Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Me 2016

“Yupela i Mas i Go na Kamapim Ol Disaipel Long Olgeta Lain Man”

“Yupela i Mas i Go na Kamapim Ol Disaipel Long Olgeta Lain Man”

“Yupela i mas i go na kamapim ol disaipel long olgeta lain man, na baptaisim ol . . . Skulim ol long bihainim olgeta samting mi tokim yupela long mekim.”—MAT. 28:19, 20.

OL SINGSING: 141, 97

1, 2. Wanem ol askim i kamap long tok bilong Jisas long Matyu 24:14?

MASKI ol manmeri i amamas long yumi o birua tru long yumi, ol Witnes Bilong Jehova i gat nem olsem lain bilong autim tok. Ating yu bungim ol manmeri husat i tokim yu olsem ol i no wanbel long ol bilip bilong yumi, tasol ol i rispektim wok yumi mekim. Jisas i tok profet olsem ol man bai autim gutnius bilong Kingdom long olgeta hap bilong graun. (Mat. 24:14) Tasol olsem wanem yumi save olsem wok yumi mekim i truim tok profet bilong Jisas? Yu ting yumi bihainim pasin antap long holim kain tingting olsem?

2 Planti lotu i bilip olsem ol i autim gutnius. Tasol ol i save autim ol laip stori bilong ol, mekim lotu, na kamapim ol program long rot bilong TV o Intenet. Ol narapela i save mekim wok bilong helpim ol tarangu lain long sait bilong klos na kaikai, na givim helpim long sait bilong haus sik na ediukesen. Yu ting ol dispela wok i  wankain long wok em Jisas i tokim ol disaipel bilong em long mekim?

3. Olsem Matyu 28:19, 20 i kamapim, ol disaipel bilong Jisas i mas mekim wanem 4-pela samting?

3 Olsem wanem long ol disaipel bilong Jisas? Ol bai stap tasol na wetim ol manmeri long i kam long ol? Nogat tru! Bihain long Jisas i kirap bek, em i toktok long planti handret disaipel bilong em, na em i tok: “Yupela i mas i go na kamapim ol disaipel long olgeta lain man, na baptaisim ol . . . Skulim ol long bihainim olgeta samting mi tokim yupela long mekim.” (Mat. 28:19, 20) I gat 4-pela samting yumi mas mekim. Yumi mas kamapim ol disaipel, baptaisim ol, na skulim ol, tasol pastaim yumi mas mekim wanem? Jisas i tok: “Yupela i mas i go”! Wanpela saveman bilong Baibel i tok: “Olgeta wan wan bilipman ‘i mas i go,’ maski ol i mas brukim rot o brukim solwara.”—Mat. 10:7; Luk 10:3.

4. Yumi mas mekim wanem bilong “kamap ol man bilong kisim ol manmeri”?

4 Yu ting Jisas i toktok long wok em wan wan disaipel bai mekim long autim gutnius, o em i toktok long bikpela wok em olgeta disaipel bai bung wantaim na mekim? Wanpela man tasol i no inap i go long “olgeta lain man,” nogat, planti man i mas wok bung wantaim long mekim dispela wok. Olsem na Jisas i tokim ol disaipel long “kamap ol man bilong kisim ol manmeri.” (Ritim Matyu 4:18-22.) Dispela wok bilong kisim pis em Jisas i toktok long en, em i no wankain olsem wanpela man i go tromoi string na sindaun nating na wetim pis long kam kaikai beit, nogat. Em i mas yusim umben—em bikpela wok tru we planti man i mas bung wantaim na mekim.—Luk 5:1-11.

5. Yumi mas bekim wanem 4-pela askim? Bilong wanem?

5 Sapos yumi laik save long husat lain i truim tok profet bilong Jisas long autim gutnius long nau, yumi mas bekim dispela 4-pela askim:

  • Yumi mas autim wanem tok?

  • Wanem samting i mas kirapim yumi long mekim dispela wok?

  • Yumi mas bihainim wanem ol pasin bilong autim tok?

  • Yumi mas mekim dispela wok i go inap long wanem hap, na i go inap long wanem taim?

Ol bekim bilong ol dispela askim bai opim rot long yumi long luksave long husat lain i mekim dispela wok bilong helpim ol man long kisim laip. Na tu, ol bekim bilong ol dispela askim bai strongim yumi long mekim yet dispela wok.—1 Tim. 4:16.

