“MERI.” Sampela taim Jisas i mekim dispela tok taim em i toktok wantaim wanpela meri. Kain olsem: Jisas i oraitim wanpela meri em baksait bilong em i krungut inap 18 yia olgeta. Jisas i tokim em: “Meri, sik bilong yu i tekewe.” (Luk 13:10-13) Jisas i yusim dispela tok taim em i toktok wantaim mama bilong em—long taim bilong ol man i raitim Baibel, ol man i save yusim dispela tok taim ol i toktok wantaim wanpela meri. (Jon 19:26; 20:13) Tasol narapela tok tu i gat bikpela strong moa.

Baibel i stori olsem i gat narapela tok ol man i save yusim taim ol i toktok wantaim sampela meri, na dispela tok i soim gutpela pasin na pasin laikim. Jisas i yusim dispela tok taim em i toktok long meri i karim blut inap 12-pela yia. Lo Bilong God i soim olsem dispela meri i no klin, olsem na i no stret long em i go klostu long Jisas. Ol manmeri inap krosim dispela meri long pasin em i mekim long bung wantaim ol narapela. (Wkp. 15:19-27) Tasol dispela meri i nidim tru helpim. Na tu, “dispela meri i bin go long planti dokta na ol i givim planti pen long em. Em i tromoi olgeta mani bilong en, tasol em i no kisim helpim, nogat, sik bilong en i go bikpela moa.”—Mak 5:25, 26.

Dispela meri i go namel long ol manmeri na i kam baksait long Jisas na tatsim arere bilong klos bilong Jisas. Kwiktaim blut bilong meri i drai! Meri i ting ol man i no inap luksave long dispela samting, tasol Jisas i askim olsem: “Husat i tatsim mi?” (Luk 8:45-47) Dispela meri i pret na guria na “em i kam na pundaun klostu long lek bilong Jisas na tokim em long olgeta samting.”—Mak 5:33.

Jisas i laik mekim gut bel bilong dispela meri, olsem na em i tok: “Pikinini, strongim bel!” (Mat. 9:22) Ol saveman bilong Baibel i tok, long tok Hibru na tok Grik, dispela tok ol i trensletim olsem “pikinini” inap makim olsem man i soim “gutpela pasin na pasin laikim.” Jisas i tok moa long dispela meri olsem: “Bilip bilong yu i mekim na yu kamap orait. Yu go wantaim bel isi, na dispela sik i no ken givim hevi moa long yu.”—Mak 5:34.

“Pikinini.” Boas em maniman long lain Israel, na em i kolim Rut olsem pikinini—Rut em meri Moap. Ating Rut i tingting planti bikos em i bungim bali long gaden bilong man em i no save long en. Boas i tokim em: “Pikinini, harim tok bilong mi.” Em i tokim Rut long bungim yet kaikai long gaden bilong em. Rut em meri i kam long narapela kantri, olsem na em i brukim skru na putim pes i go daun long graun na askim Boas long wai na em i soim gutpela pasin long em. Boas i mekim gut bel bilong Rut, na em i tok: “Mi harim tok pinis long olgeta samting yu bin mekim long tambu mama bilong yu [wido meri Naomi] . . . [God] i ken givim gutpela pe long yu.”—Rut 2:8-12.

Jisas na Boas i soim gutpela pasin em ol elda i ken bihainim! Ating 2-pela elda i laik toktok wantaim wanpela sista husat i nidim tok bilong helpim em long stap strong yet long bilip. Sapos ol elda i beten askim Jehova long stiaim ol na ol i putim gut yau long toktok bilong sista, ol elda bai redi long yusim Baibel long strongim sista na mekim gut bel bilong em.—Rom 15:4.