“Yupela olgeta wan wan i mas laikim ol meri bilong yupela olsem yupela i save laikim yupela yet. Na maritmeri i mas i gat bikpela rispek long man bilong en.”—EFE. 5:33.

OL SINGSING: 87, 3

1. Maski man na meri i save amamas tru long taim bilong weding, tupela i mas redi long mekim wanem? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

LONG taim bilong weding, taim naispela meri i laik marit i kam sanap klostu long man em i laik maritim, amamas bilong tupela i bikpela moa. Long taim tupela i pren, tupela i laikim tru narapela narapela na tupela i redi long tok promis olsem tupela bai stap gut long narapela narapela taim tupela i marit. Tupela i mas mekim sampela senis bikos pasin bilong tupela i no wankain, na nau tupela i mas stap olsem wanpela bodi na nupela famili. Baibel i kamapim ol gutpela stiatok bilong helpim ol lain husat i tingting long marit. Man i kamapim marit i laik bai tupela marit i amamas na marit bilong tupela i ken i stap gut. (Snd. 18:22) Tasol Baibel i tok stret olsem taim ol sinman i marit, “ol bai karim pen na hevi long bodi bilong ol.” (1 Kor. 7:28) Olsem wanem ol marit inap kontrolim ol dispela hevi? Wanem samting bai helpim marit long i stap gut?

2. Stori long kain kain pasin laikim em tupela marit i mas bihainim.

2 Baibel i tok em i bikpela samting long yumi mas i gat pasin laikim. Ol marit i mas i gat pasin bilong sori na tingim gut narapela (tok Grik, phi·liʹa). Pasin laikim namel long man na meri (eʹros) i save amamasim ol poroman marit, na ol i mas i gat pasin laikim insait long famili (stor·geʹ) taim pikinini i kamap. Tasol marit bai stap  gut sapos ol stiatok i kirapim tupela poroman marit long soim pasin laikim (a·gaʹpe). Aposel Pol i stori long dispela pasin laikim na em i tok: “Yupela olgeta wan wan i mas laikim ol meri bilong yupela olsem yupela i save laikim yupela yet. Na maritmeri i mas i gat bikpela rispek long man bilong en.”—Efe. 5:33.

WOK BILONG OL POROMAN MARIT

3. Tupela marit i mas i gat pasin laikim we inap kirapim ol long mekim wanem?

3 Pol i tok: “Ol maritman, yupela i mas laikim yet ol meri bilong yupela olsem Krais tu i laikim kongrigesen na i givim em yet bilong helpim kongrigesen.” (Efe. 5:25) Sapos yumi laik bihainim eksampel bilong Jisas, orait yumi mas laikim narapela narapela wankain olsem em i laikim yumi. (Ritim Jon 13:34, 35; 15:12, 13.) Pasin laikim namel long ol marit Kristen i mas strong tru; em pasin laikim we inap kirapim wanpela long givim laip bilong em long helpim narapela. Sapos bikpela hevi i kamap namel long tupela poroman marit, dispela bai pasim ol long soim pasin laikim. Maski i olsem, poroman i gat pasin a·gaʹpe “i no save larim wanpela samting i daunim em, em i save bilip long olgeta samting, em i save wetim ol gutpela samting i kamap, na em i save sanap strong long olgeta hevi i kamap long em.” Tru tumas, “pasin laikim i no inap pinis.” (1 Kor. 13:7, 8) Sapos tupela marit i stap strong long bilip na ol i tingim tok promis bilong ol long laikim na stap gut long narapela narapela, dispela bai helpim tupela long wok bung wantaim long bihainim ol stiatok bilong Jehova na stretim olgeta kain hevi i kamap.

4, 5. (a) Wanem wok bilong maritman olsem het bilong famili? (b) Maritmeri i mas holim wanem tingting long wok bos bilong man bilong em? (c) Tupela marit i bin mekim wanem ol senis?

4 Pol i kolim stret wok em ol poroman marit i mas mekim, na em i tok: “Ol maritmeri i mas daun long man bilong ol, olsem ol i daun long Bikpela. Long wanem, maritman em i stap het bilong meri bilong en, olsem Krais i stap het bilong kongrigesen.” (Efe. 5:22, 23) Dispela i no makim olsem meri i no gat nem na em i kamap olsem samting nating, nogat. Stiatok bilong Baibel bai helpim maritmeri long mekim gut wok em God i laik bai em i mekim. Taim God i wokim fes meri, em i tok: “Em i no gutpela long dispela man [Adam] i stap wanpis. Mi mas mekim kamap wanpela poroman bilong helpim em.” (Stt. 2:18) “Krais i stap het bilong kongrigesen” na em i laikim kongrigesen, na olsem tasol, maritman i stap het bilong meri na em i mas bihainim pasin laikim. Taim maritman i mekim olsem, meri bai pilim olsem em i stap gut, em bai rispektim man, helpim em, na stap daun long em.