YUMI MAS AUTIM WANEM TOK?

6. Bilong wanem yumi inap bilip tru olsem ol Witnes Bilong Jehova i autim tok i stret?

6 Ritim Luk 4:43. Jisas i autim “gutnius bilong Kingdom,” na em i laik bai ol disaipel bilong em tu i mekim wankain wok. Husat lain i autim dispela tok long “olgeta lain man”? Bekim bilong dispela askim i klia—em ol Witnes Bilong Jehova tasol. Sampela birua bilong yumi tu i tok olsem. Wanpela pris i mekim wok misineri na em i tokim wanpela Witnes olsem, em i bin stap long planti kantri na em i askim ol Witnes long wan wan kantri long wanem tok ol i autim. Ol i tok wanem long em? Pris i tok: “Olgeta i longlong bikos ol i givim wankain bekim: ‘Gutnius bilong Kingdom.’” Tasol ol dispela Witnes i no “longlong,” nogat, ol i stap wanbel long autim gutnius, em wok ol Kristen tru i mas mekim. (1 Kor. 1:10) Nius Wastaua i Tokaut Long Kingdom Bilong Jehova, na ol Witnes i autim wankain tok. Dispela magasin i stap nau long 254 tokples na long olgeta mun ol i save prinim klostu 59 milion kopi, olsem na  em i stap namba 1 magasin i winim olgeta narapela magasin long graun.

7. Olsem wanem yumi save olsem ol pris pasto bilong Kristendom i no autim ol tok i stret?

7 Ol pris pasto bilong Kristendom i no autim tok long Kingdom Bilong God. Sapos ol i autim tok long Kingdom, planti i tok em i wanpela samting i stap long bel bilong ol Kristen. (Luk 17:21) Ol i no helpim ol man long save olsem Kingdom Bilong God em wanpela gavman i stap tru long heven na Jisas Krais i stap King bilong en, na klostu nau em bai pinisim olgeta pasin nogut long dispela graun. (Rev. 19:11-21) Ol i tingim tasol Jisas long Krismas na long Ista. Ol i no save long wanem ol samting Jisas bai mekim taim em i bosim graun olsem King. Ol i no save long tok ol i mas autim, na tu, ol i no save long wanem samting i mas kirapim ol long mekim wok autim tok.

WANEM SAMTING I MAS KIRAPIM YUMI LONG AUTIM TOK?

8. Yumi no ken holim wanem tingting taim yumi mekim wok autim tok?

8 Wanem samting i mas kirapim yumi long autim tok? Yumi no ken holim tingting bilong kolektim mani na wokim ol naispela bilding. Jisas i tokim ol disaipel: “Yupela i kisim fri, olsem na yupela i mas givim fri.” (Mat. 10:8) Yumi no ken mekim wok bisnis long Tok Bilong God. (2 Kor. 2:17) Ol man husat i mekim wok autim tok, ol i no ken tingim dispela wok olsem rot bilong kisim ol samting ol i mangalim, nogat. (Ritim Aposel 20:33-35.) Maski Baibel i tokaut klia long dispela samting, planti lotu i no bihainim dispela tok na ol i kolektim mani o kisim mani bambai lotu bilong ol i ken ron yet. Ol i yusim dispela mani long baim ol pris pasto na ol narapela husat i mekim wok lotu. Long dispela rot, ol lida bilong Kristendom i gat planti mani kago.—Rev. 17:4, 5.

9. Olsem wanem ol Witnes Bilong Jehova i soim olsem pasin laikim i kirapim ol long mekim wok autim tok?

9 Ol Witnes Bilong Jehova i sapotim wok autim tok long wanem rot? Ol i save givim donesen long laik bilong ol yet long sapotim dispela wok. (2 Kor. 9:7) Ol i no save salim plet bilong kolektim mani long ol manmeri i kam long Haus Kingdom o long ples kibung. Maski i olsem, long las yia ol Witnes Bilong Jehova i lusim 1.93 bilion aua long autim gutnius na mekim moa long 9 milion fri Baibel stadi long olgeta mun. Ol i no kisim pe long wok ol i mekim, na tu, ol i yusim mani bilong ol yet long helpim ol long mekim wok autim tok. Wanpela man bilong mekim wok painimaut i stori long wok bilong ol Witnes Bilong Jehova, na em i tok: “Bikpela tingting bilong ol em long autim tok na skulim ol manmeri. . . . Ol i no gat ol pris pasto, olsem na ol i yusim gut mani bilong ol.” Orait, wanem samting i kirapim yumi long mekim wok autim tok? Yumi mekim dispela wok bikos yumi laikim tru Jehova na ol narapela manmeri. Dispela i truim tok profet i stap long Song 110:3. (Ritim.)

