Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Ogas 2017

Pasin Laikim​—⁠Em Nambawan Pasin

Pasin Laikim​—⁠Em Nambawan Pasin

APOSEL POL i stori long 9-pela pasin em “holi spirit i kamapim.” * (Gal. 5:22, 23) Taim yumi kamapim ol pasin bilong holi spirit, dispela bai helpim yumi long kisim ol “nupela pasin.” (Kol. 3:10) Wankain olsem diwai i gro klostu long wara, taim holi spirit i stiaim laip bilong man, dispela bai helpim em long kamapim ol pasin bilong holi spirit.—Sng. 1:1-3.

Pol i stori long namba 1 pasin bilong holi spirit, em pasin laikim. Bilong wanem pasin laikim em nambawan pasin? Pol i tok, sapos em i no gat pasin laikim, orait em i “samting nating.” (1 Kor. 13:2) Pasin laikim em wanem samting? Olsem wanem yumi inap kisim pasin laikim na soim long olgeta de?

SOIM PASIN LAIKIM

Baibel i tok pasin laikim em i nambawan tru, na tu, em i stori long olsem wanem yumi inap kamapim dispela pasin. Baibel i tok, “man i gat pasin laikim em i no save les kwik, na em i save mekim gutpela pasin.” Na tu, em i save “amamas long ol pasin i tru. Em i no save larim wanpela samting i daunim em, em i save bilip long olgeta samting, em i save wetim ol gutpela samting i kamap, na em i save sanap strong long olgeta hevi i kamap long em.” Man i gat pasin laikim bai tingim tru ol narapela na pas gut wantaim ol. Tasol man i no gat pasin laikim i save jeles, mekim pasin antap, bikhet nabaut, tingim em yet, na i no fogivim narapela. Yumi mas wok strong long kamapim pasin laikim na sakim pasin bilong ‘tingim yumi yet.’—1 Kor. 13:4-8.

JEHOVA NA JISAS—GUTPELA PIKSA LONG SOIM PASIN LAIKIM

Baibel i tok: “God em i pasin laikim.” Tru tumas, Jehova em i as bilong pasin laikim. (1 Jon 4:8) Olgeta pasin na wok bilong God i kamapim klia dispela samting. Taim Jisas i kam long graun, em i karim pen na hevi na i dai bilong baim bek yumi. Dispela i kamapim klia bikpela pasin laikim bilong God. Aposel Jon i tok: “Pasin laikim bilong God i kamap ples klia long yumi olsem: God i salim Pikinini bilong en, em pikinini tru bilong en, i kam long dispela graun bai yumi inap kisim laip long rot bilong em. I no olsem yumi laikim God na em i mekim dispela samting, nogat. Em olsem, God i laikim yumi na salim Pikinini bilong en i kam olsem sakrifais long ol sin bilong yumi bilong mekim yumi kamap wanbel wantaim God.” (1 Jon 4:9, 10) Pasin laikim bilong God i opim rot long em inap fogivim yumi, na yumi bilip na wet long kisim laip oltaim.

Jisas i laikim ol manmeri, olsem na em i redi long mekim laik bilong God. Pol i tok: “[Jisas] i tok: ‘Harim! Mi kam bilong mekim laik bilong yu.’ . . . Na long dispela ‘laik’ yumi kamap holi long rot bilong ofa bilong bodi bilong Jisas Krais, em ofa em i bin mekim wanpela taim tasol.” (Hib. 10:9, 10) I no gat man i gat kain pasin laikim olsem. Jisas i tok: “Sapos man i lusim laip bilong en bilong helpim ol pren bilong en, dispela pasin laikim i bikpela moa winim ol arapela pasin laikim.” (Jon 15:13) Olsem wanem? Yumi ol man i gat sin inap bihainim pasin laikim bilong Jehova na Jisas? Yes, yumi inap mekim olsem! Yumi bai stori long olsem wanem yumi inap soim pasin laikim.

