik long ol nupela manmeri husat i lain long bihainim kalsa bilong yu. Ating pastaim yumi no inap kliagut long risen bilong ol samting ol i mekim. Tasol yumi no ken tingting olsem ol i mas bihainim kalsa bilong yumi, nogat. Yumi ken larim ol i bihainim pasin bilong ol yet long mekim ol samting.—Ritim Rom 15:7.

16, 17. (a) Yumi ken mekim wanem bambai yumi inap pas gut wantaim ol lain bilong narapela kalsa? (b) Hau bai yumi inap helpim ol man i kam long narapela kantri?

16 Sapos yumi kisim save long ples na kalsa bilong ol lain bilong narapela kantri, yumi bai amamas long bung wantaim ol. Taim yumi mekim famili lotu, yumi ken makim sampela haptaim long mekim wok painimaut long ol manmeri bilong ol narapela kantri em ol i stap long kongrigesen na teritori bilong yumi na yumi no save gut yet long ol. Narapela rot bilong save gut long ol manmeri bilong narapela kantri em olsem, yumi ken invaitim ol long kam kaikai wantaim yumi. Jehova i “opim rot long ol manmeri bilong ol arapela lain long kisim bilip,” olsem na yumi tu i mas  opim rot long “ol wanbilip” i ken pilim amamas.—Apo. 14:27; Gal. 6:10; Jop 31:32.

Yumi save soim gutpela pasin long ol manmeri i kam nupela long kantri bilong yumi? (Lukim paragraf 16 na 17)

17 Taim yumi lusim sampela haptaim long bung wantaim famili i kam long narapela kantri, yumi bai pilim tru hatwok bilong ol long bihainim wei bilong yumi long mekim ol samting. Ating yumi bai luksave olsem ol i nidim helpim long lainim tokples. Yumi ken helpim ol long i go lukim ofis bilong gavman o kampani we inap helpim ol long painim haus na wok mani. Taim yumi mekim olsem, yumi bai helpim tru ol wanbilip bilong yumi.—Snd. 3:27.

18. Taim ol manmeri i go nupela long wanpela kantri, ol i ken bihainim pasin bilong husat long soim rispek na tok tenkyu?

18 Ol lain i kam long narapela kantri bai traim bes long bihainim nupela kalsa. Rut i soim gutpela pasin ol narapela i ken bihainim. Namba 1: Rut i soim rispek long kastam bilong nupela kantri em i stap long en na em i askim long kisim tok orait long kolektim ol hap kaikai long gaden. (Rut 2:7) Taim Rut i kisim tok orait, em i no tingim dispela olsem samting nating na pilim olsem ol narapela i gat wok long lukautim em, nogat. Namba 2: Rut i tok tenkyu long gutpela pasin ol narapela i mekim long em. (Rut 2:13) Taim ol manmeri i go nupela long wanpela kantri na ol i bihainim kain pasin olsem, ol asples na ol wanbilip bai rispektim ol.

19. Bilong wanem yumi mas welkamim ol lain yumi no save long ol?

19 Yumi amamas tru olsem Jehova i mekim bikpela pasin helpim na em i opim rot long olgeta kain man i ken harim gutnius. Long kantri bilong ol, ating i no gat rot long ol inap mekim Baibel stadi o bung wantaim lain bilong Jehova. Tasol nau rot i op na ol i bung wantaim yumi, olsem na yumi mas helpim ol bambai ol i pilim amamas long stap wantaim yumi. Maski yumi no gat planti mani o yumi sot long ol narapela samting, gutpela pasin bilong yumi bai helpim ol long luksave olsem Jehova i laikim ol. Yumi save “bihainim pasin bilong God,” olsem na yumi mas welkamim ol lain yumi no save long ol.—Efe. 5:1, 2.

^ [1] (paragraf 1) Mipela i senisim nem.