“Mi God, Bikpela bilong yupela. Oltaim mi save skulim yupela . . . na bai yupela i stap gut.”—AIS. 48:17.

OL SINGSING: 117, 114

1, 2. (a) Ol Witnes Bilong Jehova i gat wanem tingting long Baibel? (b) Yu laikim tru wanem hap bilong Baibel?

OL WITNES BILONG JEHOVA i laikim tru Baibel. Dispela buk i kamapim ol gutpela skultok bilong stiaim yumi, na ol tok bilong en i mekim isi bel bilong yumi, na kirapim yumi long bilip na wetim ol blesing bai kamap bihain. (Rom 15:4) Yumi no tingim ol tok bilong Baibel olsem tok bilong ol man, nogat. Yumi tingim olsem em “tok bilong God, na tru tru i olsem.”—1 Tes. 2:13.

2 Yumi olgeta i save laikim tumas wanpela seksen long Baibel. Sampela i save laikim ol stori i stap long 4-pela Gutnius—ol dispela stori i kamapim klia ol gutpela pasin bilong Jehova em Pikinini bilong em i bihainim. (Jon 14:9) Sampela narapela i laikim ol hap bilong Baibel i gat ol tok profet long en—olsem Buk Revelesen we i stori “long ol samting i no longtaim bai kamap.” (Rev. 1:1) Ating yumi olgeta i laikim ol gutpela tok i stap long Buk Song, na yumi kisim gutpela skul long Buk Sindaun. Tru tumas, Baibel inap helpim olgeta man.

3, 4. (a) Yumi pilim olsem wanem long ol pablikesen bilong yumi? (b) Yumi save kisim ol pablikesen bilong helpim wanem kain lain?

3 Yumi laikim tru Baibel, olsem na yumi laikim tu ol pablikesen bilong yumi we i stori long ol tok bilong Baibel. Yumi amamas long kisim ol buk, ol buklet, na  ol magasin we i kamapim ol tok bilong strongim bilip bilong yumi. Yumi save olsem Jehova i givim ol dispela samting bilong helpim yumi long was i stap long sait bilong bilip, kisim tok bilong strongim bilip, na “stap strong long bilip.”—Tai. 2:2.

4 Yumi save kisim tu ol pablikesen bilong helpim wanpela lain stret. I gat ol pablikesen bilong helpim ol yangpela, na ol pablikesen bilong helpim ol papamama. Planti tok i stap long ol pablikesen na Web-sait bilong yumi em bilong helpim ol manmeri i no Witnes. Ol dispela gutpela tok i kirapim yumi long tingim olsem Jehova i tingim tok promis bilong em, olsem em bai “redim bikpela kaikai tru. . . . Na ol manmeri bilong olgeta kantri bai i kam bung long dispela kaikai.”—Ais. 25:6.

5. Jehova i save amamas taim yumi mekim wanem?

5 Ating planti bilong yumi i laik bai yumi gat bikpela haptaim moa long ritim Baibel na ol litresa bilong Baibel. Jehova i save amamas taim yumi wok strong long “yusim gut taim” bilong yumi long ritim Baibel long olgeta taim na mekim pesenel stadi. (Efe. 5:15, 16) Ating yumi no gat taim long ritim na skelim gut olgeta buk na nius bilong yumi. Tasol hevi inap painim yumi sapos yumi mekim olsem.

6. Wanem ol samting inap pasim yumi long kisim helpim long ol samting Jehova i givim, olsem Baibel na ol buk na nius i kamapim ol tok bilong en?

6 Sapos yumi holim tingting olsem tok bilong sampela buk i bilong ol narapela lain tasol, yumi inap lus long kisim helpim. Olsem wanem sapos wanpela hap bilong Baibel i no stret long laip bilong yumi? O, olsem wanem sapos wanpela pablikesen i bilong helpim narapela lain, na i no bilong helpim yumi? Yumi save lukluk nating long ol tok bilong en, o yumi save abrusim olgeta? Sapos yumi mekim olsem, yumi inap lus long kisim ol tok we inap helpim tru yumi. Olsem wanem yumi inap abrusim dispela pasin? Yumi olgeta i mas tingim olsem, God yet i save kamapim ol tok bilong helpim yumi long pas gut wantaim em. Long rot bilong profet Aisaia, God i tok: “Mi God, Bikpela bilong yupela. Oltaim mi save skulim yupela . . . na bai yupela i stap gut.” (Ais. 48:17) Yumi ken skelim 3-pela samting yumi ken mekim bambai yumi inap kisim helpim long olgeta tok bilong Baibel na ol buk na nius bilong Baibel.