5 Em tru olsem yu mas mekim sampela senis taim yu marit. Cathy [1] i tok: “Taim mi stap singel, mi save lukautim mi yet. Tasol taim mi marit, mi mekim sampela senis bikos mi lain long larim man bilong mi i lukautim mi. Sampela taim i hatwok, tasol mitupela i pas gut wantaim bikos mitupela i bihainim tingting bilong Jehova long mekim ol samting.” Man bilong Cathy em Fred, na em i tok: “Mi save hatwok long mekim ol disisen. Narapela samting i putim presa long mi em olsem, mi mas skelim tingting bilong mi na tingting bilong meri. Tasol mi save beten na askim Jehova long stiaim mi, na mi save putim yau taim meri bilong mi i kamapim tingting bilong em, na dispela i save helpim mi long mekim ol gutpela disisen. Mi pilim olsem mitupela i pas gut na wok bung wantaim!”

6. Taim hevi i kamap insait long marit, olsem wanem pasin laikim inap helpim tupela poroman marit long “kamap wanbel”?

6 Marit i save stap strong taim tupela poroman marit i holim stretpela tingting olsem tupela i gat sin. Tupela i ‘wok yet long karim hevi narapela i putim long narapela na amamas long fogivim narapela.’ Tupela wantaim i save mekim popaia. Taim kain samting olsem i kamap, dispela em gutpela taim long lain  long fogivim narapela na larim pasin laikim i stiaim ol long “kamap wanbel.” (Kol. 3:13, 14) Na tu, “man i gat pasin laikim em i no save les kwik, na em i save mekim gutpela pasin. . . . Em i no save tingim rong ol arapela i mekim long em.” (1 Kor. 13:4, 5) Tupela marit i mas hariap long rausim tingting kranki ol i holim long narapela narapela. Olsem na tupela i mas stretim hevi paslain long de i pinis. (Efe. 4:26, 27) Taim yu tok olsem, “Mi tok sori long mi bagarapim bel bilong yu,” dispela i soim olsem yu strongim bel na yu bihainim pasin daun. Dispela bai helpim tupela marit long stretim hevi na pas gut wantaim.

BIHAINIM PASIN ISI

7, 8. (a) Baibel i givim wanem skultok long ol marit long sait bilong maritpasin? (b) Bilong wanem ol marit i mas bihainim pasin isi long ol samting ol i mekim long poroman marit?

7 Baibel i kamapim ol gutpela skultok we inap helpim tupela marit long holim stretpela tingting long sait bilong maritpasin. (Ritim 1 Korin 7:3-5.) Em i bikpela samting long pilim tingting na laik bilong poroman marit. Sapos man i no mekim pasin isi long meri bilong em, meri i no inap kisim amamas long sait bilong maritpasin. Maritman “i mas kliagut long tingting i stap long bel” bilong meri bilong em. (1 Pita 3:7) Ol poroman marit i no ken fosim narapela narapela long mekim maritpasin, nogat. Tupela wantaim i mas i gat laik long mekim olsem. Planti taim maritman i save pilim olsem em i laik slip wantaim meri bilong em, tasol mobeta sapos tupela wantaim i amamas.

8 Maski Baibel i no kolim stret lo long mak na wanem kain pasin ol marit i mas bihainim long sait bilong maritpasin, Baibel i kolim sampela samting ol i ken mekim bilong soim olsem ol i laikim tru narapela narapela. (Sol. 1:2; 2:6) Ol Kristen i mas bihainim pasin isi long ol samting ol i mekim long poroman marit bilong ol.

9. Bilong wanem ol marit i no ken kisim laik bilong mekim maritpasin wantaim wanpela husat i no poroman marit bilong ol?

9 Pasin bilong laikim tru God na ol narapela bai helpim tupela marit long stap gut long narapela narapela. Sampela marit i bagarap, long wanem, poroman marit i kisim pasin bilong lukim ponografi. Ol marit i mas wok strong long sakim laik bilong lukim ponografi na laik bilong slip wantaim narapela husat i no poroman marit bilong ol. Na tu, ol i no ken tok gris wantaim wanpela husat i no poroman marit bilong ol bikos dispela em i no mak bilong pasin laikim. God i save long olgeta tingting na pasin bilong yumi. Sapos yumi holim dispela tingting, dispela bai strongim laik bilong yumi long bihainim klinpela pasin na amamasim em.—Ritim Matyu 5:27, 28; Hibru 4:13.

