Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Novemba 2017

No Ken Larim Wanpela Samting i Pasim Yu Long Kisim Prais

No Ken Larim Wanpela Samting i Pasim Yu Long Kisim Prais

“No ken larim dispela man i mekim na yupela i lus long kisim prais.”—KOL. 2:18.

OL SINGSING: 32, 134 [55]

1, 2. (a) Ol wokman bilong God i bilip na wet long kisim wanem prais? (b) Wanem samting bai helpim yumi long putim tingting i go long dispela prais? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

WANKAIN olsem aposel Pol, ol Kristen God i bin makim i bilip na wet long kisim “dispela prais em singaut bilong i go antap, na em i kam long God.” (Fili. 3:14) Ol i amamas long wok wantaim Jisas Krais long Kingdom bilong heven na helpim ol manmeri long kamap gutpela olgeta. (Rev. 20:6) Dispela em gutpela blesing tru ol dispela Kristen bai kisim! Ol arapela sipsip i wet long kisim laip oltaim long graun—dispela em gutpela blesing!—2 Pita 3:13.

2 Pol i laik helpim ol Kristen em God i bin makim long stap gut long bilip na kisim prais, olsem na em i tok: “Oltaim tingting bilong yupela i mas stap long ol samting bilong ples antap.” (Kol. 3:2) Ol i mas tingim gutpela blesing ol bai kisim long heven. (Kol. 1:4, 5) Taim yumi tingim tingim ol blesing Jehova bai givim long yumi, dispela bai helpim yumi long putim tingting i go long prais em yumi bai kisim, maski yumi bai kisim laip  long heven o long graun.—1 Kor. 9:24.

3. Pol i tok lukaut long ol Kristen long wanem ol hevi?

3 Pol i givim tok lukaut long ol Kristen i mas was gut long ol samting we inap mekim na ol i lus long kisim prais. Em i raitim pas i go long kongrigesen long Kolosi na tokim ol long ol Kristen husat i giaman long bihainim Lo Bilong God bambai God i ken orait long ol, na ol i no bilip long Krais. (Kol. 2:16-18) Na tu, Pol i stori long ol hevi we i kamap long taim bilong ol na inap painim yumi tu long nau na yumi inap lus long kisim prais. Em i stori long olsem wanem ol Kristen inap sakim laik bilong mekim pasin pamuk, stretim ol hevi i kamap namel long ol wanbilip, na ol hevi i kamap insait long famili. Tok kaunsel bilong Pol inap helpim yumi long nau. Olsem na yumi ken skelim sampela tok lukaut em Pol i givim long ol Kristen long Kolosi.

KILIM I DAI OL LAIK NOGUT BILONG MEKIM PASIN PAMUK

4. Bilong wanem ol laik nogut bilong bel inap mekim na yumi lus long kisim prais?

4 Pol i stori long ol blesing em ol Kristen bai kisim, na em i tok: “Olsem na yupela i mas kilim i dai ol laik i stap long ol hap bilong bodi bilong yupela, olsem pasin pamuk, pasin i no klin, bel i kirap, ol laik nogut, na pasin gridi.” (Kol. 3:5) Ol laik nogut bilong bel inap kamap strong na pulim yumi long mekim ol pasin we inap bagarapim pasin bilong yumi long pas gut wantaim God. Wanpela brata husat i bihainim ol laik nogut bilong bel i kam bek long kongrigesen, na em i tok: “Dispela laik i strong tru na mi no sakim, na hevi i bin painim mi.”

