WANPELA ofisa bilong KGB * i tok: “Yu wanpela papa nogut. Yu no tingim meri bilong yu na pikinini gel i stap long bel bilong em. Husat bai lukautim ol na givim kaikai long ol? Tokaut olsem yu no wanpela Witnes bambai yu ken i go long haus!” Tasol mi tokim em: “Nogat, mi tingim famili bilong mi. Yu bin arestim mi! Wai na yu arestim mi?” Ofisa i tok strong olsem: “Taim man i kamap Witnes, dispela i nogut moa winim ol narapela pasin bilong brukim lo.”

Dispela samting i kamap long 1959 long kalabus bilong taun Irkutsk long Rasia. Mi laik stori long risen na mi na meri bilong mi, Maria, i redi long “mekim stretpela pasin na [mipela] i karim pen long dispela.” Na tu, mi laik stori long ol blesing mipela i kisim taim mipela i stap gut long God.—1 Pita 3:13, 14.

Long 1933, Mama i karim mi long Yukren long ples Zolotniki. Long 1937, anti bilong mi na man bilong em i stap long Frans na ol i kam visitim mipela. Tupela i Witnes Bilong Jehova, olsem na ol i givim mipela buk Government na Deliverance em Was Taua Sosaiti i wokim. Taim Papa i ritim ol dispela buk, em i kirap bilip long God. Tasol long 1939 em i sik nogut tru, na paslain long em i dai, em i tokim Mama: “Dispela em tok i tru. Yu mas skulim ol pikinini long ol dispela tok.”

SAIBIRIA—NUPELA HAP BILONG AUTIM TOK

Long Epril 1951, ol bikman bilong gavman i salim ol Witnes i go kalabus long hap wes bilong Soviet Yunion long Saibiria. Mi wantaim Mama na liklik brata bilong mi Grigory i kalabus long hap wes bilong Yukren. Mipela i ron long tren inap 6 tausen kilomita na kamap long biktaun Tulun long Saibiria. Bihain long 2-pela wik, bikbrata bilong mi Bogdan i kam stap long haus kalabus long biktaun Angarsk, em taun i stap klostu long hap mipela i stap long en. Em i bin wok kalabus inap 25 yia.

Mi, Mama, na Grigory i save autim tok long ol ples long Tulun, tasol mipela i bihainim savetingting. Mipela i askim ol man, “I gat wanpela man i salim bulmakau?” Taim mipela i bungim man i salim bulmakau, mipela i stori long olsem wanem bulmakau em narakain animal. Bihain, mipela i stiaim tingting bilong man i go long Krieta. Long dispela taim, wanpela niuspepa i stori olsem ol Witnes i save askim long ol bulmakau, tasol tru tru ol i wok long painim ol sipsip! Mipela i bungim ol man i gat gutpela bel! Mipela i amamas long stadi wantaim ol man i gat pasin daun na pasin bilong mekim gut long ol narapela. Long nau, i gat wanpela kongrigesen long Tulun we i gat winim 100 pablisa.

 OL SAMTING I TRAIM BILIP BILONG MARIA

Meri bilong mi, Maria, i kisim tok i tru long Yukren long taim bilong Wol Woa 2. Taim Maria i gat 18 krismas, wanpela ofisa bilong KGB i fosim em long slip wantaim em. Tasol Maria i sanap strong na sakim em. Wanpela taim Maria i kam bek long haus na lukim dispela ofisa i slip long bet bilong em, olsem na em i ranawe. Dispela ofisa i belhat na i tokim Maria olsem em bai putim em long kalabus bikos em i wanpela Witnes. Long 1952, Maria i kalabus inap 10-pela yia. Em i pilim wankain olsem Josep husat i bin kalabus bikos em i stap gut long God. (Stt. 39:12, 20) Wanpela draiva i kisim Maria long kot rum na bringim em i go long kalabus, na em i tokim Maria: “Yu no ken pret. Planti man i go long kalabus, tasol taim ol i lusim kalabus, gutnem bilong ol i stap yet.” Tok bilong dispela draiva i strongim tru Maria.

Long 1952 i go 1956, Maria i wok kalabus long wanpela kem i stap long biktaun Gorkiy (nau ol i kolim Nizhniy Novgorod) long Rasia. Ol i save tokim em long kamautim ol diwai, na em i mekim olsem tu long taim bilong kol. Olsem na helt bilong em i no gutpela moa, tasol long 1956 em i lusim kalabus na go long Tulun.

STAP LONGWE LONG MERI NA OL PIKININI

Ol brata long Tulun i tokim mi olsem wanpela sista i kam. Olsem na mi kalap long baisikol na go long bas stop long bungim dispela sista, na helpim em long karim ol kago bilong em. Taim mi bungim Maria, mi laikim em tru. Mi wok strong long mekim ol samting bilong kirapim Maria long laikim mi. Mitupela i marit long 1957. Bihain long wanpela yia, pikinini meri bilong mipela Irina i bon. Mi amamas tru, tasol long 1959, ol i arestim mi bikos mi save prinim ol litresa bilong Baibel. Mi stap wanpis long kalabus inap wan na hap yia. Mi beten oltaim, singim ol singsing bilong Kingdom, na piksaim long tingting olsem wanem mi bai autim tok taim mi lusim kalabus. Ol dispela samting i helpim mi long stap bel isi.