TAIM MARIT I BAGARAP

10, 11. (a) Planti marit i save mekim wanem taim bikpela hevi i kamap insait long marit? (b) Baibel i tok wanem long pasin bilong seperet? (c) Wanem samting bai helpim ol marit na ol i no ken hariap long seperet?

10 Sapos bikpela hevi i kamap insait long marit na dispela hevi i stap inap longpela taim, wanpela poroman marit o tupela wantaim i save tingting long seperet o kisim divos. Long sampela kantri, moa long 50 pesen bilong ol marit i save divos. Planti marit insait long kongrigesen i no mekim olsem, tasol yumi mas was gut bikos ol hevi i wok long kamap insait long marit.

11 Baibel i tok: “Maritmeri i no ken lusim man bilong en. Tasol sapos em i lusim man bilong en, orait em i mas i stap nating na no ken maritim narapela man o em i mas kamap wanbel gen wantaim man bilong en. Maritman i no ken lusim meri bilong en.” (1 Kor. 7:10, 11) Yumi no ken ting olsem pasin bilong seperet long poroman marit em i samting nating, nogat. Em tru olsem pasin bilong seperet bai luk olsem rot bilong stretim bikpela hevi i kamap insait long marit, tasol em bai kamapim planti  hevi moa. Bihain long Jisas i kolim tok bilong God olsem man bai lusim papamama na pas wantaim meri bilong em, Jisas i tok: “Samting God i pasim pinis, man i no ken katim.” (Mat. 19:3-6; Stt. 2:24) Dispela tok bilong Jisas i makim tu olsem maritman o maritmeri i no ken katim “samting God i pasim pinis.” Long tingting bilong Jehova, marit em samting bilong i stap oltaim. (1 Kor. 7:39) Oltaim ol marit i mas tingim olsem yumi olgeta bai tokaut long God long ol pasin yumi mekim. Dispela bai kirapim ol long wok strong long stretim kwik ol hevi bambai hevi i no ken kamap bikpela.

12. Wanem samting inap kirapim laik bilong ol marit long seperet?

12 Sapos yumi holim tingting olsem oltaim poroman marit i mas mekim stret olgeta samting, dispela inap kamapim hevi. Taim ol samting i kamap insait long marit i no wankain long tingting em ol poroman marit i holim paslain long ol i marit, dispela inap mekim ol i kros na bel hevi na pilim olsem poroman marit i giaman. Yumi olgeta i gat narapela narapela laik na filings, na papamama i bihainim narapela narapela pasin taim ol i mekim bikpela long yumi, olsem na ating yumi no inap holim wankain tingting. Na tu, ating yumi inap holim narapela narapela tingting long ol tambu lain, pasin bilong yusim mani, na wok bilong lukautim pikinini. Tasol yumi ken amamas tru olsem planti marit Kristen i larim God i stiaim ol na ol i stretim gut ol kain hevi olsem.

13. Wanem sampela risen na ol poroman marit i ken seperet?

13 Sampela taim i gat gutpela risen na tupela marit i ken seperet. Ol i ken seperet sapos man i no laik lukautim famili, o em i save paitim meri nogut tru, o em i pasim olgeta rot bilong meri long mekim wok lotu. Ol Kristen husat i gat hevi long marit bilong ol, ol i mas kisim helpim long ol elda. Ol elda inap helpim gut tupela marit long bihainim ol stiatok bilong Baibel. Taim ol marit i stretim hevi, ol i mas beten askim Jehova long givim holi spirit na helpim ol long bihainim ol stiatok bilong Baibel na kamapim ol pasin bilong holi spirit.—Gal. 5:22, 23. [2]