5. Olsem wanem yumi inap lukautim yumi yet taim ol traim i painim yumi?

5 Em i bikpela samting long yumi mas was gut taim sampela samting i kamap na i traim pasin bilong yumi long i stap gut long ol stretpela lo bilong Jehova. Man na meri husat i pren, ol i mas putim sampela lo bilong bihainim bambai ol i no holim narapela narapela, kis, o stap ol yet. (Snd. 22:3) Na tu, hevi inap kamap taim wanpela Kristen i go long narapela hap bilong mekim wok o em i wok wantaim wanpela man o meri husat i no Witnes. (Snd. 2:10-12, 16) Sapos kain samting i kamap long yu, orait yu mas tokaut olsem yu wanpela Witnes Bilong Jehova, soim pasin rispek, na tingim olsem pasin bilong tok gris inap kamapim bikpela hevi. Sapos yumi bel hevi o yumi pilim olsem ol narapela i no laikim yumi, hevi inap painim yumi long kain taim olsem. Ating yumi laik bai wanpela i mas tingim yumi na mekim gut long yumi. Olsem na taim wanpela i mekim ol tok gris long yumi, yumi bai amamas tasol long toktok wantaim em. Sapos kain samting olsem i kamap long yu, beten askim Jehova long helpim yu, na tu, kisim helpim long ol bratasista long kongrigesen. Long dispela rot, yu inap stap gut na putim tingting i go long kisim laip oltaim.—Ritim Song 34:18; Sindaun 13:20.

6. Yumi mas tingim wanem samting taim yumi makim ol amamas yumi laik kisim?

6 Sapos yumi laik rausim ol laik nogut bilong bel, yumi mas sakim ol amamas we inap kirapim laik bilong yumi long mekim pasin pamuk. Planti muvi na ol musik i stori long pasin pamuk, em pasin ol man i bin mekim long Sodom na Gomora. (Jut 7) Ol lain i go pas long wokim ol muvi na musik, ol i strongim dispela tingting olsem i no gat rong long mekim pasin pamuk, na yu no inap kisim hevi long dispela. Tasol yumi mas was gut na sakim ol muvi na ol musik i stori long pasin pamuk. Yumi mas skelim gut ol muvi yumi watsim na ol musik yumi harim bambai yumi inap lukluk i go stret long prais em yumi bai kisim, em laip oltaim.—Snd. 4:23.

 “YUPELA I MAS KISIM” PASIN LAIKIM NA PASIN HELPIM

7. Wanem hevi inap kamap insait long kongrigesen Kristen?

7 Taim yumi stap insait long kongrigesen Kristen, dispela em wanpela gutpela blesing. Long taim bilong miting, yumi stadi long Tok Bilong God na soim pasin laikim na helpim narapela narapela, dispela i helpim yumi long putim tingting i go long prais yumi bai kisim. Tasol sampela taim kros inap kamap namel long ol bratasista long kongrigesen. Sapos yumi no stretim ol dispela hevi, dispela inap mekim na yumi bel nogut long ol narapela.—Ritim 1 Pita 3:8, 9.

8, 9. (a) Wanem ol pasin inap helpim yumi long kisim prais? (b) Wanem samting inap helpim yumi long stap wanbel wantaim ol narapela maski wanbilip i bagarapim bel bilong yumi?

8 Olsem wanem yumi inap abrusim pasin bilong bel nogut long ol narapela? Pol i tokim ol Kristen long Kolosi: “Yupela ol lain God i bin makim, yupela i holi na God i laikim yupela tumas, olsem na yupela i mas kisim bikpela pasin sori, pasin helpim, pasin daun, pasin isi, na pasin bilong i no les kwik. Yupela i mas wok yet long karim hevi narapela i putim long yupela na amamas long fogivim narapela, na mekim olsem maski sapos i gat as na wanpela i gat tok long narapela. Jehova i amamas long fogivim yupela, olsem na yupela tu i mas mekim wankain pasin. Na i no ol dispela samting tasol. Yupela i mas werim pasin laikim olsem yupela i werim klos, long wanem, pasin laikim em i nambawan gutpela rot bilong mekim ol man i kamap wanbel.”—Kol. 3:12-14.

9 Pasin laikim na pasin helpim bai kirapim yumi long fogivim ol narapela. Sapos wanbilip i mekim ol tok o pasin we i bagarapim bel bilong yumi, yumi mas tingim tu olsem sampela taim yumi yet i save mekim ol tok o pasin we i mekim narapela i bel hevi. Olsem wanem? Yumi save amamas long pasin laikim bilong ol bratasista husat i save lusim tingting long ol pasin kranki bilong yumi? (Ritim Saveman 7:21, 22.) Yumi amamas tru long gutpela pasin helpim bilong Krais long bungim ol manmeri i mekim lotu i tru bambai ol i stap wanbel wantaim. (Kol. 3:15) Yumi olgeta i laikim wanpela God, autim wankain tok, na karim ol wankain hevi. Sapos pasin laikim na pasin helpim i kirapim yumi long fogivim ol narapela, dispela bai strongim pasin wanbel insait long kongrigesen, na i helpim yumi long lukluk i go long prais—em laip oltaim.

