Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Me 2016

Bihainim Pasin Laikim na Stretim Hevi

Bihainim Pasin Laikim na Stretim Hevi

“Holimpas pasin bilong stap bel isi wantaim ol arapela.”—MAK 9:50.

OL SINGSING: 39, 77

1, 2. (a) Wanem ol hevi i kamap namel long ol manmeri em Buk Stat i stori long ol? (b) Bilong wanem yumi mas kisim save long ol dispela stori?

OLSEM WANEM? Yu save tingim ol stori bilong Baibel long ol man i tok pait? Tingim ol fes sapta bilong Buk Stat. Kein i kilim Abel (Stt. 4:3-8); wanpela yangpela man i paitim Lamek na Lamek i kilim em i dai (Stt. 4:23); kros i kamap namel long ol wokman bilong Abraham (Abram) na Lot (Stt. 13:5-7); Hagar i bikhet long Sara (Sarai) na Sara i kros long Abraham (Stt. 16:3-6); Ismael i birua long olgeta man na olgeta man i birua long em.—Stt. 16:12.

2 Bilong wanem Baibel i kamapim ol dispela stori? Wanpela risen em olsem, ol dispela stori i helpim ol sinman long kisim save long as na ol i mas i stap bel isi wantaim ol narapela. Na tu, ol dispela stori i skulim yumi long rot bilong kamapim bel isi. Taim yumi ritim ol stori bilong Baibel long ol man husat i wok hat long stretim ol hevi i kamap namel long ol, dispela i helpim yumi. Yumi kisim save long gutpela samting i kamap long hatwok bilong ol, na yumi inap bihainim pasin bilong ol long stretim ol hevi i kamap long laip bilong yumi. Ol dispela stori i helpim yumi long skelim wanem ol samting yumi mas mekim na wanem ol samting yumi no ken mekim taim wankain hevi i kamap long yumi.—Rom 15:4.

3. Dispela stadi bai stori long wanem ol samting?

3 Long dispela stadi, ol wokman bilong Jehova bai kisim save long risen na ol i mas stretim ol hevi i kamap, na tu, ol bai kisim save long rot bilong stretim ol hevi. Dispela stadi bai stori  tu long ol stiatok bilong Baibel we inap helpim ol long stretim ol hevi na stap wanbel wantaim ol narapela na God Jehova.

OL WOKMAN BILONG GOD I MAS STRETIM HEVI

4. (a) Ol manmeri long olgeta hap i bihainim wanem kain ol pasin? (b) Dispela pasin i kirapim ol man long mekim wanem?

4 Satan i as bilong ol hevi i kamap namel long ol manmeri. Long gaden Iden, Satan i tok olgeta wan wan man i mas mekim disisen long wanem samting i stret na wanem samting i no stret, na ol i no nidim God long stiaim ol. (Stt. 3:1-5) Ol hevi i kamap long nau i soim klia olsem ol manmeri i bihainim tingting bilong Satan. Dispela graun i pulap tru long ol manmeri husat i no laik bai ol narapela i stiaim ol, na ol i bihainim pasin antap, tingim ol yet tasol, jeles na mekim pasin resis. Taim ol man i bihainim ol dispela pasin, i olsem ol i wanbel long tok bilong Satan olsem i stret long ol i ken bihainim laik bilong ol yet, maski sapos dispela i putim hevi long ol narapela. Dispela pasin i kirapim ol long kros na pait. Yumi mas tingim olsem, “man bilong belhat kwik i save mekim ol arapela man i kros, na em yet i save mekim planti sin.”—Snd. 29:22.

5. Jisas i tok ol manmeri i mas mekim wanem taim ol i laik stretim ol kros pait?

5 Jisas i skulim ol man long ol samting ol i mas mekim bilong i stap bel isi, maski dispela i no stret long laik bilong ol yet. Long Bikpela Tok Long Maunten, Jisas i givim gutpela skultok long pasin bilong stretim ol kros pait. Olsem: Em i tokim ol disaipel long bihainim pasin isi, mekim i dai kros, abrusim ol pasin we inap mekim narapela i belhat, stretim kwik ol hevi, na laikim yet ol birua.—Mat. 5:5, 9, 22, 25, 44.

6, 7. (a) Bilong wanem em i bikpela samting long yumi mas hariap long stretim ol hevi? (b) Olgeta manmeri bilong Jehova i mas givim wanem ol askim long ol yet?