“YUPELA I MAS WOKABAUT YET LONG PASIN LAIKIM”

Pol i tok: “Yupela i mas bihainim pasin bilong God, em i laikim yupela tumas na yupela i stap olsem ol pikinini bilong em. Na yupela i mas wokabaut yet long pasin laikim, wankain olsem Krais i bin laikim yupela na i givim em yet.” (Efe. 5:1, 2) Toktok na pasin bilong yumi bai kamapim klia olsem yumi “wokabaut yet long pasin laikim.” Jon i tok: “Ol pikinini, yumi no ken kamapim pasin laikim long tok o long maus tasol, nogat, yumi mas kamapim tu long ol samting yumi mekim na long pasin i tru.” (1 Jon 3:18) Sapos yumi laikim God na ol narapela, dispela bai kirapim yumi long autim “gutnius bilong Kingdom.” (Mat. 24:14; Luk 10:27) Na tu, yumi wokabaut yet long pasin laikim taim yumi no les kwik, mekim gutpela pasin, na fogivim narapela. Baibel i tok: “Jehova i amamas long fogivim yupela, olsem na yupela tu i mas mekim wankain pasin.”—Kol. 3:13.

Man i gat pasin laikim i no save sori nating long narapela sapos i no gat gutpela risen long mekim olsem. Sapos papamama i laikim tru pikinini, ol bai stretim em. Ol i no inap sori nating long pikinini na bihainim laik bilong em long olgeta samting. Long wankain pasin, God i gat pasin laikim, olsem na em “i save stretim man em i laikim.” (Hib. 12:6) Taim yumi wokabaut yet long pasin laikim, dispela bai kirapim yumi long stretim narapela sapos i gat wok long mekim olsem. (Snd. 3:11, 12) Yumi mas tingim tu olsem yumi gat sin, na sampela taim yumi inap mekim popaia. Olsem na yumi olgeta i mas wok strong long soim pasin laikim long ol narapela. Olsem wanem yumi inap mekim olsem? Yumi bai stori long 3-pela rot bilong kisim pasin laikim.

ROT BILONG KISIM PASIN LAIKIM

Namba 1: Yumi mas askim God long givim yumi holi spirit. Jisas i tok, Jehova i save givim “holi spirit long ol man i askim em!” (Luk 11:13) Sapos yumi beten askim God long givim holi spirit long yumi, na yumi “larim holi spirit i bosim yet wokabaut” bilong yumi, orait pasin laikim bai stiaim ol samting yumi mekim. (Gal. 5:16) Sapos yu wanpela elda long kongrigesen, yu ken askim God long givim holi spirit long yu bambai yu inap bihainim pasin laikim taim yu givim tok kaunsel long narapela. Sapos yu wanpela papa o mama, yu ken askim God long givim holi spirit long yu bambai yu inap stretim pikinini long pasin laikim.

Namba 2: Tingim olsem wanem Jisas i soim pasin laikim long ol birua bilong em. Maski ol i mekim ol tok bilong daunim em, em i no bekim wanpela tok long ol. (1 Pita 2:21, 23) Olsem tasol, taim ol narapela i mekim nogut long yumi o rongim yumi, yumi inap bihainim pasin bilong Krais. Yumi ken askim yumi yet, ‘Jisas bai mekim wanem sapos kain hevi i painim em?’ Leigh em wanpela sista, na em i luksave olsem taim em i mekim dispela askim, dispela i helpim em long tingting gut paslain long em i mekim wanpela samting. Em i tok: “Wanpela wanwok i salim e-mail long ol narapela long ples wok, na mekim ol tok bilong bagarapim gutnem bilong mi na wok mi mekim. Mi bel hevi tru. Tasol mi askim mi yet, ‘Olsem wanem mi inap bihainim pasin bilong Jisas?’ Mi tingim tingim pasin Jisas bai mekim na dispela i helpim mi long fogivim em. Bihain, mi painimaut olsem wanwok bilong mi i bin sik inap sampela haptaim, na dispela i mekim em i bel hevi. Olsem na em i no bin tingting gut taim em i mekim ol dispela tok. Mi tingim tingim olsem Jisas i bin soim pasin laikim long ol birua maski ol i sutim tok giaman long em, na dispela i helpim mi long mekim wankain pasin long wanwok bilong mi.” Sapos yumi bihainim pasin bilong Jisas, oltaim yumi bai soim pasin laikim.

