Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Me 2016

Olsem Wanem Yu Yet i Save Mekim Disisen?

Olsem Wanem Yu Yet i Save Mekim Disisen?

“Yupela i mas save gut long laik bilong Jehova.”—EFE. 5:17.

OL SINGSING: 69, 57

1. (a) Baibel i kolim wanem kain ol lo? (b) Wanem gutpela samting i kamap taim yumi bihainim ol dispela lo?

JEHOVA i givim ol lo long yumi long rot bilong Baibel. Kain olsem: Em i tambuim yumi long mekim pasin pamuk, lotuim ol imis, stil, na dring spak. (1 Kor. 6:9, 10) Na tu, Jisas Krais, Pikinini Bilong God, em i tokim ol disaipel long mekim wanpela bikpela wok. Em i tok: “Yupela i mas i go na kamapim ol disaipel long olgeta lain man, na baptaisim ol long nem bilong Papa na bilong Pikinini na bilong holi spirit. Skulim ol long bihainim olgeta samting mi tokim yupela long mekim. Na harim! Mi stap wantaim yupela olgeta de i go inap long pinis bilong dispela taim.” (Mat. 28:19, 20) Ol lo na ol tok bilong God i lukautim yumi gut tru! Taim yumi bihainim ol dispela lo na ol tok, yumi bai rispektim yumi yet, yumi bai i gat gutpela helt, na famili bai i stap amamas. Jehova i orait long yumi na blesim yumi, long wanem, yumi bihainim gut olgeta tok bilong em, na yumi bihainim tu tok bilong em long mekim wok autim tok.

2, 3. (a) Bilong wanem Baibel i no kolim stret lo bilong olgeta samting yumi mas mekim? (b) Yumi bai skelim wanem ol askim long dispela stadi? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

2 I gat planti samting em Baibel i no kolim stret lo yumi mas  bihainim. Baibel i no kolim ol liklik liklik lo i makim wanem kain ol klos i stret long ol Kristen. Olsem wanem dispela i kamapim klia savetingting bilong Jehova? Ol kastam na stail bilong bilas long wanpela ples i no wankain long kastam na stail bilong bilas long narapela ples. Na tu, kastam na stail bilong bilas i save senis senis long olgeta 10-pela yia. Sapos Baibel i kolim stret stail bilong bilas na wanem kain klos ol Kristen i mas werim, ol dispela stail na klos bai i no stret long sindaun bilong ol manmeri long nau. Olsem na Baibel i no kolim planti lo em ol Kristen i mas bihainim long sait bilong wok mani, rot bilong lukautim helt, na ol samting ol i ken mekim bilong kisim amamas. Olgeta wan wan Kristen na ol het bilong famili i ken mekim disisen long ol dispela samting.

3 Taim yumi laik mekim bikpela disisen, yu ting Jehova bai orait long disisen bilong yumi, maski sapos dispela disisen i putim hevi long yumi? Yu ting Papa bilong yumi long heven bai orait long olgeta kain disisen yumi mekim sapos dispela i no brukim lo bilong Baibel? Sapos Baibel i no kolim stret lo bilong samting yumi laik mekim, olsem wanem yumi inap mekim disisen em Jehova bai orait long en?

SKELIM GUT DISISEN BILONG YU

4, 5. Ol disisen bilong yumi inap mekim wanem long yumi yet na ol narapela?

4 Sampela i pilim olsem yumi ken bihainim laik bilong yumi yet. Tasol sapos yumi laik mekim gutpela disisen em Jehova i amamas long en, yumi mas skelim na bihainim ol lo na ol stiatok i stap long Baibel. Sapos yumi laik bai God i orait long yumi, yumi mas bihainim lo bilong em long sait bilong blut. (Stt. 9:4; Apo. 15:28, 29) Pasin bilong beten bai helpim yumi long mekim ol disisen i stret wantaim ol stiatok na ol lo bilong Baibel.

5 Ol bikpela disisen inap helpim o nogutim yumi long sait bilong bilip. Olgeta disisen yumi mekim bai strongim o bagarapim pasin pren bilong yumi wantaim Jehova. Sapos yumi no mekim gutpela disisen, dispela inap bagarapim bilip bilong ol narapela, pundaunim ol, na bagarapim pasin wanbel insait long kongrigesen. Tru tumas, yumi mas skelim gut ol disisen yumi mekim.—Ritim Rom 14:19; Galesia 6:7.

