Olsem wanem? Wanpela taim yu lukim na kisim wanpela liklik hap gol? Wan wan man tasol i bin mekim olsem. Tasol planti milion manmeri i bin painim wanpela samting i winim tru gol. Em savetingting bilong God. “Maski yumi skelim planti gol . . . sori tumas, yumi no inap tru long baim” savetingting bilong God.—Jop 28:12, 15.

OL SUMATIN bilong Baibel i olsem ol lain bilong painim gol. Ol i mas wok hat tru na wok yet long painim ol savetingting i stap insait long Baibel. Yumi inap kisim wanem skul long 3-pela wei ol man i save bihainim long painim gol?

YU PAINIM LIKLIK HAP GOL!

Piksaim long tingting olsem yu wokabaut arere long wara na lait bilong san i kisim wanpela liklik samting i olsem ston na em i sain. Yu lindaun na yu amamas tru long lukim olsem dispela samting em wanpela liklik hap gol. Em i liklik tru olsem het bilong stik masis, tasol em i winim tru daimon i gat bikpela pe na i hatwok tru long painim. Ating yu bai lukluk gut arere long wara long painim sampela moa.

Ating yu tingim yet wanpela taim we ol wokman bilong Jehova i kam long haus bilong yu na tokim yu long ol gutpela blesing em Baibel i stori long en. Yu tingim gen taim we yu bin painim wanpela liklik hap gol long sait bilong bilip. Yu ritim Baibel na lukim nem bilong God, em Jehova. (Sng. 83:18 NW) O ating yu save olsem yu inap kamap pren bilong Jehova. (Jems 2:23) Kwiktaim yu luksave olsem yu painim samting i winim tru gol! Kirap long dispela taim, ating yu laik painim planti moa liklik hap gol long sait bilong bilip.

YU PAINIM PLANTI MOA!

Ol liklik hap gol i save stap insait long ol liklik wara na ol bikpela wara. Wara i save karim ol dispela liklik hap gol i kam na bungim bungim ol. Insait long liklik haptaim, ol man husat i wok hat long painim gol inap kisim sampela bilong ol dispela gol na ol inap kisim planti tausen mani long en.

Taim yu kirap stadi long Baibel wantaim wanpela Witnes Bilong Jehova, ating yu pilim wankain olsem man i wok strong long yusim wanpela kain dis long painim ol liklik hap gol insait long wara. Taim yu tingim tingim olgeta wan wan tok bilong Baibel yu wok long lainim, save bilong yu i kamap bikpela na bilip bilong yu i kamap strong moa. Taim yu tingim tingim ol dispela gutpela tok bilong Baibel, yu luksave long olsem wanem yu inap i go klostu long Jehova, na stap yet long pasin laikim bilong em, na bilip long kisim laip oltaim long bihain.—Jems 4:8; Jut 20, 21.

Yu wok hat long kisim save long ol gutpela tok bilong Baibel wankain olsem man bilong painim gol?

 Ating yu wok hat tru long painim ol tok i tru bilong Baibel, wankain olsem man i wok hat long painim gol. Bihain long yu kisim save long ol bikpela tok bilong Baibel, dispela i kirapim yu long putim mak long dediket na kisim baptais.—Mat. 28:19, 20.

WOK YET LONG PAINIM!

Man inap painim ol liklik hap gol insait long ol ston i kamaut long volkeno. Sampela taim gol i save miks insait long ston, olsem na man i mas brukbrukim ston bambai em inap rausim ol liklik hap gol. Long pastaim, ating gol long dispela ston i no stap ples klia. Bilong wanem? Taim man i brukim traipela ston em hevi bilong en inap 1,000 kilogram, em inap kisim gol inap olsem 10 gram tasol! Maski i olsem, man bai wok hat tru bikos em i pilim olsem hatwok bilong em i no inap lus nating.

Taim man i kisim save pinis long “ol as bilip bilong Krais,” em i mas wok hat yet long kisim sampela save moa. (Hib. 6:1, 2) Yu mas wok strong long kisim ol nupela save na luksave long hau yu inap bihainim ol skul yu kisim taim yu yet i stadi long Baibel. Orait, maski yu stadi long Baibel inap planti yia pinis, yu ken mekim wanem bambai yu inap wok yet long kisim helpim taim yu yet i stadi long Baibel?

Holim yet laik bilong kisim save. Putim tingting i go long ol samting yu stadi long en. Wok strong moa, na yu bai painim ol savetingting bilong God na ol skultok bilong em. (Rom 11:33) Sapos yu laik kliagut gut moa long ol tok bilong Baibel, orait yu mas yusim gut ol tul bilong stadi em ol i stap pinis long tokples bilong yu. No ken les kwik, yu mas wok yet long painim ol stiatok yu nidim na ol bekim bilong ol askim yu gat long Baibel. Askim ol narapela long wanem ol skripsa na ol atikol i helpim na strongim ol. Serim ol gutpela poin yu lainim taim yu yet i stadi long Baibel.

Em tru olsem yu laik kisim sampela save moa, tasol aposel Pol i tok lukaut olsem: “Save i mekim man i hambak.” (1 Kor. 8:1) Olsem na yu mas wok strong long bihainim pasin daun na stap strong long bilip. Famili lotu na pesenel Baibel stadi bai helpim yu long bihainim lo bilong Jehova na dispela bai kirapim yu long helpim ol narapela. Yu bai amamas moa yet bikos yu painim samting i winim tru gol.—Snd. 3:13, 14.