Skip to content

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Makim tokples Tok Pisin

Bihainim Buk Bilong God na Oganaisim Ol Samting

Bihainim Buk Bilong God na Oganaisim Ol Samting

“Long gutpela tingting na save bilong Bikpela yet, . . . em i bin wokim graun na skai.”—SND. 3:19.

OL SINGSING: 6, 24

1, 2. (a) Sampela man i tok wanem taim ol i harim olsem God i gat wanpela oganaisesen? (b) Long dispela stadi, yumi bai stori long wanem ol samting?

YU TING God i gat wanpela oganaisesen? Ating sampela man i tok: “I no gat wok long wanpela oganaisesen i stiaim yumi. Yumi yet i mas i stap pren bilong God.” Yu ting dispela tingting i stret? Ol samting i kamap long bipo i givim wanem skul long yumi?

2 Long dispela stadi, yumi bai skelim ol stori i soim klia olsem Jehova em God bilong mekim olgeta samting i wok gut na i no paul nabaut, na em tasol em nambawan Man bilong oganaisim ol samting. Na tu, yumi bai stori long pasin yumi mas bihainim taim yumi kisim ol tok i kam long oganaisesen bilong Jehova. (1 Kor. 14:33, 40) Long taim bilong ol aposel na long nau tu, Buk Bilong God i helpim oganaisesen bilong Jehova long graun long mekim wok bilong autim gutnius long olgeta hap bilong graun. Yumi save bihainim ol tok bilong Baibel na ol tok i kam long oganaisesen, olsem na yumi helpim kongrigesen long i stap klin, stap bel isi, na stap wanbel.

JEHOVA—NAMBAWAN MAN BILONG OGANAISIM OL SAMTING

3. Wanem samting i kirapim yu long bilip olsem Jehova em Man bilong oganaisim gut ol wok?

3 Ol samting God i wokim i soim olsem em i Man bilong  oganaisim gut ol samting na i no gat narapela man i olsem em. Baibel i tok: “Long gutpela tingting na save bilong Bikpela yet, . . . em i bin wokim graun na skai.” (Snd. 3:19) Yumi save long “liklik hap tasol” bilong ol pasin bilong God, na save bilong em “i winim save bilong yumi.” (Jop 26:14) Yumi gat liklik save tasol long ol planet, ol sta, na ol galaksi, na dispela i kirapim yumi long luksave olsem i gat Man i oganaisim gut ol dispela samting. (Sng. 8:3, 4) Planti milion sta i bung na kamapim ol galaksi, na olgeta dispela sta i save bihainim stret rot bilong ol na ol i no paul nabaut. Ol planet long sola sistem bilong yumi i save bihainim gut rot bilong ol taim ol i raunim san, na i olsem ol i bihainim ol lo bilong trafik! Ol dispela samting i soim klia olsem “long save bilong [God] yet em i wokim skai na ol samting antap” na long graun, olsem na i stret long yumi preisim em, stap gut long em, na lotuim em.—Sng. 136:1, 5-9.

4. Wai na save bilong saiens i no bekim planti askim?

4 Saiens i helpim yumi long kisim save long planti samting long ples antap na long graun, na dispela i helpim yumi long planti samting long laip bilong yumi. Tasol i gat planti askim em saiens i no inap long bekim. Kain olsem: Ol saveman i no kliagut long hau ol samting long ples antap i kamap, o wai na yumi stap long Graun we planti samting i gat laip i stap long en. Na tu, ol manmeri i no save long wai na ol man i gat strongpela laik long i stap oltaim. (Sav. 3:11, NW) Wai na i gat planti bikpela askim, tasol i no gat man inap bekim? Wanpela risen em olsem, planti saientis na ol narapela saveman i sapotim dispela tingting olsem i no gat God, na ol i strongim bilip bilong evolusen. Tasol Jehova i yusim Buk bilong em yet long bekim ol askim i stap long tingting bilong ol manmeri long olgeta hap bilong graun.

5. Olsem wanem yumi kisim helpim long ol lo God i putim taim em i wokim ol samting?

5 Taim Jehova i wokim ol samting, em i putim tu sampela lo. Ol dispela lo i helpim ol elektrisen, ol plama, ol ensinia, ol pailot, na ol dokta long mekim wok bilong ol. Kain olsem, ol dokta i save olsem olgeta wan wan hap bilong bodi i stap long ples stret bilong ol. Olsem na taim dokta i laik katim man na stretim sik long lewa bilong man, em i save long lewa i stap long wanem hap bilong bodi. Yumi olgeta i save rispektim ol lo God i putim long ol samting em i wokim. Sapos yumi tromoi wanpela samting i go antap, graun i gat strong long pulim dispela samting i kam daun. Hevi inap painim yumi sapos yumi no tingim dispela lo!