6. Yumi mas tingim wanem samting taim yumi laik mekim wanpela disisen?

6 Yumi mas mekim wanem taim yumi laik mekim wanpela disisen long samting em Baibel i no kolim stret lo bilong en? Long kain taim olsem, yumi mas tingim gut laik bilong Jehova na mekim disisen em bai orait long en na blesim.—Ritim Song 37:5.

LUKSAVE LONG LAIK BILONG JEHOVA

7. Sapos Baibel i no kolim stret lo bilong wanpela samting, olsem wanem yumi inap save long samting Jehova i laik yumi mas mekim?

7 Ating yu laik save, ‘Sapos Baibel i no kolim stret lo long wanpela samting, olsem wanem yumi inap save long samting Jehova i orait long en?’ Efesus 5:17 i tok: “Yupela i mas save gut long laik bilong Jehova.” Taim Baibel i no kolim stret lo bilong wanpela samting, olsem wanem yumi inap save long laik bilong God? Yumi mas beten long em na larim holi spirit i stiaim yumi.

8. Olsem wanem Jisas i luksave long samting Jehova i laik bai em i mekim?

8 Tingim hau Jisas i luksave long samting Papa bilong em i laik bai em i mekim. Long 2-pela narapela narapela taim, Jisas i beten na em i wokim mirakel na tilim kaikai i go long  bikpela lain manmeri. (Mat. 14:17-20; 15:34-37) Tasol em i no laik tanim ston i kamap bret taim em i hangre na Satan i traim em long ples drai nating. (Ritim Matyu 4:2-4.) Jisas i save long tingting bilong Papa bilong em, olsem na em i save olsem em i no ken tanim ol ston i kamap bret. Jisas i luksave olsem God i no laik bai em i wokim mirakel long inapim laik bilong em yet. Long dispela rot, Jisas i soim olsem em i larim Jehova i stiaim na strongim em.

9, 10. Yumi mas mekim wanem bambai yumi inap mekim ol gutpela disisen?

9 Sapos yumi laik mekim ol gutpela disisen olsem Jisas i bin mekim, yumi mas larim Jehova i stiaim yumi. Yumi mas bihainim dispela savetok: “Yu mas bilip strong long Bikpela. Yu no ken ting save bilong yu yet inap helpim yu. Long olgeta samting yu mekim, yu mas tingting strong long Bikpela na yu mekim, na em bai i soim yu stretpela rot long bihainim. Nogut yu ting, save bilong yu yet em i samting tru. Nogat. Yu mas aninit long Bikpela na givim baksait long pasin nogut.” (Snd. 3:5-7) Taim yumi kisim save long tingting bilong Jehova long rot bilong stadi long Baibel, dispela bai helpim yumi long luksave long ol samting God i laik bai yumi mas mekim. Sapos yumi save gut moa long tingting bilong Jehova, bel bilong yumi bai kirapim yumi long bihainim ol stiatok bilong em.—Ese. 11:19.

10 Tingim dispela tok piksa: Wanpela maritmeri i go long stua. Em i lukim su em i laikim, tasol pe bilong su i antap tru. Olsem na em i askim em yet, ‘Man bilong mi bai pilim olsem wanem sapos mi tromoi bikpela mani long baim dispela su?’ Dispela meri i save pinis long bekim bilong dispela askim, maski man bilong em i no stap. Hau na em i save long dispela? Em i stap wantaim man bilong em inap planti yia, na tupela i no gat planti mani, olsem na em i save gut long tingting bilong man bilong em long pasin bilong tromoi kain bikpela mani olsem. Olsem tasol, taim yumi save gut moa long ol tingting na pasin bilong Jehova, dispela bai helpim yumi long luksave long ol samting Papa bilong yumi i laik yumi mas mekim.

HAU BAI YU INAP SAVE LONG TINGTING BILONG JEHOVA?

11. Yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet taim yumi ritim o stadi long Baibel? (Lukim blok “ Taim Yu Stadi Long Baibel, Askim Yu Yet.”)