YUMI MAS BIHAINIM WANEM PASIN BILONG AUTIM TOK?

Yumi autim tok long olgeta hap ol manmeri i stap long en (Lukim paragraf 10)

10. Jisas na ol disaipel i bihainim wanem kain pasin long autim tok?

10 Jisas na ol disaipel i bihainim wanem kain pasin long autim gutnius? Ol i go autim tok long ol manmeri long wanem wanem hap ol i stap long en—long ol pablik ples na long ol haus. Ol i go long olgeta wan wan haus na painim ol man i laik kisim save long God. (Mat. 10:11; Luk 8:1; Apo. 5:42; 20:20) Dispela pasin bilong autim tok i soim olsem ol i mekim wankain pasin long olgeta man.

11, 12. Olsem wanem wok bilong ol Witnes Bilong Jehova long autim gutnius i narapela kain long wok bilong ol lotu Kristendom?

 11 Ol lotu bilong Kristendom i bihainim wanem pasin bilong autim tok? Ol i baim ol pris pasto long mekim wok autim tok. Tasol ol pris pasto i no mekim wok olsem “ol man bilong kisim ol manmeri,” nogat, ol i tingim tasol “ol manmeri” i stap insait pinis long lain bilong ol. Em tru olsem sampela pris pasto i laik kirapim lain bilong ol long mekim wok bilong autim gutnius. Long yia 2001, Pop John Paul Namba 2 i raitim pas olsem: “Long ol yia i go pinis, planti taim mi kirapim yupela long bihainim nupela pasin bilong autim gutnius. Nau mi mekim gen . . . Yumi mas kisim wankain tingting olsem Pol, em i tok: ‘Sapos mi no autim gutnius, bai mi stap nogut tru.’” Pop i tok moa olsem dispela wok “i no bilong sampela ‘saveman’ tasol long mekim, nogat, em wok bilong olgeta manmeri bilong God.” Tasol hamas manmeri i bihainim dispela singaut?

12 Olsem wanem long wok bilong ol Witnes Bilong Jehova? Ol tasol i autim tok olsem Jisas i kirap mekim wok King long 1914. Ol i bihainim tok bilong Jisas na putim wok autim tok i stap namba 1 samting. (Mak 13:10) Wanpela buk (Pillars of Faith—American Congregations and Their Partners) i tok: “Ol Witnes Bilong Jehova i no larim wanpela samting i pasim ol long mekim wok misineri.” Dispela buk i tok moa olsem: “Taim ol i hangre, stap wanpis, na ol i sik, ol i traim long givim helpim, tasol ol i no lusim tingting long nambawan wok ol i mas mekim, em long tokim ol manmeri olsem ol pasin nogut bilong dispela graun bai pinis na ol i mas mekim sampela samting bambai God i ken kisim bek ol.” Ol Witnes Bilong Jehova i wok yet long autim dispela tok, na ol i bihainim pasin bilong Jisas na ol disaipel.

WOK I GO INAP LONG WANEM HAP NA WANEM TAIM?

13. Wok autim tok i mas kamap na i go inap long wanem hap?

13 Jisas i tokaut long wok autim tok bai i go inap long wanem hap na em i tok ol bai autim gutnius long “olgeta hap bilong graun.” (Mat. 24:14) Ol i mas “kamapim ol disaipel long olgeta lain man.” (Mat. 28:19, 20) Dispela i makim olsem wok autim tok i mas kamap long olgeta hap bilong graun.

14, 15. Wanem samting i soim klia olsem ol Witnes Bilong Jehova i truim tok profet bilong Jisas long sait bilong wok autim tok? (Lukim ol piksa long kirap bilong stadi.)