6 Taim yumi beten, go long ol miting, autim tok, na mekim ol narapela wok lotu, olgeta dispela hatwok bilong yumi bai lus nating sapos yumi no stap wanbel wantaim ol narapela. (Mak 11:25) Sapos yumi laik kamap pren bilong God, orait yumi mas fogivim rong ol narapela i mekim long yumi.—Ritim Luk 11:4; Efesus 4:32.

7 Olgeta Kristen i mas tingting gut na bihainim onest pasin long fogivim ol narapela na stap wanbel wantaim ol. Olsem wanem? Yu save redi long fogivim ol wanbilip? Yu save amamas long bung wantaim ol? Jehova i laik bai ol wokman bilong em i mas fogivim ol narapela. Sapos yu pilim olsem yu no kisim yet pasin bilong fogivim ol narapela, orait yu mas beten askim Jehova long helpim yu long kisim dispela pasin! Papa bilong yumi long heven bai harim beten bilong yumi na helpim yumi.—1 Jon 5:14, 15.

YU INAP LUSIM TINGTING LONG RONG BILONG NARAPELA?

8, 9. Yumi mas mekim wanem sapos ol narapela i bagarapim bel bilong yumi?

8 Yumi olgeta i gat sin, olsem na olgeta taim ol narapela bai mekim wanpela tok o pasin we inap bagarapim bel bilong yumi. (Sav. 7:20; Mat. 18:7) Bai yu mekim wanem sapos dispela samting i kamap? Olsem: Long wanpela bung em sampela Witnes i stap long en, wanpela sista i tok gude long 2-pela brata na em i kolim tok we namba 1 brata i pilim olsem i no stret. Taim dispela 2-pela brata yet i stap, namba 1 brata i sutim tok long dispela sista. Tasol namba 2 brata i tokim em olsem dispela sista i mekim gut wok bilong Jehova winim 40 yia; namba 2 brata i pilim  olsem dispela sista i no mekim tok bilong daunim ol. Taim tupela i toktok pinis long dispela samting, namba 1 brata i tokim namba 2 brata: “Yu tok stret.” Olsem na i no gat hevi i kamap.

9 Dispela stori i givim wanem skul long yumi? Ol tok na pasin yu yet i mekim inap pinisim hevi o kirapim hevi. Sapos man i gat pasin laikim, em bai fogivim olgeta kain liklik rong em ol narapela i mekim long em. (Ritim Sindaun 10:12; 1 Pita 4:8.) Sapos yu “no save tingim rong narapela man i mekim long [yu],” dispela em “nambawan pasin” long ai bilong Jehova. (Snd. 19:11; Sav. 7:9) Taim narapela i mekim pasin we yu pilim olsem i no stret o em i no rispektim yu, orait namba 1 askim yu ken givim long yu yet em olsem: ‘Mi inap lusim tingting long dispela samting? Mi mas mekim sampela samting bilong bekim pasin em i mekim long mi?’

10. (a) Wanpela sista i pilim olsem wanem taim ol narapela i sutim tok long em? (b) Wanem tok bilong Baibel i helpim dispela sista long i stap bel isi yet wantaim ol narapela?

10 Ating yumi bai hatwok long fogivim ol narapela sapos ol i mekim tok i daunim yumi. Tingim samting i kamap long wanpela painia—yumi ken kolim em Lucy. Ol narapela i sutim tok long wok autim tok bilong em na pasin bilong em long yusim taim. Lucy i bel hevi long ol tok ol i mekim, olsem na em i go toktok wantaim ol brata i stap strong long bilip, na em i askim ol long givim em sampela gutpela tingting. Em i tok: “Ol i givim mi ol skultok bilong Baibel we i helpim mi long holim stretpela tingting long ol narapela, na mi tingim olsem em i bikpela samting moa long mi mas i stap gut long Jehova.” Lucy i ritim Matyu 6:1-4 (ritim.) na dispela tok i strongim em. Dispela skripsa i kirapim em long tingim olsem em i mas mekim Jehova i amamas. Lucy i tok: “Maski sapos ol narapela i sutim tok long wok autim tok bilong mi, bai mi stap amamas yet bikos mi save olsem mi wok strong long mekim Jehova i amamas.” Lucy i holim stretpela tingting, olsem na em i fogivim ol narapela long pasin bilong ol long sutim tok long em.