10, 11. (a) Bilong wanem yumi mas sakim pasin bilong jeles long narapela? (b) Yumi inap mekim wanem bilong sakim pasin bilong jeles?

10 Ol tok lukaut i stap long Baibel i skulim yumi olsem pasin bilong jeles inap mekim na yumi lus long kisim prais. Kein i jeles long brata bilong em Abel na em i kilim em. Kora, Detan, na Abiram i jeles long Moses na i birua long em. Na tu, King Sol i jeles long Devit na i laik kilim em. Olsem na Baibel i tok: “Pasin bilong jeles na kirapim kros i save mekim ol samting i paul nabaut na i kamapim olgeta samting nogut tru.”—Jems 3:16.

11 Sapos yumi gat pasin laikim na pasin helpim, yumi no inap jeles long ol narapela. Baibel i tok: “Man i gat pasin laikim em i no save les kwik, na em i save mekim gutpela pasin. Em i no save jeles.” (1 Kor. 13:4) Yumi mas sakim pasin bilong jeles long ol narapela. Yumi laik wok strong long holim wankain tingting olsem bilong God long ol bratasista bilong yumi, na tingim olsem yumi olgeta i stap olsem ol wanbilip. Dispela bai helpim yumi long amamas wantaim ol narapela, na dispela i stret wantaim tok bilong Baibel, em i tok: “Sapos wanpela hap bilong bodi i kisim biknem, orait olgeta arapela hap bilong bodi i amamas wantaim em.” (1 Kor. 12:16-18, 26) Yumi bai amamas wantaim ol narapela taim ol i kisim ol blesing na yumi no inap jeles. Tingim eksampel bilong Jonatan, em pikinini bilong King Sol. Em i no jeles taim God i makim Devit long kamap king. Em i strongim Devit. (1 Sml. 23:16-18) Yumi ken bihainim pasin bilong Jonatan na kamapim pasin laikim na pasin helpim.

 FAMILI INAP WINIM PRAIS

12. Wanem stiatok bilong Baibel inap helpim ol famili long kisim prais?

12 Taim yu bihainim ol stiatok bilong Baibel, dispela bai helpim famili bilong yu long i stap bel isi na kisim prais. Pol i givim wanem tok kaunsel long ol famili insait long kongrigesen Kristen long Kolosi? Em i tok: “Yupela ol maritmeri, yupela i mas daun long man bilong yupela, dispela pasin i stret long ai bilong Bikpela. Yupela ol maritman, yupela i mas laikim yet meri bilong yupela, na no ken belhat nogut tru long ol. Yupela ol pikinini, yupela i mas bihainim tok bilong papamama bilong yupela long olgeta samting. Bikpela i save laikim dispela kain pasin. Yupela ol papa, yupela i no ken sikirapim bel bilong ol pikinini bilong yupela, nogut bel bilong ol i bagarap.” (Kol. 3:18-21) Ol man marit, ol meri marit, na ol pikinini i ken bihainim tok kaunsel bilong Pol na dispela bai helpim ol.

13. Olsem wanem Kristen sista inap helpim man bilong em long kisim tok i tru?

13 Olsem wanem sapos yu wanpela meri marit na yu pilim olsem man bilong yu husat i no wanbilip i no mekim gut long yu? Yu ting yu mas kros wantaim em bambai em i senisim pasin bilong em? Maski yu kros long em na em i mekim ol samting yu laik bai em i mekim, yu ting dispela bai kirapim em long kam insait long tok i tru? Ating nogat. Sapos yu soim pasin rispek na daun long wok bos bilong man bilong yu, yu bai helpim famili long i stap bel isi, litimapim nem bilong Jehova, na kirapim  man bilong yu long kam insait long tok i tru. Long dispela rot, yutupela wantaim bai kisim laip oltaim.—Ritim 1 Pita 3:1, 2.