Namba 3: Kisim pasin bilong laikim na tingim tru ol narapela. Dispela em mak bilong ol disaipel tru. (Jon 13:34, 35) Baibel i kirapim yumi long “holim wankain tingting” olsem bilong Jisas. Em i “lusim olgeta samting em i bin holim” na “bihainim tok i go inap long em i dai” bilong kisim bek yumi. (Fili. 2:5-8) Taim yumi laikim na tingim ol narapela, dispela i soim olsem yumi bihainim pasin bilong Krais. Dispela bai  kirapim yumi long putim laik bilong ol narapela i go pas long laik bilong yumi yet. Yumi kisim wanem ol narapela blesing taim yumi soim pasin laikim?

BLESING YUMI KISIM LONG SOIM PASIN LAIKIM

Taim yumi soim pasin laikim, yumi bai kisim planti blesing. Skelim 2-pela eksampel:

Yumi kisim wanem ol blesing taim yumi soim pasin laikim?

  • LAIN BRATASISTA LONG OLGETA HAP: Yumi gat pasin bilong laikim ol narapela, olsem na maski yumi go long narapela kantri na bung wantaim wanpela kongrigesen, ol bratasista bai amamas na welkamim yumi. Tru tumas, pasin laikim i stap namel long ‘ol wanbilip bilong yumi long olgeta hap bilong graun,’ na dispela em gutpela blesing tru! (1 Pita 5:9) Ol lain bilong God i laikim tru narapela narapela. Dispela kain pasin i no stap namel long ol narapela lain, nogat.

  • BEL ISI: Taim yumi “karim hevi ol arapela i putim long [yumi] na mekim wantaim pasin laikim,” dispela i helpim yumi long “stap bel isi, em pasin i save bungim yumi wantaim.” (Efe. 4:2, 3) Yumi kisim bel isi taim yumi go long ol miting bilong kongrigesen, ol kibung sekit, na ol rijinel kibung. Pasin bilong pait na birua long narapela i pulap tru long olgeta hap bilong graun. Tasol lain bilong God i stap bel isi na amamas. (Sng. 119:165; Ais. 54:13) Taim yumi stap bel isi wantaim ol narapela, dispela i soim olsem yumi laikim ol tru, na dispela i amamasim Papa bilong yumi long heven na em bai blesim gutpela wok yumi mekim.—Sng. 133:1-3; Mat. 5:9.

“PASIN LAIKIM I SAVE STRONGIM MAN”

Pol i tok: “Pasin laikim i save strongim man.” (1 Kor. 8:1) Long sapta 13 bilong namba 1 pas Pol i raitim long ol Korin, em i stori long olsem wanem pasin laikim i strongim man. Ol i kolim dispela hap bilong pas olsem “Song Bilong Pasin Laikim.” Man i gat pasin laikim bai helpim narapela. (1 Kor. 10:24; 13:5) Na tu, em bai tingim ol narapela, i no les kwik, na mekim gutpela pasin long ol. Ol dispela pasin i helpim ol famili long pas gut wantaim na helpim olgeta long kongrigesen long i stap wanbel.—Kol. 3:14.

Pasin bilong laikim God em nambawan pasin we bai strongim yumi. Dispela pasin i helpim yumi long “wok gut wantaim long mekim wok” bilong Jehova, maski yumi gat narapela narapela sindaun, skin kala, na tokples. (Sef. 3:9, NW ) Long olgeta de, yumi laik wok strong long soim pasin laikim, em wanpela pasin bilong holi spirit.

^ par. 2 Dispela em namba 1 hap bilong ol atikol bilong Wastaua we bai stori long wan wan pasin bilong holi spirit.