Kalap go long lista

Kalap go long lista bilong ol tok

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

WASTAUA—STADI EDISEN Novemba 2017

Dispela Wastaua i gat ol atikol bilong stadi long en long Disemba 25, 2017 i go inap long Janueri 28, 2018.

Amamas na Singsing!

Sapos yu pilim sem long singsing wantaim ol bratasista long taim bilong miting, yu ken mekim wanem bilong daunim pasin bilong yu long sem bambai yu inap singsing strong na litimapim nem bilong Jehova?

Yu Larim Jehova i Stap Olsem Ples Hait Bilong Yu?

Ol taun bilong hait long Israel long bipo i skulim yumi long pasin bilong God long fogivim man.

Bihainim Stretpela Pasin na Pasin Marimari Bilong Jehova

Olsem wanem ol taun bilong hait i kamapim klia pasin marimari bilong Jehova? Ol taun bilong hait i skulim yumi olsem wanem long tingting bilong God long laip? Olsem wanem ol taun bilong hait i kamapim klia stretpela pasin bilong God?

‘Bikpela i Mekim Gut Long Man i Givim Samting’

Yumi inap yusim taim, strong, na mani kago bilong yumi long sapotim wok bilong autim tok bilong Kingdom.

Sakim Tingting Bilong Dispela Graun

Yumi mas was gut na sakim ol tingting bilong dispela graun. Skelim 5-pela eksampel bilong ol tingting bilong dispela graun.

No Ken Larim Wanpela Samting i Pasim Yu Long Kisim Prais

Taim aposel Pol i tokim ol Kristen long gutpela samting ol i bilip na wet long en, long pasin laikim em i givim sampela tok lukaut tu long ol.

Amamas Long Nupela Kongrigesen Bilong Yu

Sapos yu muv i go long nupela kongrigesen, yu inap tingting planti. Wanem samting inap helpim yu?