YU PILIM HATWOK LONG LUSIM RONG

11, 12. (a) Kristen i mas mekim wanem sapos em i save olsem brata bilong em “i gat tok” long em? (b) Yumi inap kisim wanem skul long pasin Abraham i mekim long stretim hevi? (Lukim piksa long kirap bilong stadi.)

11 “Planti taim yumi olgeta i save popaia.” (Jems 3:2) Tingim olsem, yu mekim wanpela tok o pasin we i bagarapim bel bilong wanpela brata o sista. Long kain taim olsem, yu mas mekim wanem? Jisas i tok: “Sapos yu bringim ofa bilong yu i go long alta pinis na yu tingim brata bilong yu em i gat tok long yu, orait lusim ofa bilong yu long ai bilong alta na go. Pastaim stretim tok wantaim brata bilong yu na bihain, taim yu kam bek, orait givim ofa bilong yu.” (Mat. 5:23, 24) Bihainim tok bilong Jisas na yu mas i go toktok wantaim brata bilong yu. Yu no ken mekim em i pilim olsem em tu i gat asua, nogat. Yu mas tok sori long rong bilong yu, na stretim tok wantaim em. Em i bikpela samting tru long yumi mas i stap bel isi wantaim ol wanbilip.

12 Baibel i stori olsem hevi inap kamap namel long Abraham na Lot na mekim ol i brukim lain, tasol tupela i stretim dispela hevi na kamapim bel isi. Tupela i gat ol sipsip na ol bulmakau, na ol wokman bilong ol i kros pait long hap graun we ol animal bilong ol i ken i stap long en. Abraham i laik tru long pinisim kros, olsem na em i tokim Lot long em i ken go pas long makim wanem hap em i laik i go i stap long en. (Stt. 13:1, 2, 5-9) Abraham i soim gutpela pasin tru em yumi ken bihainim! Abraham i daunim laik bilong em yet na em i mekim ol samting bilong kamapim bel isi. Yu ting gutpela pasin bilong em i mekim na em i lus long kisim blesing? Nogat tru. Bihain long dispela samting i kamap,  Jehova i tok promis long Abraham olsem em bai kisim planti blesing. (Stt. 13:14-17) God bai blesim tru ol wokman bilong em sapos ol i bihainim ol stiatok bilong em na stretim ol hevi long rot bilong pasin laikim. [1]

13. (a) Brata ovasia i mekim wanem taim narapela brata i mekim ol strongpela tok long em? (b) Yumi inap kisim wanem skul long pasin em brata ovasia i mekim?

13 Tingim samting i kamap long taim bilong yumi. Wanpela brata i kisim nupela wok olsem ovasia bilong lukautim wanpela dipatmen bilong kibung. Em i ringim narapela brata na askim sapos dispela brata inap volantia long mekim sampela wok long ples kibung, tasol dispela brata i mekim sampela strongpela tok na em i ofim fon. Em i bel hevi yet long sampela samting i bin kamap namel long em na narapela brata husat i bin stap ovasia bilong wankain dipatmen long pastaim. Dispela nupela ovasia i no bel hevi long ol tok brata i mekim long em, tasol em i no laik bai hevi i kamap. Inap 1-pela aua bihain, em i ringim gen dispela brata na tokim em olsem tupela i no bung yet, olsem na mobeta tupela i bung na stretim tok. Wanpela wik bihain tupela i bung long Haus Kingdom. Bihain long tupela i beten, ol i toktok inap 1-pela aua, na brata i tokim nupela ovasia long samting i bin kamap long em. Brata ovasia i putim gut yau na pilim hevi bilong dispela brata, na em i kamapim sampela tok bilong Baibel, na tupela wantaim i wanbel na ol i go. Bihain, dispela brata i helpim wok long kibung, na em i tok tenkyu long brata ovasia long mekim gutpela pasin na pasin isi long em.

YU TING YU MAS TOKSAVE LONG OL ELDA?

14, 15. (a) Long wanem kain taim yumi inap bihainim skultok i stap long Matyu 18:15-17? (b) Jisas i kolim wanem 3-pela rot bilong stretim hevi? (c) Yumi mas holim wanem tingting taim yumi bihainim ol dispela rot?