11 Sapos yumi laik save gut long tingting bilong Jehova, orait yumi mas makim taim long mekim stadi bilong yumi yet. Taim yumi ritim Baibel o stadi long en, yumi ken askim yumi yet olsem, ‘Dispela stori bilong Baibel i givim wanem skul long mi long Jehova, stretpela pasin bilong em, na tingting bilong em?’ Yumi mas holim wankain tingting olsem Devit, em i tok: “God, yu mas skulim mi long gutpela pasin bilong yu, na soim mi long rot bilong yu. Lainim mi long bihainim tok tru bilong yu, long wanem, yu save kisim bek mi. Long olgeta de mi save wet long yu i helpim mi.” (Sng. 25:4, 5) Taim yu tingim tingim wanpela stori bilong Baibel, yu ken skelim ol dispela askim: ‘Olsem wanem mi inap bihainim dispela tok insait long famili bilong mi? Mi inap bihainim ol dispela tok long wanem hap? Taim mi stap long haus, long ples wok, long skul, o taim mi mekim wok autim tok?’ Taim yumi luksave long wanem hap yumi inap bihainim ol dispela tok, em bai isi moa long yumi long luksave long olsem wanem yumi inap bihainim.

12. Olsem wanem ol pablikesen na ol miting bilong yumi inap helpim yumi long save long tingting bilong Jehova?

12 Narapela rot bilong save gut moa long tingting bilong Jehova, em long putim gut yau long ol gutpela stiatok bilong Baibel i kam long oganaisesen bilong em. Oganaisesen bilong God i redim ol tul bilong helpim yumi long mekim wok painimaut,  olsem Stadi Indeks Bilong Ol Witnes Bilong Jehova na Watch Tower Publications Index. Ol dispela tul bai helpim yumi long kisim save long tingting bilong Jehova long planti samting we yumi yet i mas mekim disisen long en. Na tu, yumi bai kisim bikpela helpim taim yumi stap long ol miting Kristen na putim gut yau na bekim tok. Taim yumi tingim tingim ol samting yumi kisim save long en, dispela bai helpim yumi long kliagut moa long tingting bilong Jehova na yumi bai bihainim tingting bilong em. Jehova i redim planti tok bilong skulim yumi, na sapos yumi yet i amamas long kisim save long ol dispela tok, yumi bai kliagut moa long ol pasin bilong em. Taim yumi mekim olsem, yumi inap mekim ol gutpela disisen em God bai amamas long en.

LARIM TINGTING BILONG JEHOVA I STIAIM DISISEN BILONG YU

13. Stori long olsem wanem yumi inap mekim gutpela disisen taim yumi kisim save long tingting bilong Jehova.

13 Taim yumi kisim save long ol tingting bilong Jehova, dispela inap helpim yumi long mekim ol gutpela disisen. Kain olsem: Yumi save autim gutnius bilong Kingdom, olsem na ating yumi laik mekim wok painia oltaim. Pastaim, yumi rausim ol samting i pasim rot bilong yumi—yumi rausim sampela kago. Long wankain taim, yumi tingting planti olsem nogut yumi holim liklik kago tasol na yumi no i stap amamas. Em tru olsem Baibel yet i no tokim yumi long mekim wok painia; yumi inap stap tasol olsem pablisa na mekim yet wok bilong Jehova. Tasol Jisas i tok, sapos man i daunim ol laik bilong em yet na mekim wok bilong Kingdom, em bai kisim planti blesing. (Ritim Luk 18:29, 30.) Baibel i soim olsem Jehova i save amamas taim yumi “givim tenkyu” long em na mekim ol wok bilong strongim lotu i tru. (Sng. 119:108; 2 Kor. 9:7) Taim yumi skelim ol dispela stiatok bilong Baibel, na beten askim Jehova long stiaim yumi, yumi inap luksave long tingting bilong em. Yumi bai mekim disisen i stret long sindaun bilong yumi, na Papa bilong yumi long heven bai blesim yumi.

14. Olsem wanem yu inap luksave olsem stail bilong klos yu werim i amamasim Jehova o nogat?

14 Tingim narapela eksampel: Ating yu bihainim stail bilong bilas we sampela bratasista long kongrigesen i gat tok long en. Tasol Baibel i no kolim stret wanpela lo i tambuim dispela stail bilong bilas. Jehova i gat wanem tingting long dispela samting? Aposel Pol i givim dispela skultok: “Mi laik bai ol meri i bilas gut na mekim long pasin i soim rispek na gutpela tingting. Ol i no ken tingting long pasim gras long kain kain stail na pasim gol na ol bis na klos i gat bikpela pe tru. Tasol ol i mas bilas long pasin i stret long ol meri i tok olsem ol i lotuim God. Ol i mas mekim ol gutpela wok, na dispela i ken i stap olsem bilas bilong ol.” (1 Tim. 2:9, 10) Dispela stiatok i stret tu long ol man Kristen. Yumi stap wokman bilong Jehova, olsem  na yumi abrusim ol stail bilong bilas we ol narapela i gat tok long en. Pasin daun na pasin laikim i kirapim yumi long pilim tingting bilong ol wanbilip, na yumi abrusim ol samting we i pulim ai bilong ol o pundaunim ol long bilip. (1 Kor. 10:23, 24; Fili. 3:17) Taim yumi tingim gut ol tok bilong Baibel, dispela inap helpim yumi long luksave long tingting bilong Jehova na dispela inap stiaim yumi long mekim ol disisen em God i amamas long en.