Mi stap kalabus long 1962

Taim mi stap kalabus, wanpela ofisa i tok strong olsem: “I no longtaim bai mipela i pinisim tru yupela wankain olsem man i krungutim rat!” Mi bekim tok olsem: “Jisas i tok olsem ol bai autim gutnius bilong Kingdom long olgeta hap, na i no gat man bai pasim dispela wok.” Dispela ofisa i kirap mekim ol tok bilong subim mi long tokaut olsem mi no stap moa olsem wanpela Witnes, olsem mi stori long kirap bilong dispela atikol. Tasol ol tok bilong ol i no pretim mi. Olsem na mi wok kalabus inap 7-pela yia long wanpela kem i stap klostu long biktaun Saransk. Taim ol i bringim mi i go long dispela hap, mi harim olsem namba 2 pikinini meri bilong mipela Olga i bon. Maski mi stap longwe long meri na ol pikinini, mi save olsem mitupela Maria i stap gut long Jehova, na dispela i mekim gut bel bilong mi.

Maria na 2-pela pikinini meri, Olga na Irina, long 1965

Wanpela taim long olgeta yia, Maria i save go long Saransk na visitim mi. Inap 12-pela de, em i save ron long tren bilong i go long Saransk na kam bek long Tulun. Em i save haitim ol Wastaua insait long nupela su na bringim i kam wantaim em. Wanpela taim, em i kisim 2-pela pikinini meri i kam wantaim em. Mi amamas tru long lukim ol!

NUPELA PLES NA OL NUPELA HEVI

Long 1966, mi lusim kalabus na mipela i go stap long biktaun Armavir klostu long solwara Blaksi. Long dispela hap, Maria i karim Yaroslav na Pavel, em 2-pela pikinini man bilong mipela.

 I no longtaim, ol ofisa bilong KGB i kam long haus bilong mipela bilong painim ol litresa bilong Baibel. Ol i painim long olgeta hap, na tu, ol i go long hap bilong givim kaikai long ol bulmakau. Wanpela taim ol i wok hat tru long painim ol litresa, na ol i tuhat na das i karamapim saket bilong ol. Maria i sori long ol bikos ol i bihainim tok bilong ol bikman. Em i givim ol jius long dring, bras bilong brasim klos, dis wara, na taul. Taim bikman bilong lain KGB i kam, ol ofisa i tokim em long gutpela pasin mipela i mekim. Taim ol i go bek, dispela bikman i smail na tromoi han long tok gutbai. Mipela i amamas long lukim gutpela samting i kamap taim mipela i mekim “gutpela pasin” bilong “daunim pasin nogut.”—Rom 12:21.

Maski i gat hevi i stap, mipela autim tok yet long Armavir. Mipela i helpim tu ol pablisa long liklik grup i stap long Kurganinsk, em taun i stap klostu long Armavir. Mi amamas tru olsem nau i gat 6-pela kongrigesen long Armavir na 4-pela kongrigesen long Kurganinsk.

Sampela yia bihain, mipela i kamap slek long bilip. Tasol mipela i amamas olsem Jehova i yusim ol bratasista i stap strong long bilip long stretim mipela na strongim bilip bilong mipela. (Sng. 130:3) Na tu, bikpela traim i painim mipela taim ol ofisa i wok wantaim lain KGB i giaman long kam bung wantaim kongrigesen long lukstil. Ol i givim bel tru long autim tok. Sampela bilong ol i mekim ol wok insait long oganaisesen. Tasol bihain mipela i luksave olsem ol i wok wantaim lain KGB.

Long 1978, Maria i gat 45 krismas na em i kisim bel gen. Em i bin kisim bikpela sik bilong klok, olsem na ol dokta i pret nogut em i lusim laip bilong em, na ol i tokim em long rausim bel. Tasol Maria i no laik mekim olsem. Olsem na ol dokta i save bihainim em insait long haus sik bambai ol i givim sut long em na bai em i karim bebi hariap. Maria i tingim laip bilong bebi na em i lusim haus sik na ranawe.

Lain KGB i tokim mipela long lusim biktaun Armavir. Olsem na mipela i go stap long wanpela ples klostu long biktaun Tallinn long Estonia. Long dispela taim, Estonia i stap aninit long lukaut bilong Soviet Yunion. Mipela i stap long Tallinn na Maria i karim pikinini man bilong mipela, em Vitaly.

Bihain, mipela i lusim Estonia na i go stap long Nezlobnaya, em wanpela ples long hap saut bilong Rasia. Mipela i save hait na autim tok long ol taun i stap klostu long Nezlobnaya. Planti manmeri long olgeta hap bilong graun i save visitim ol dispela taun. Ol i kam bilong kisim helpim long ol dokta, tasol ol i kisim save long rot bilong kisim laip oltaim.