14 Sapos hevi i kamap namel long 2-pela Kristen, orait mobeta tupela yet i mas stretim dispela hevi. Tasol Jisas i tok i gat sampela  hevi we kongrigesen i mas save long en. (Ritim Matyu 18:15-17.) Sapos wanpela Kristen i mekim rong na em i no laik harim tok bilong ol wanbilip, o ol narapela husat i stap olsem witnes, o tok bilong kongrigesen, orait kongrigesen i mas mekim wanem? Ol i mas tingim em olsem “man bilong narapela lain o olsem wanpela takisman.” Long nau, kongrigesen i mas rausim em. Dispela i soim klia olsem dispela Kristen i mekim bikpela “sin.” Em dispela kain (1) sin we em inap stretim wantaim man em i rongim, na (2) em sin we man inap raus sapos em i no stretim. Ating dispela Kristen i mekim sampela pasin giaman na em i bagarapim gutnem bilong narapela. Sapos wanpela Kristen i mekim kain sin olsem, orait yumi ken mekim 3-pela samting em Jisas i bin kolim. Tasol yumi mas toksave long ol elda long kongrigesen sapos Kristen i mekim kain sin olsem, adaltri, man i maritim man o meri i maritim meri, pasin apostet, lotuim imis, na ol narapela bikpela sin.

Ating sampela taim, yu mas toktok planti taim liklik wantaim brata bilong yu (Lukim paragraf 15)

15 Jisas i laik bai yu bihainim pasin laikim na helpim wanbilip husat i rongim yu. (Mat. 18:12-14) Pastaim, yu yet i mas i go painim wanbilip na yutupela tasol i ken toktok na traim long stretim hevi. Ating sampela taim, yu mas toktok planti taim liklik wantaim em. Sapos em i no laik harim, orait kisim ol narapela husat i stap olsem ol witnes long rong em i bin mekim, o yu ken kisim ol narapela husat i ken harim yupela i toktok na ol bai skelim sapos tru tru wanbilip i bin mekim rong o nogat. Sapos ol i helpim yu na yu stretim dispela hevi, orait yu bai “kisim bek brata bilong yu.” Tasol sapos yu traim planti taim long stretim dispela hevi na hevi i stap yet, orait yu mas toksave long ol elda.

16. Wanem samting i soim klia olsem 3-pela rot Jisas i kolim em gutpela rot bilong stretim hevi long pasin laikim?

16 Wan wan taim tasol ol brata i bihainim olgeta 3-pela rot i stap long Matyu 18:15-17. Dispela i makim olsem paslain long hevi i kamap bikpela na man i raus long kongrigesen, ol i save painim rot bilong stretim kwik ol hevi. Planti taim, man i luksave long rong em i mekim na em i save stretim hevi. Taim em i mekim olsem, man em i rongim bai luksave olsem i no gat wok moa long sutim tok long dispela man, na em bai fogivim dispela man. Maski wanem kain hevi i kamap namel long 2-pela Kristen, tok bilong Jisas i makim olsem i no gat wok long toksave kwik long kongrigesen long dispela hevi. Yupela i ken toksave long ol elda sapos yupela i bihainim pinis narapela 2-pela rot em Jisas i kolim na sapos yupela i gat evidens bilong stori gut long hevi i kamap.

17. Yumi bai kisim wanem ol blesing taim yumi “kamap wanbel” wantaim ol narapela?

17 Yumi stap long haptaim nogut na yumi olgeta i gat sin, olsem na yumi bai wok yet long bagarapim bel bilong narapela narapela. Disaipel Jems i tok: “Sapos man i no popaia long tok em i mekim, orait dispela man i gutpela olgeta, na em inap bosim gut bodi olgeta bilong em.” (Jems 3:2) Sapos yumi laik stretim ol hevi, yumi mas wok strong long “kamap wanbel wantaim ol arapela manmeri na [yumi] mas strong long bihainim dispela pasin.” (Sng. 34:14) Sapos yumi stap olsem lain bilong kamapim bel isi, yumi bai pas gut wantaim ol wanbilip bilong yumi na yumi bai strongim pasin wanbel insait long kongrigesen. (Sng. 133:1-3) Bikpela samting moa em olsem, yumi bai pas gut wantaim Jehova, em “God husat i save givim bel isi.” (Rom 15:33) Ol man husat i bihainim pasin laikim na stretim hevi, ol inap kisim ol dispela blesing.

^ [1] (paragraf 12) I gat ol narapela man husat i stretim hevi i kamap namel long ol, olsem: Jekop na Iso (Stt. 27:41-45; 33:1-11); Josep wantaim ol brata bilong em (Stt. 45:1-15); na Gideon wantaim lain Efraim. (Het. 8:1-3) Ating yu ken tingim ol narapela eksampel long Baibel.