GOD I OGANAISIM OL SAMTING

6. Wai na i stret long ol manmeri bilong Jehova i oganaisim wok bilong ol?

6 Olgeta samting long ples antap na long graun i wok gut wantaim. Dispela i soim klia olsem Jehova i laik bai ol manmeri bilong em i mas oganaisim gut wok bilong ol. Olsem na God i stretim rot long yumi inap i gat Baibel long stiaim yumi. Sapos God i no oganaisim ol samting na putim ol lo, laip bilong yumi bai pulap long pen na hevi.

7. Wanem samting i soim olsem i gat Man i bin oganaisim wok bilong raitim ol tok bilong Baibel?

7 Baibel em i no wanpela buk nating em ol Juda na ol Kristen i raitim ol tok bilong en long tingting bilong ol yet, nogat. God yet i stiaim ol long raitim ol tok i stap long dispela buk. Ol tok i stap long ol buk bilong Baibel i poroman wantaim. Ol tok i stap long Buk Stat i go inap long Buk Revelesen i kamapim bikpela as tok bilong Baibel: Jehova bai soim klia olsem em i gat rait long i stap nambawan bos na em bai kamapim samting em i tingting pinis long mekim long dispela graun. Em bai mekim ol dispela samting long rot bilong Kingdom bilong Krais, em “pikinini” bilong  promis.—Ritim Stat 3:15 *; Matyu 6:10; Revelesen 11:15.

8. Wanem samting i soim olsem lain Israel i oganaisim wok bilong ol?

8 Lain Israel bilong bipo i oganaisim gut olgeta samting ol i mekim. Lo Bilong Moses i stiaim ol long oganaisim wok, olsem na “ol meri i save wok long dua bilong haus sel bilong bung wantaim God.” (Kis. 38:8) I gat ol lo i stiaim lain Israel taim ol i lusim wanpela hap na i go long narapela hap na ol i kisim haus sel i go wantaim ol. Bihain, King Devit i oganaisim ol Livai na ol pris na tilim ol long ol grup. (1 Sto. 23:1-6; 24:1-3) Taim lain Israel i bihainim tok bilong Jehova, em i blesim ol na wok bilong ol i kamap gut, ol i stap bel isi, na stap wanbel.—Lo 11:26, 27; 28:1-14.

9. Wanem samting i soim olsem ol Kristen long taim bilong ol aposel i oganaisim gut wok bilong ol?

9 Kongrigesen Kristen long taim bilong ol aposel i oganaisim ol samting ol i mekim, na ol i kisim helpim long tok i kam long gavening bodi—ol aposel i stap olsem gavening bodi. (Apo. 6:1-6) Bihain, sampela moa brata i kamap memba bilong gavening bodi long dispela taim bipo. (Apo. 15:6) Na tu, ol man husat i stap memba bilong gavening bodi o ol i wok bung wantaim gavening bodi, ol tu i raitim ol pas we i kamapim tok kaunsel na instraksen bilong stiaim ol Kristen. (1 Tim. 3:1-13; Tai. 1:5-9) Wanem gutpela samting i kamap taim ol kongrigesen i bihainim ol tok i kam long gavening bodi?

10. Long bipo, wanem gutpela samting i kamap taim ol kongrigesen i bihainim ol tok i kam long gavening bodi? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

10 Ritim Aposel 16:4, 5. Ol brata husat i mekim wok olsem mausman bilong gavening bodi, “ol i save autim ol tok em ol lain long ol dispela hap i mas bihainim. Em ol tok ol aposel na ol hetman long Jerusalem i pasim pinis.” Taim ol kongrigesen i bihainim ol dispela tok, ol i “kamap strong moa long bilip, na long olgeta de ol i wok long i go bikpela.” Yu ting dispela stori bilong Baibel inap skulim yumi long pasin yumi ken bihainim long oganaisesen bilong God long nau?

YU SAVE BIHAINIM TOK?

11. Ol man i mekim wok olsem elda, wasman sekit, o memba bilong Brens Komiti, ol i mas mekim wanem taim ol i kisim tok i kam long oganaisesen bilong God?

11 Long nau, ol memba bilong Brens Komiti, Kantri Komiti, ol wasman sekit, na ol elda long kongrigesen i mas mekim wanem taim ol i kisim ol tok i kam long oganaisesen bilong God? Buk Bilong Jehova yet i stiaim yumi olgeta long bihainim tok bilong em na stap daun long em. (Lo 30:16; Hib. 13:7, 17) Insait long oganaisesen bilong God, i no stret long sutim tok o bikhet bikos dispela kain pasin inap bagarapim pasin laikim, pasin bilong i stap bel isi, na pasin wanbel insait long kongrigesen. Em tru olsem olgeta Kristen i no laik bihainim pasin bilong Diotrefes long bikhet na i no stap gut long ol brata husat i go pas long stiaim wok. (Ritim 3 Jon 9, 10.) Yumi ken askim yumi yet: ‘Mi save mekim ol samting bilong helpim ol narapela long kamap strong long bilip? Mi save hariap long bihainim tok i kam long ol brata i go pas long ol wok?’