KISIM HELPIM LONG RITIM BAIBEL

7. Bilong wanem yumi mas holim stretpela tingting taim yumi ritim Baibel?

7 Holim stretpela tingting na ritim Baibel. Baibel i tokaut stret olsem: “God em i as bilong olgeta tok i stap long Rait Holi, na ol i gutpela.” (2 Tim. 3:16) Taim ol i raitim ol tok bilong Baibel long namba 1 taim, em tru olsem sampela tok i go stret long wanpela man o wanpela lain. Olsem na yumi mas holim stretpela tingting taim yumi ritim Baibel. Wanpela brata i tok: “Taim mi ritim Baibel, mi traim long tingim olsem mi inap kisim sampela skul long ol tok mi ritim.” Em i tok moa olsem: “Taim mi holim dispela tingting, dispela i save kirapim mi long kisim sampela save moa.” Paslain long yumi ritim Baibel, yumi mas beten askim Jehova long helpim yumi long holim stretpela tingting na bihainim savetingting bambai yumi inap luksave long ol skul em i laik bai yumi kisim.—Esr. 7:10; ritim Jems 1:5.

Save bilong yu i kamap bikpela moa taim yu ritim Baibel? (Lukim paragraf 7)

8, 9. (a) Taim yumi ritim Baibel, yumi ken givim wanem ol askim long yumi yet? (b) Ol mak bilong mekim wok elda i givim wanem skul long yumi long Jehova?

8 Mekim ol askim. Taim yu ritim wanpela hap bilong Baibel, malolo liklik na givim ol kain askim olsem long yu yet: ‘Dispela tok i givim wanem skul long mi long Jehova? Olsem wanem mi inap bihainim dispela tok  long laip bilong mi? Olsem wanem mi inap yusim dispela tok long helpim ol narapela?’ Taim yumi tingim ol kain askim olsem, save bilong yumi bai kamap bikpela moa taim yumi ritim ol tok bilong Baibel. Tingim ol mak em Baibel i kolim long ol brata i mas winim bambai ol inap mekim wok elda. (Ritim 1 Timoti 3:2-7.) Planti bilong yumi i no inap mekim wok elda, olsem na yumi inap pilim olsem ol dispela tok i no bilong yumi long bihainim. Tasol taim yumi skelim sampela bekim bilong ol askim i stap daunbilo, yumi bai luksave olsem yumi olgeta inap kisim helpim long lista bilong ol mak bilong mekim wok elda.

9 Dispela tok i givim wanem save long mi long Jehova? Taim Jehova i givim lista bilong ol mak bilong mekim wok elda, em i soim olsem em yet i putim bikpela mak em ol brata i mas winim bambai ol inap mekim wok bilong em. Em i laik bai ol i mas soim gutpela pasin em ol narapela i ken bihainim, na em bai skelim wok ol i mekim insait long kongrigesen bikos “em i bin baim [kongrigesen] long blut bilong Pikinini bilong em yet.” (Apo. 20:28) Jehova i laik bai yumi stap gut aninit long lukaut bilong ol wasman em i makim. (Ais. 32:1, 2) Olsem na ol mak bilong mekim wok elda i soim klia olsem Jehova i tingim tru yumi.

10, 11. (a) Taim yumi ritim ol mak em ol brata i mas winim bilong mekim wok elda, olsem wanem yumi yet inap bihainim ol dispela tok? (b) Hau bai yumi inap yusim ol dispela tok long helpim ol narapela?

10 Olsem wanem mi inap bihainim dispela tok long laip bilong mi? Long olgeta taim, brata i mas skelim em yet wantaim ol mak em Baibel i kolim, na luksave long sampela pasin em i mas stretim. Sapos wanpela brata “i laik kamap wasman,” em i mas skelim gut ol dispela mak, na em i mas wok strong inap tru long skel bilong em na winim ol dispela mak. (1 Tim. 3:1) Olgeta wan wan Kristen inap kisim skul long ol dispela mak, long wanem, ol dispela mak i kolim ol samting em Jehova i tokim olgeta Kristen long mekim. Kain olsem: Yumi olgeta i mas bihainim gutpela tingting. (Fili. 4:5; 1 Pita 4:7) Taim ol elda i “stap gutpela piksa bilong ol . . . sipsip,” yumi inap kisim skul long pasin bilong ol na “bihainim pasin bilong ol long bilip.”—1 Pita 5:3; Hib. 13:7.