14. Brata Kristen i mas mekim wanem sapos meri bilong em i no rispektim em?

14 Olsem wanem sapos yu man marit na yu pilim olsem meri bilong yu husat i no wanbilip i no soim rispek long yu? Yu ting meri bai rispektim yu sapos yu bikmaus long em bilong soim olsem yu het bilong famili? Nogat tru! God i laik bai yu bihainim pasin bilong Jisas na kamapim pasin laikim insait long famili. (Efe. 5:23) Jisas i stap olsem het bilong kongrigesen na em i save kamapim pasin laikim na em i no les kwik long yumi. (Luk 9:46-48) Taim man marit i bihainim pasin bilong Jisas, dispela inap kirapim meri bilong em long kam insait long lotu i tru.

15. Olsem wanem man marit inap kamapim pasin laikim long meri bilong em?

15 Baibel i tok long ol man marit olsem: “Yupela i mas laikim yet meri bilong yupela, na no ken belhat nogut tru long ol.” (Kol. 3:19) Man marit husat i gat pasin laikim bai givim ona long meri bilong em na putim gut yau taim em i kamapim tingting bilong em long sampela samting, na tok amamas long tingting meri i kamapim. (1 Pita 3:7) Taim man i laik mekim disisen, em i mas kisim tingting bilong meri bilong em bambai em inap mekim gutpela disisen, tasol dispela i no makim olsem oltaim em i mas bihainim tingting bilong meri. (Snd. 15:22) Man marit husat i gat pasin laikim bai mekim ol samting we bai kirapim meri bilong em long rispektim em, na em i no subim meri long mekim olsem. Sapos man marit i laikim meri na ol pikinini bilong em, famili olgeta bai stap amamas na lotuim Jehova, na ol bai kisim prais bilong i stap laip oltaim.

Olsem wanem yumi inap karim ol hevi insait long famili bambai yumi no lus long kisim prais? (See paragraphs 13-15)

OL YANGPELA—NO KEN LARIM WANPELA SAMTING I PASIM YU!

16, 17. Olsem wanem ol yangpela inap daunim pasin bilong bel hevi long papamama?

16 Olsem wanem sapos yu wanpela tineja na yu pilim olsem papamama i no pilim tingting bilong yu na ol i pasim yu long mekim sampela samting? Sapos yu bel hevi, dispela inap mekim na yu kisim 2-pela tingting long mekim wok bilong Jehova. Sapos yu bel hevi na yu givap long mekim wok bilong Jehova, papamama bilong yu na ol bratasista long kongrigesen bai helpim yu bikos ol i laik bai yu stap gut.

17 Sapos papamama i no stretim yu, ating yu bai pilim olsem ol i no tingim yu. (Hib. 12:8) Ating yu bel hevi long pasin papamama i bihainim long stretim yu. No ken bel hevi long dispela, traim long painimaut risen na ol i bihainim dispela pasin. Abrusim pasin bilong kros kwik na bel hevi taim papamama i givim skultok bilong stretim yu. Baibel i tok: “Man i gat planti save, em i no save toktok planti. Na man i gat gutpela tingting, em i no save belhat kwik.” (Snd. 17:27) Kamap olsem man i bikpela pinis na redi long kisim tok kaunsel bilong helpim yu, na no ken wari tumas long hau ol i givim tok kaunsel long yu. (Snd. 1:8) Sapos papamama bilong yu i stap insait long tok i tru na lotuim Jehova, dispela em wanpela gutpela blesing tru. Ol bai givim bel long helpim yu long kisim laip oltaim.

18. Bilong wanem yu mas putim tingting i go long prais yu bai kisim?

18 Yumi amamas tru long gutpela prais em yumi wet long kisim—em laip oltaim long heven o laip oltaim long graun. Yumi bilip tru long dispela tok promis bilong Krieta, em i tok: “Olgeta samting long graun bai i save tru long Bikpela.” (Ais. 11:9) Olgeta manmeri i stap long graun bai kisim save long God. Yumi laik wok strong tru long kisim dispela prais. Olsem na yu mas putim tingting i go long tok promis bilong Jehova, na no ken larim wanpela samting i pasim yu long kisim dispela prais!