12. Wanem senis i kamap long pasin bilong makim ol elda na kongrigesen sevan?

12 Tingim disisen em Gavening Bodi i mekim i no longtaim i go pinis. Ol i tokaut long wanpela senis long atikol i gat dispela het tok, “Askim,” long Wastaua bilong Novemba 15, 2014. Ol i mekim disisen long nupela rot bilong makim ol elda na kongrigesen sevan. Long taim bilong ol aposel, gavening bodi i givim wok long ol wasman sekit long makim ol elda na ol kongrigesen sevan. Olsem na kirap long Septemba 1, 2014, wasman sekit i mekim wok bilong makim ol elda na ol kongrigesen  sevan. Wasman sekit i traim long save gut long brata em lain elda i rekomendim, na sapos inap, wasman bai poromanim em long wok autim tok. Na tu, wasman bai skelim pasin bilong famili bilong brata. (1 Tim. 3:4, 5) Lain elda na wasman sekit bai skelim gut ol mak em Baibel i kolim long man i mas winim bilong kamap elda na kongrigesen sevan.—1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pita 5:1-3.

13. Yumi inap mekim wanem bilong soim olsem yumi bihainim ol tok yumi kisim long ol elda?

13 Yumi mas bihainim tok bilong Baibel em ol elda i givim long yumi. Ol elda i stap olsem ol wasman insait long oganaisesen bilong God, na ol i bihainim “ol gutpela tok” i stap long Buk Bilong God. (1 Tim. 6:3) Long taim bilong ol aposel, Pol i givim tok kaunsel long ol man husat i no wokabaut stret insait long kongrigesen. Sampela man i no sindaun na mekim wok bilong ol yet, nogat, ol i bisi long stori long laip bilong ol narapela. Ol elda i givim tok kaunsel long ol, tasol ol dispela man i sakim tok kaunsel. Kongrigesen i mas mekim wanem long man i bihainim kain pasin olsem? Pol i tok: “Yupela i mas putim mak long dispela man. Na no ken poroman moa wantaim em.” Tasol Pol i tok lukaut olsem ol i no ken tingim dispela man olsem wanpela birua. (2 Tes. 3:11-15) Long nau, ating ol elda inap givim wanpela tok i stori long man i prenim meri o meri i prenim man husat i no wanbilip, na dispela inap putim hevi long ol narapela long kongrigesen. (1 Kor. 7:39) Bai yu mekim wanem taim ol elda i givim kain tok olsem? Sapos yu save long husat brata o sista i bihainim kain pasin olsem, bai yu abrusim pasin bilong bung wantaim em? Taim yu bihainim stretpela pasin na sanap strong, dispela inap kirapim em long stretim pasin bilong em. [1]

STAP KLIN, STAP BEL ISI, NA STAP WANBEL

14. Hau bai yumi inap helpim kongrigesen long i stap klin?

14 Taim yumi bihainim ol tok i stap long Baibel, dispela bai helpim kongrigesen long i stap klin long sait bilong bilip. Tingim ol samting i kamap long Korin long bipo. Pol i givim bel tru long autim tok long dispela taun, na em i laikim tru “ol manmeri holi.” (1 Kor. 1:1, 2) Tasol ating em i bel hevi tru taim em i harim olsem wanpela man insait long kongrigesen i mekim pasin pamuk, na kongrigesen i no mekim wanpela samting long stretim dispela hevi! Pol i tokim ol elda long putim dispela man long han bilong Satan—ol i mas rausim em long kongrigesen. Sapos ol elda i laik bai kongrigesen i stap klin, orait ol i mas rausim pasin nogut i stap olsem “yis.” (1 Kor. 5:1, 5-7, 12) Taim yumi bihainim ol disisen ol elda i mekim long rausim man husat i mekim rong na i no tanim bel, yumi helpim kongrigesen long i stap klin, na dispela inap kirapim man long tanim bel na askim Jehova long fogivim em.