11 Olsem wanem mi inap yusim dispela tok long helpim ol narapela? Yumi inap yusim lista bilong ol mak bilong mekim wok elda, na helpim ol Baibel sumatin na ol man i laik kisim save long Baibel long luksave olsem,  ol elda bilong ol Witnes Bilong Jehova i narapela kain long ol pris pasto bilong Kristendom. Na tu, taim yumi ritim ol mak i stap long dispela lista, yumi ken tingim hatwok em ol elda long kongrigesen i mekim bilong helpim yumi. Taim yumi tingim bikpela wok ol i mekim, dispela i kirapim yumi long “rispektim ol lain husat i wok hat” namel long yumi. (1 Tes. 5:12) Taim yumi soim rispek long ol brata i stap olsem ol wasman namel long yumi, dispela bai givim bikpela amamas long ol.—Hib. 13:17.

12, 13. (a) Yumi ken yusim ol tul yumi gat pinis na mekim wok painimaut long wanem ol askim? (b) Wanem eksampel i soim olsem bekim bilong sampela askim inap helpim yumi long kisim save long sampela samting we yumi no bin save long en long pastaim?

12 Mekim wok painimaut. Yumi ken yusim ol tul yumi gat pinis na mekim wok painimaut long ol dispela askim:

  • Husat i raitim dispela hap bilong Baibel?

  • Ol i raitim long wanem hap na long wanem taim?

  • Wanem bikpela samting i bin kamap taim ol i raitim dispela hap bilong Baibel?

Taim yumi kisim bekim bilong ol dispela kain askim, yumi inap kisim save long sampela samting we yumi no bin save long en long pastaim.

13 Tingim tok bilong Esekiel 14:13, 14, em i tok: “Sapos ol manmeri bilong wanpela kantri i mekim sin na ol i no bel tru long mi, orait bai mi mekim save long dispela kantri na bai mi mekim ol i sot tru long kaikai. Bai mi mekim olgeta manmeri na abus i hangre nogut na bai ol i dai. Maski sapos Noa na Daniel na Jop, ol dispela tripela gutpela man i stap long dispela kantri, bai mi no inap tingim tripela na marimari long ol manmeri i mekim pasin nogut. Nogat. Bai mi larim dispela tripela man tasol i stap gut, na ol manmeri i mas i dai. Mi God, Bikpela, mi tok olsem.” Taim yumi mekim wok painimaut, yumi kisim save olsem Esekiel i bin raitim dispela hap tok long yia 612 B.C.E. Em olsem planti handret yia bihain long Noa na Jop i dai, tasol God i tingim yet gutpela pasin bilong ol long bilip na stap gut long em. Tasol Daniel i stap laip long dispela taim. Ating krismas bilong em i namel long 19 na 23, tasol Jehova i tok em i gutpela man wankain olsem Noa na Jop. Yumi kisim wanem skul long dispela? Taim ol manmeri bilong Jehova i holimpas bilip na stap gut long em, em i luksave na tingim tru pasin bilong olgeta bilong ol, maski ol i yangpela.—Sng. 148:12-14.

KISIM HELPIM LONG KAIN KAIN PABLIKESEN

14. (a) Pablikesen bilong ol yangpela i helpim ol olsem wanem? (b) Olsem wanem pablikesen bilong ol yangpela inap helpim ol narapela? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

14 Yumi save kisim helpim taim yumi stadi long olgeta hap bilong Baibel. Olsem tasol, yumi inap kisim helpim long olgeta pablikesen i kamapim ol tok bilong Baibel. Tingim sampela eksampel. Pablikesen bilong ol yangpela. Long taim bilong yumi, oganaisesen bilong yumi i wokim planti pablikesen bilong helpim ol yangpela. [1] Sampela pablikesen i bilong helpim ol long daunim ol presa long skul na karim ol hevi bilong ol tineja. Taim yumi ritim ol dispela pablikesen, olsem wanem dispela inap helpim yumi? Dispela inap kirapim yumi long tingim hevi i save painim ol yangpela. Long dispela rot, yumi inap helpim ol na strongim ol.