15, 16. (a) Jehova bai pilim olsem wanem sapos yumi wok yet long tingting long pasin pamuk? (b) Olsem wanem yumi inap makim ol amamas i stret long ai bilong Jehova? (c) Yumi mas mekim wanem taim yumi laik mekim ol bikpela disisen?

15 Baibel i kamapim klia olsem Jehova i save bel hevi tru taim ol manmeri i bihainim pasin i no stret na ol i “tingting tasol long ol samting nogut.” (Ritim Stat 6:5, 6.) Dispela tok i helpim yumi long luksave olsem i no stret long yumi tingim tingim pasin bilong man na meri long slip wantaim bikos dispela inap pulim yumi long mekim bikpela rong em Baibel i tambuim na i no stret wantaim tingting bilong Jehova. Disaipel Jems i tok: “Savetingting i kam long heven i mekim man i stap klin, dispela em i nambawan bikpela samting. Na tu, em i mekim man i stap wanbel wantaim ol arapela, bihainim pasin isi, na i mekim man i redi long bihainim tok, na marimari tru long narapela na kamapim ol gutpela pasin. Na man i bihainim savetingting i kam long heven em i save mekim wankain pasin long olgeta man, na em i no man bilong tupela maus.” (Jems 3:17) Yumi mas tingim dispela skripsa na sakim ol amamas we inap kirapim yumi long kisim ol tingting nogut na ol laik nogut. Ol Kristen husat i save gut long tingting bilong Jehova, ol bai luksave long ol buk, ol muvi, na ol gem em Jehova i heitim. Long rot bilong Baibel, God i kamapim klia tingting bilong em long ol dispela samting.

16 Long planti samting, yumi yet i ken mekim disisen na Jehova bai amamas long disisen bilong yumi. Tasol taim yumi laik mekim disisen long ol bikpela samting, sampela taim i gutpela long kisim tingting bilong ol elda o ol Kristen husat i stap strong long bilip. (Tai. 2:3-5; Jems 5:13-15) I no stret long yumi askim ol narapela long mekim ol disisen bilong yumi. Ol Kristen i mas trenim tingting bilong ol na ol yet i mas mekim ol disisen. (Hib. 5:14) Yumi olgeta i mas bihainim tok bilong Pol, em i tok: “Olgeta wan wan i mas mekim ol samting em ol yet i gat wok long mekim.”—Gal. 6:5.

17. Taim yumi mekim disisen em Jehova i orait long en, olsem wanem dispela bai helpim yumi?

17 Taim yumi larim tingting bilong Jehova i stiaim ol disisen yumi mekim, yumi bai i go klostu moa long em. (Jems 4:8) Jehova bai orait long yumi na blesim yumi. Dispela bai strongim tru bilip bilong yumi long Papa bilong yumi long heven. Olsem na yumi mas larim ol lo na ol stiatok bilong Baibel i stiaim yumi, bikos ol i helpim yumi long luksave long tingting bilong God. Em tru olsem yumi bai wok yet long kisim ol nupela save long Jehova. (Jop 26:14) Tasol sapos yumi wok strong moa, long nau yumi inap kisim savetingting, save, na pasin bilong skelim gut ol samting, olsem na yumi inap mekim ol gutpela disisen. (Snd. 2:1-5) Ol manmeri i gat sin, olsem na tingting na plen bilong ol i save senis senis, tasol man bilong raitim song i tok: “Taim Bikpela i tok long mekim wanpela samting, orait tok bilong en i stap strong oltaim. Em i tingting long mekim wanpela samting, na dispela tingting i stap oltaim oltaim.” (Sng. 33:11) Olsem na yumi inap mekim ol gutpela disisen sapos ol tingting na pasin bilong yumi i stret wantaim tingting bilong Jehova, em God i pulap tru long savetingting.