14 Yumi ken skelim sampela samting bambai yumi inap kliagut long olsem wanem ol Witnes Bilong Jehova i truim tok profet bilong Jisas long sait bilong wok autim tok. Long Amerika, namba bilong ol pris pasto em inap olsem 6 handret tausen, tasol namba bilong ol Witnes Bilong Jehova em inap olsem 1 milion 2 handret tausen. Long olgeta hap bilong graun, namba bilong ol pris bilong Misin Katolik i winim 4 handret tausen. Orait, skelim namba bilong ol Witnes husat i bihainim tok bilong Baibel na  autim tok bilong Kingdom. Long olgeta hap bilong graun, inap olsem 8 milion Witnes i autim tok long 240 kantri. Ol i mekim gutpela wok tru, na dispela i litimapim nem bilong Jehova!—Sng. 34:1; 51:15.

15 Yumi ol Witnes Bilong Jehova i laik autim gutnius long planti man moa paslain long pinis i kamap. Olsem na yumi stap narapela kain long wok yumi mekim long trensletim na prinim ol buk na nius bilong Baibel. Yumi save tilim ol buk, magasin, liklik nius, na ol invatesen bilong kibung na Memorial, na olgeta dispela samting i no gat pe long en. Yumi wokim kain kain pablikesen long winim 7 handret tokples. Yumi trensletim Nupela Taim Baibel long winim 130 tokples, na prinim planti kopi bilong en, winim 2 handret milion. Long las yia, yumi bin prinim olsem 4.5 bilion kopi bilong ol litresa bilong Baibel. Web-sait bilong yumi i kamapim ol litresa na vidio long winim 750 tokples. Wanem ol narapela lain i mekim wankain wok olsem yumi?

16. Olsem wanem yumi save olsem spirit bilong God i stap wantaim ol Witnes Bilong Jehova?

16 Dispela wok bilong autim tok bai stap i go inap long wanem taim? Jisas i tok dispela wok bai kamap na i stap yet long haptaim bilong las de, “na bihain long dispela, pinis bai kamap.” Wanem narapela lotu i wok yet long autim gutnius long dispela haptaim nogut bilong las de? Taim yumi mekim wok autim tok, sampela man i save tok, “Holi spirit i stap wantaim mipela, tasol yupela i mekim wok.” Yumi sanap strong na mekim wok bilong autim gutnius, na dispela i soim klia olsem spirit bilong God i stap wantaim yumi. (Apo. 1:8; 1 Pita 4:14) Sampela lotu i bin traim long mekim wankain wok olsem ol Witnes Bilong Jehova i save mekim, tasol wok bilong ol i no kamap gut. Sampela bilong ol i mekim wok misineri inap sotpela haptaim tasol, na bihain ol i lusim na mekim ol wok bilong ol yet. Sampela i traim long go long olgeta wan wan haus na autim tok, tasol ol i autim wanem tok? Bekim bilong dispela askim i kamapim klia olsem ol i no mekim wok olsem Krais i bin mekim.

HUSAT TRU I AUTIM GUTNIUS LONG NAU?

17, 18. (a) Bilong wanem yumi bilip tru olsem ol Witnes Bilong Jehova tasol i autim gutnius bilong Kingdom long nau? (b) Olsem wanem yumi inap mekim yet dispela wok?

17 Husat tru i autim gutnius bilong Kingdom long nau? Yumi ken bilip tru na tok: “Em ol Witnes Bilong Jehova!” Bilong wanem yumi ken bilip tru na tok olsem? Long wanem, yumi autim tok i stret, em gutnius bilong Kingdom. Taim yumi go long ol man, yumi bihainim stretpela pasin bilong autim tok. Yumi mekim wok autim tok bikos yumi holim stretpela tingting—yumi gat pasin laikim, na yumi no tingting long kisim mani bilong helpim yumi yet. Yumi autim tok long ol manmeri bilong kain kain skin kala na tokples, olsem na dispela wok i go long olgeta hap bilong graun. Ol yia bai kam na i go, tasol yumi bai i no lusim wok bilong autim tok; yumi bai mekim yet dispela wok i go inap long pinis i kamap.

18 Yumi kirap nogut long lukim ol gutpela wok em lain bilong God i mekim long dispela taim yumi stap long en. Tasol olsem wanem olgeta dispela wok inap kamap? Aposel Pol i bekim dispela askim long pas em i raitim i go long ol Kristen long Filipai, na em i tok: “God i mekim samting em i amamas long en, em i kirapim laik bilong yupela na i strongim yupela long mekim ol samting em yet i laikim.” (Fili. 2:13) Yumi olgeta i ken wok yet long larim gutpela Papa bilong yumi i strongim yumi taim yumi givim bel olgeta na wok strong yet long inapim tru wok bilong God.—2 Tim. 4:5.