15. Bilong wanem ol Kristen i gat bikpela krismas i mas ritim ol pablikesen bilong ol yangpela?

15 Planti hevi bilong ol yangpela i save painim tu ol bikpela manmeri. Yumi olgeta i  mas sambai long bilip bilong yumi, kontrolim filings bilong yumi, sakim presa bilong ol wanlain, na abrusim ol poroman nogut na ol amamas i no stret. Ol atikol bilong ol tineja i stori long ol dispela samting. Yu ting ol Kristen i gat bikpela krismas i no ken ritim ol pablikesen bilong ol yangpela? Nogat! Maski ol dispela pablikesen i go stret long ol yangpela, ol tok bilong en i kam long Baibel, na yumi olgeta inap kisim helpim long en.

16. Ol pablikesen bilong yumi i helpim ol yangpela long mekim wanem ol narapela samting?

16 Ol pablikesen bilong yumi i save helpim ol yangpela long karim ol hevi, kamap strong long bilip, na pas gut wantaim Jehova. (Ritim Saveman 12:1, 13.) Ol dispela pablikesen inap helpim tu ol Kristen i gat bikpela krismas. Kain olsem: Kirap! bilong Julai 2006 i gat atikol “Ol Yangpela i Laik Save . . . Bilong Wanem Mi Mas Rit?” Dispela atikol i kamapim sampela ekspiriens na sampela askim we yumi ken givim long yumi yet. Olsem wanem? Ol bikpela manmeri i kisim helpim long ol kain atikol olsem? Wanpela mama i tok: “Mi save hatwok tru long ritim Baibel.” Tasol em i bihainim ol tok i stap long ol kain atikol olsem, na nau em i amamas long kisim save long olsem wanem ol tok i stap long ol buk bilong Baibel i poroman wantaim na i kamapim naispela piksa. Em i tok: “Long nau, mi save amamas tru long ritim Baibel.”

17, 18. Olsem wanem yumi inap kisim helpim taim yumi ritim ol pablikesen bilong tilim long pablik?

17 Pablikesen bilong tilim long pablik. Kirap long 2008, yumi amamas long yusim stadi Wastaua em ol i raitim bilong ol Witnes Bilong Jehova. Tasol olsem wanem long ol magasin bilong tilim long pablik? Yu ting yumi inap kisim helpim taim yumi ritim ol dispela magasin? Tingim dispela tok piksa: Paslain long pablik tok i kirap, yu lukim wanpela man i kam long Haus Kingdom, em man yu bin invaitim. Yu bai amamas tru, laka? Taim brata i mekim pablik tok, ating yu bai tingting long dispela man. I olsem yu yet i dispela man na yu wok long harim pablik tok. Yu bai pilim moa yet olgeta tok i kamap long dispela pablik tok, na yu bai amamas tru.

18 Yumi inap pilim wankain amamas taim yumi ritim ol pablikesen bilong tilim long pablik. Kain olsem: Pablik edisen bilong Wastaua em bilong tilim long ol manmeri em ol i no Witnes Bilong Jehova, olsem na dispela magasin i yusim ol tok em ol manmeri bilong pablik inap kliagut long en. Wankain samting i kamap long ol atikol i stap long jw.org, kain olsem ol atikol bilong dispela seksen, “Ol Askim Planti Man i Save Mekim.” Taim yumi ritim ol dispela atikol, dispela i kirapim yumi long pilim moa yet ol tok i tru bilong Baibel. Na tu, yumi inap kisim save long ol nupela rot bilong stori long bilip bilong yumi taim yumi autim tok. Ol atikol bilong nius Kirap! i save strongim bilip bilong yumi olsem God i stap tru, na skulim yumi long olsem wanem yumi inap sambai long bilip bilong yumi.—Ritim 1 Pita 3:15.

19. Olsem wanem yumi inap soim Jehova olsem yumi tenkyu tru long ol samting em i givim?

19 Jehova i givim planti samting bilong helpim yumi long “kisim save long [em].” (Mat. 5:3) Yumi mas wok yet long kisim helpim long olgeta dispela samting. Long dispela rot, yumi soim tenkyu bilong yumi long Man husat i skulim yumi bambai yumi inap i stap gut.—Ais. 48:17.

^ [1] (paragraf 14) I gat buk Sampela Askim Bilong Ol Yangpela—Ol Gutpela Bekim, na Questions Young People AskAnswers That Work, Volium 2. Na tu, seksen bilong “Young People Ask,” we i save kamap oltaim long jw.org.