DANIEL NA MIRIAM i marit long Septemba 2000, na ol i go stap long taun Barcelona long Spen. Daniel i tok: “Mipela i stap wankain olsem ol narapela manmeri. Mipela i gat gutpela wok mani, olsem na mipela i save go long ol gutpela restron, go long ol narapela kantri, na werim ol gutpela klos. Na tu, mipela i autim tok long olgeta taim.” Tasol senis i kamap.

Daniel i harim wanpela tok i kamap long kibung long 2006, na em i pilim tru dispela askim: “Yumi mekim olgeta samting yumi inap mekim bilong kisim bek ol manmeri em kot i tok long ‘kilim ol i dai,’ na yumi stiaim ol long bihainim rot bilong kisim laip oltaim?” (Snd. 24:11) Dispela tok i kamapim klia olsem yumi gat wok long autim tok na helpim ol man long abrusim bagarap. (Apo. 20:26, 27) Daniel i tok: “Mi pilim olsem Jehova i toktok long mi.” Dispela tok i kamapim tu olsem taim yumi lusim bikpela haptaim long autim tok, yumi bai kisim bikpela amamas moa. Daniel i save olsem dispela tok em i tru. Miriam i kirap pinis long mekim wok painia, na em i kisim ol blesing.

Daniel i tok, “Mi pilim olsem nau em taim bilong mi long mekim bikpela senis.” Em i daunim ol aua bilong wok mani, na em i mekim wok painia, na em i tingim ol amamas em na Miriam inap kisim sapos ol i autim tok bilong Kingdom long ol hap i sot tru long ol pablisa.

HATWOK—BIHAIN BIKPELA AMAMAS

Long Me 2007, Daniel na Miriam i lusim wok mani na i go long Panama—bipo tupela i raun long dispela kantri. Nupela teritori bilong ol em ol ailan long Bocas del Toro Archipelago long Solwara Karibian. Planti manmeri long dispela hap em lain Guaymi, em ol asples. Tupela i skelim olsem ol i gat inap mani bilong i stap long Panama inap 8-pela mun.

Tupela i yusim bot na baisikol long raun long ol ailan na autim tok. Long namba 1 taim ol i ron long baisikol, san i hot tru na ol i ron inap olsem 32 kilomita na bihainim ol liklik maunten. Daniel i taiet tru na klostu em i airaun na pundaun. Tasol taim tupela i bungim ol Guaymi famili i stap arere long rot, ol i mekim gut long tupela, na moa yet taim tupela i lainim sampela tok long tokples bilong dispela hap. I no longtaim, tupela i mekim Baibel stadi wantaim 23 manmeri.

Bihain, mani bilong tupela i pinis na ol i no amamas. Daniel i tok: “Mipela i aiwara wantaim na mekim plen long i go bek long Spen. Mipela i no laik tru long lusim ol Baibel sumatin bilong mipela.” Wanpela mun bihain, tupela i kisim gutpela toksave. Miriam i tok: “Mipela i kisim asainmen bilong kamap spesel painia. Mipela i amamas tru olsem mipela bai stap yet long asainmen bilong mipela!”

BIKPELA AMAMAS TRU

Long 2015, ol senis i kamap insait long oganaisesen na Daniel na Miriam i kisim asainmen bilong mekim wok yet olsem ol painia oltaim. Ol bai mekim wanem? Ol i bilip tru long tok promis i stap long Song 37:5, em i tok: “Yu mas putim laip bilong yu long han bilong Bikpela. Bilip strong long em, na em bai i helpim yu.” Rot i op na tupela i mekim wok mani bilong sapotim ol long mekim wok painia, na long nau tupela i helpim wok long wanpela kongrigesen long provins Veraguas, Panama.

Daniel i tok: “Paslain long mipela i lusim Spen, mipela i bin ting olsem mipela bai nidim planti samting. Tasol nau mitupela i no sot long wanpela samting.” Wanem samting i givim bikpela amamas long ol? Ol i tok, “Mipela i kisim bikpela amamas tru long helpim ol manmeri long kisim save long Jehova!”