14. Baibel i givim wanem tok long ol Kristen em poroman marit bilong ol i no kirap yet long lotuim Jehova?

14 Sampela taim wanpela man o meri i kamap Kristen na mekim wok bilong Jehova, tasol poroman marit bilong em i no kirap yet long mekim olsem. Long kain marit olsem, Baibel i tok mobeta ol poroman marit i stap wantaim na no ken lusim narapela. (Ritim 1 Korin 7:12-14.) Poroman marit husat i no kirap yet long mekim wok bilong God, em i “kamap holi” bikos poroman marit bilong em i mekim wok bilong God. Ol pikinini bilong tupela bai “i stap holi,” olsem na God bai orait long ol. Pol i tok: “Maritmeri, yu no save, ating yu inap helpim man bilong yu i kamap Kristen, na long dispela rot yu inap kisim bek em. Na maritman, yu no save, ating yu inap helpim meri bilong yu i kamap Kristen, na long dispela rot yu inap kisim bek em.” (1 Kor. 7:16) Long olgeta kongrigesen bilong ol Witnes Bilong Jehova, i gat ol Kristen em poroman marit bilong ol i “helpim” ol long kam insait long lotu i tru.

15, 16. (a) Baibel i givim wanem skultok long ol meri Kristen em poroman marit i no wanbilip? (b) Kristen i ken mekim wanem sapos “man o meri i no bilip i laik lusim” em?

15 Aposel Pita i tokim ol meri Kristen long stap daun long man bilong ol, “na sapos sampela bilong ol i no save bihainim tok bilong God, orait ol i ken lukim pasin bilong [ol meri]. Na maski [ol meri] i no mekim wanpela tok, ol inap kamap bilipman, long wanem, ol i lukim gutpela pasin bilong [ol meri] na pasin bilong [ol meri] long rispek tru long ol.” “Pasin isi na bel isi, ol i olsem bilas i no inap bagarap,” olsem na sapos meri i bihainim ol dispela pasin, dispela bai i gat bikpela strong moa long kirapim man long kam insait long lotu i tru.—1 Pita 3:1-4.

16 Olsem wanem sapos poroman marit husat  i no bilip i laik seperet? Baibel i tok: “Sapos dispela man o meri i no bilip i laik lusim poroman marit bilong en, orait em i ken i go. Long kain taim olsem, brata o susa i no gat wok long stap yet wantaim poroman marit i no bilip. God i bin singautim yupela long i stap bel isi.” (1 Kor. 7:15) Dispela i no makim olsem Baibel i orait long Kristen i ken maritim narapela man o meri. Tasol i no gat wok long Kristen i fosim poroman marit long stap yet wantaim em. Sapos tupela i seperet, dispela inap helpim Kristen long i stap bel isi. Kristen i ken holim tingting olsem poroman husat i lusim em inap kam bek na tupela i ken wok bung wantaim long stretim gen marit na bihain em inap kamap wanbilip.

MARIT NA WOK BILONG GOD

Taim yu putim wok bilong God i stap namba 1, yu inap i stap amamas moa insait long marit

17. Ol marit Kristen i mas putim wanem samting i stap namba 1 samting long laip bilong ol?

17 Yumi stap klostu tru long pinis bilong haptaim bilong “las de,” olsem na ‘taim nogut i kamap na dispela i givim hatwok’ long yumi. (2 Tim. 3:1-5) Taim yumi stap strong long bilip, dispela bai helpim yumi long sakim ol pasin nogut bilong dispela graun. Pol i tok: “Taim i sot pinis. Olsem na kirap long nau na i go, ol man i gat meri ol i mas i stap olsem ol man i no gat meri. . . . Na ol man i mekim wok long samting bilong graun, ol i mas i stap olsem ol man i no givim bel olgeta long dispela samting.” (1 Kor. 7:29-31) Tok bilong Pol i no makim olsem tupela marit i ken sakim wok bilong ol insait long marit, nogat. Ol i mas tingim olsem taim i sot pinis, olsem na ol i mas putim wok bilong God i stap namba 1 samting long laip bilong ol.—Mat. 6:33.

18. Bilong wanem ol Kristen inap i stap gut na i stap amamas insait long marit?

18 Maski yumi stap long taim bilong planti hevi tru na planti marit i wok long bagarap, i gat rot long ol marit inap i stap gut na i stap amamas. Ol marit Kristen husat i bung wantaim ol manmeri bilong Jehova, na bihainim ol stiatok bilong Baibel, na larim holi spirit bilong Jehova i stiaim ol, ol inap strongim yet “samting God i pasim pinis.”—Mak 10:9.

^ [1] (paragraf 5) Mipela i senisim ol nem.

^ [2] (paragraf 13) Lukim apendiks “Baibel i Tok Wanem Long Katim Marit o Lusim Poroman?” p. 251-253, long buk “Stap Insait Yet Long Pasin Laikim Bilong God.”