SKULIM OL PIKININI LONG LAIKIM JEHOVA

Mipela i skulim ol pikinini long kisim pasin bilong laikim Jehova na mekim laik bilong em. Mipela i save invaitim ol brata husat i stap gutpela piksa long ol pikinini, wanpela bilong ol em brata bilong mi Grigory husat i mekim wok olsem wasman sekit long 1970 i go 1995. Mipela i amamas tru taim em i visitim mipela bikos em man bilong mekim tok pani. Taim ol bratasista i visitim mipela, mipela i save mekim ol pilai long ol stori bilong Baibel. Dispela i mekim na ol pikinini i laikim tru ol stori bilong Baibel.

Ol pikinini man na meri bilong ol.

Kirap long left i go rait: Yaroslav, Pavel, Vitaly

Fran: Alyona, Raya, Svetlana

 Long 1987, pikinini man bilong mipela Yaroslav i go stap long biktaun Riga long Latvia. Long dispela hap, em i mekim bikpela wok moa long autim tok. Tasol em i no laik insait long ami, olsem na ol i kalabusim em inap wan na hap yia long 9-pela narapela narapela haus kalabus. Mi bin stori wantaim em long ekspiriens bilong mi taim mi stap kalabus, na dispela i helpim em long sanap strong. Bihain em i mekim wok painia. Long 1990, pikinini man bilong mipela Pavel i gat 19 krismas, na em i laik mekim wok painia long Sakhalin, em wanpela ailan long hap not bilong Japan. Pastaim mipela i no laik bai em i go. I gat 20 pablisa tasol long dispela ailan, na mipela i stap longwe winim 9 tausen kilomita. Tasol bihain mipela i wanbel long em i go, na dispela em gutpela disisen mipela i mekim. Ol manmeri long dispela ailan i amamas tru long harim tok bilong Kingdom. Sampela yia bihain, 8-pela kongrigesen i kamap long dispela hap. Pavel i stap long dispela ailan i go inap long 1995. Long dispela taim, las bon pikinini man bilong mipela Vitaly i stap yet long haus. Kirap long taim em i liklik yet, em i save amamas tru long ritim Baibel. Taim em i gat 14 krismas, em i kirap mekim wok painia. Mitupela i mekim wok painia wantaim inap 2-pela yia na kisim bikpela amamas. Taim Vitaly i gat 19 krismas, em i kamap spesel painia.

Long 1952, wanpela ofisa bilong KGB i tokim Maria: “Tokaut olsem yu no stap moa olsem wanpela Witnes, sapos nogat, yu bai kalabus inap 10-pela yia. Taim yu lusim kalabus, yu bai lapun na stap wanpis.” Tasol dispela samting i no kamap. Mipela i pilim tru pasin laikim bilong God Jehova, ol pikinini bilong mipela, na ol manmeri em mipela i bin helpim ol long kisim tok i tru. Mitupela Maria i amamas long visitim ol hap em ol pikinini i stap long en. Mipela i pilim tru pasin helpim bilong ol lain em ol pikinini i bin helpim long kisim save long Jehova.

TENKYU LONG GUTPELA PASIN BILONG JEHOVA

Long 1991, gavman i tok orait long wok bilong ol Witnes Bilong Jehova. Dispela i strongim ol Witnes long wok yet long autim tok. Kongrigesen bilong mipela i baim wanpela bas bambai mipela i ken yusim long wiken long autim tok long ol taun na ples.

Mi na Maria long 2011

Mi amamas tru olsem Yaroslav na meri bilong em Alyona, Pavel na meri bilong em Raya i mekim wok long Betel. Vitaly na meri bilong em Svetlana i mekim wok sekit. Fes bon pikinini meri bilong mipela Irina na famili bilong em i stap long Jemani. Man bilong em Vladimir na 3-pela pikinini man i mekim wok elda. Pikinini meri bilong mipela Olga i stap long Estonia na oltaim em i save ringim mi. Tasol sori tru olsem Maria i dai long 2014. Mi laik tru long bungim em gen taim em i kirap bek! Nau mi stap long biktaun Belgorod na ol brata i helpim mi tru.

Mi mekim wok bilong Jehova inap planti yia, na mi kisim skul olsem maski yumi bungim ol hevi, yumi mas sanap strong long bilip na Jehova bai givim yumi bel isi. Dispela em wanpela gutpela blesing. Mitupela Maria i stap gut long God na kisim planti blesing. Long 1991, taim mipela i stap aninit long lukaut bilong Soviet Yunion, winim 40 tausen pablisa tasol i bin mekim wok. Long nau, i gat winim 4 handret tausen pablisa long ol kantri em Soviet Yunion i bin bosim! Nau mi gat 83 krismas na mi mekim yet wok elda. Oltaim Jehova i strongim mi long sanap strong na karim hevi. Tru tumas, Jehova i givim mi planti blesing.​—Sng. 13:5, 6.

^ par. 4 KGB em sotpela nem long tokples Rasia bilong makim ol polis bilong Soviet Yunion.