15. Hau bai yumi inap strongim bel isi insait long kongrigesen?

15 I gat narapela hevi tu i kamap namel long ol Kristen long Korin. Sampela Kristen i kisim ol wanbilip i go long kot. Tasol Pol i tok: “Mobeta yupela i larim ol brata i rongim yupela.” (1 Kor. 6:1-8) Wankain hevi i kamap long nau. Sampela taim ol brata i no stap wanbel bikos ol i wok bung wantaim long mekim wok bisnis, tasol bisnis i no wok gut na wanpela i sutim tok long narapela olsem em i paulim mani. Sampela i kisim ol wanbilip i go long kot, tasol Buk Bilong God i skulim yumi olsem mobeta yumi yet i karim hevi, na yumi no ken nogutim nem bilong God o bagarapim bel isi insait long kongrigesen. [2] Sapos yumi laik stretim ol bikpela hevi na ol tok pait, orait yumi mas bihainim tok kaunsel bilong Jisas. (Ritim Matyu 5:23, 24; 18:15-17.) Taim yumi mekim olsem, yumi strongim pasin wanbel namel long ol manmeri i lotuim Jehova.

16. Wai na i stret long ol manmeri bilong God i stap wanbel?

16 Buk Bilong Jehova i kolim risen na ol  manmeri bilong em i mas i stap wanbel. Man bilong raitim song i tok: “Sapos ol manmeri bilong God i sindaun gut wantaim na i stap wanbel olsem ol brata tru, em i gutpela tumas, na ol i ken i stap belgut”! (Sng. 133:1) Taim lain Israel i bihainim tok bilong Jehova, ol i oganaisim ol samting ol i mekim na ol i stap wanbel. God i tok profet long sindaun bilong ol manmeri bilong em na em i tok: “Bai mi bungim yupela gen olsem ol sipsip wasman i bringim i kam bek long banis.” (Mai. 2:12) Long rot bilong profet Sefanaia, Jehova i tok: “Bai mi givim wanpela gutpela tokples [tok i tru bilong Baibel] long ol man, bambai olgeta i ken singaut long nem bilong Jehova na wok gut wantaim long mekim wok bilong em [o, “stap wanbel long lotuim em,” futnot].” (Sef. 3:9, NW) Yumi stap wanbel long lotuim Jehova, na dispela em wanpela blesing yumi ken amamas tru long en!

Ol elda i wok strong long helpim wanpela husat i mekim rong (Lukim paragraf 17)

17. Sapos ol elda i laik strongim kongrigesen long i stap wanbel na bihainim klinpela pasin, orait ol i mas mekim wanem taim wanpela i mekim rong?

17 Sapos ol elda i laik strongim kongrigesen long i stap wanbel na bihainim klinpela pasin, orait ol i mas hariap long stretim ol hevi na mekim wantaim pasin laikim. Pol i save olsem God i save soim pasin laikim long olgeta kain man, na Em i save stretim man i mekim rong. (Snd. 15:3) Olsem na Pol i raitim Namba 1 Pas i Go Long Ol Korin—em i givim strongpela tok kaunsel, na em i mekim long pasin laikim. Sampela mun bihain, em i raitim Namba 2 Pas i Go Long Ol Korin, na ol tok i stap long dispela pas i soim olsem ol elda i bin bihainim tok kaunsel bilong Pol na ol i stretim hevi. Sapos wanpela Kristen i no luksave olsem em i laik mekim pasin i no stret, orait ol elda i mas bihainim pasin isi na stretim em.—Gal. 6:1.

18. (a) Olsem wanem tok kaunsel i stap long Buk Bilong God i helpim ol kongrigesen long taim bilong ol aposel? (b) Neks stadi bai stori long wanem samting?

18 Ol tok i stap long Buk Bilong God i helpim ol Kristen long Korin na long ol narapela hap tu long bihainim klinpela pasin, stap bel isi, na stap wanbel insait long kongrigesen. (1 Kor. 1:10; Efe. 4:11-13; 1 Pita 3:8) Olsem na ol bratasista long dispela taim bipo i mekim bikpela wok long autim tok. Pol i tok: “Ol i bin autim dispela gutnius long olgeta hap bilong graun aninit long skai.” (Kol. 1:23) Long nau, ol manmeri bilong wanpela oganaisesen i stap wanbel long autim tok long olgeta hap bilong graun, na ol i skulim ol manmeri long ol gutpela samting God i tingting pinis long mekim. Neks stadi bai stori long ol samting i soim klia olsem ol dispela manmeri i laikim tru tok bilong Baibel na ol i tingting strong long givim ona long Bikpela King Jehova.—Sng. 71:15, 16.

^ [1] (paragraf 13) Lukim buk Oganaisesen Bilong Mekim Laik Bilong Jehova, p. 150-151.

^ [2] (paragraf 15) Sapos yu laik save long ol hevi inap kamap na i stret long wanpela Kristen i kisim wanbilip i go long kot, lukim buk “Stap Insait Yet Long Pasin Laikim Bilong God,” p. 255, futnot.

[Futnot]

^ par. 7 Stat 3:15, (NW): “Mi bai kamapim pasin birua namel long yu na meri, na namel long pikinini bilong yu na pikinini bilong meri. Em bai krungutim het bilong yu, na yu bai kaikaim lek bilong em.”