Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Ol Witnes Bilong Jehova

Tok Pisin

Wastaua—Stadi Edisen  |  Mas 2016

Yupela Ol Yangpela—Yupela i Redi Long Kisim Baptais?

Yupela Ol Yangpela—Yupela i Redi Long Kisim Baptais?

“Sapos wanpela bilong yupela i laik wokim wanpela taua, orait husat bilong yupela bai i no sindaun pastaim na skelim gut pe bilong dispela samting, na bai em i ken save olsem em i gat ol samting inap long pinisim dispela wok o nogat?”—LUK 14:28.

OL SINGSING: 120, 64

Dispela 2-pela stadi em bilong ol yangpela husat i laik kisim baptais

1, 2. (a) Long nau, wanem samting i mekim ol manmeri bilong God i amamas? (b) Olsem wanem ol papamama na ol elda i ken helpim ol yangpela long kliagut long samting ol i mas mekim taim ol i kisim baptais?

CHRISTOPHER i gat 12-pela krismas, na em i laik kisim baptais. Olsem na wanpela lapun brata i mekim wok elda i tokim Christopher olsem: “Mi save long yu kirap long taim yu bon, na mi amamas long harim olsem yu laik kisim baptais. Mi laik askim yu, ‘Bilong wanem yu laik kisim baptais?’” Dispela elda i givim gutpela askim. Yumi olgeta i save amamas tru long lukim olsem long olgeta yia, planti tausen yangpela long olgeta hap bilong graun i save kisim baptais. (Sav. 12:1) Tasol ol papamama na ol elda long kongrigesen i laik bai ol yangpela i kliagut long ol wok ol i mas mekim taim ol i kisim baptais, na tu, ol yet i mas pilim tru disisen bilong ol long kisim baptais.

2 Baibel i kamapim klia olsem taim man i dediket na kisim  baptais, em bai kisim ol blesing i kam long Jehova, tasol Satan bai birua long em. (Snd. 10:22; 1 Pita 5:8) Olsem na ol papamama i mas lusim sampela haptaim long skulim ol pikinini long ol samting ol i mas mekim bilong i stap olsem ol disaipel bilong Krais. Tasol ol yangpela em papamama i no stap long tok i tru, ol elda bai helpim ol long luksave long ol samting ol i mas mekim bilong i stap olsem disaipel bilong Krais. (Ritim Luk 14:27-30.) Taim man i laik wokim haus, em i save wokim plen bambai em inap pinisim dispela wok. Olsem tasol, man i mas redi gut bambai em inap mekim yet wok bilong Jehova “i go inap long pinis.” (Mat. 24:13) Tasol ol yangpela yet inap mekim wanem bambai ol i ken mekim wok bilong Jehova long laip olgeta bilong ol? Yumi ken stori long ol samting ol inap mekim.

3. (a) Tok bilong Jisas na Pita i givim wanem skul long yumi long sait bilong baptais? (Mat. 28:19, 20; 1 Pita 3:21) (b) Bai yumi skelim wanem ol askim? Bilong wanem?

3 Olsem wanem? Yu wanpela yangpela husat i tingting long kisim baptais? Sapos olsem, orait mipela i tok amamas long yu! Taim yu kisim baptais na kamap wanpela Witnes Bilong Jehova, dispela em gutpela blesing tru. Man i mas baptais bambai em inap kamap disaipel bilong Krais. Na tu, dispela bai opim rot bilong em long abrusim bagarap na kisim laip. (Mat. 28:19, 20; 1 Pita 3:21) Yu gat strongpela laik tru long inapim promis bilong yu long Jehova, olsem na yu mas redi gut paslain long yu kisim baptais. Yu ken skelim 3-pela askim we inap helpim yu long luksave sapos yu redi long kisim baptais. Askim yu yet: (1) Mi redi long mekim dispela disisen? (2) Em laik bilong mi yet long kisim baptais? (3) Mi save long ol samting mi mas mekim taim mi dediket long Jehova?

YU KAMAP BIKPELA LONG SAIT BILONG BILIP

4, 5. (a) Bilong wanem na i no ol bikpela manmeri tasol inap kisim baptais? (b) Kristen i mas mekim wanem bambai em inap i stap olsem man i bikpela pinis?

4 Baibel i no tok olsem ol bikpela manmeri tasol inap kisim baptais, o man na meri husat i winim krismas em lo bilong gavman i makim bilong givim sampela kain tok orait long ol,  nogat. Sindaun 20:11 i tok: “Yumi lukim pasin bilong wanpela man na yumi ken save, em i gutpela na stretpela man o em i man nogut. Na long wankain pasin tasol, yumi ken save long ol pikinini tu.” Maski yangpela i stap yet olsem pikinini, em inap save long stretpela pasin em i mas bihainim na ol samting em i mas mekim taim em i laik dediket long Krieta bilong yumi. Olsem na baptais em bikpela samting na i stret long yangpela husat i gat stretpela save na em i dediket pinis long Jehova.—Snd. 20:7.

5 Taim Baibel i kolim man olsem man i bikpela pinis, dispela i makim wanem samting? Yumi no ken skelim sais bilong man na tok olsem em i bikpela pinis, nogat. Baibel i tok man i bikpela pinis, em man husat i “yusim save” bilong em long “skelim ol samting na long dispela rot [em] i lainim gut tingting bilong [em] long kliagut long wanem samting i stret na wanem samting i no stret.” (Hib. 5:14) Olsem na ol man i bikpela pinis i save long wanem samting i stret long ai bilong Jehova, na ol i pasim tok long bel olsem ol i laik bihainim ol dispela pasin. Ol i no save larim ol narapela i pulim ol long mekim ol pasin i no stret, na tu, ol yet i save long stretpela pasin ol i mas bihainim na ol i no nidim wanpela man long tokim ol. Taim wanpela yangpela i kisim baptais, yumi bai holim tingting olsem em bai bihainim ol lo bilong God maski sapos em i no stap long ai bilong papamama na ol narapela bikpela manmeri.—Skelim Filipai 2:12.

6, 7. (a) Taim Daniel i stap long Babilon, em i bungim wanem ol traim? (b) Olsem wanem Daniel i soim klia olsem em i stap olsem man i bikpela pinis?

6 Yu ting ol yangpela inap bihainim pasin olsem man i bikpela pinis? Tingim stori bilong Daniel long Baibel. Ating Daniel i gat 13 o 14 krismas taim ami bilong Babilon i kisim em i go kalabus long Babilon. Daniel i no stap moa wantaim papamama bilong em, nogat. Em i stap namel long ol manmeri husat i no gat gutpela tingting long skelim wanem samting i stret na wanem samting i no stret. Na tu, i gat narapela samting i traim Daniel: Ol i mekim em i kamap man i gat biknem long Babilon. Daniel em wanpela bilong ol yangpela em ol i makim em long mekim wok long haus king! (Dan. 1:3-5, 13) Taim Daniel i stap long Babilon, rot i op long em inap kisim planti gutpela samting we em i no inap kisim long Israel.

7 Daniel em yangpela man, na em i mekim wanem disisen? Yu ting ol bilaspasin bilong Babilon i paulim tingting bilong em? Yu ting em i larim ol samting long Babilon i senisim pasin bilong em o bagarapim bilip bilong em? Nogat tru! Baibel i tok, “Daniel i no laik kaikai na dring ol samting ol i givim em long haus bilong king,” em ol samting bilong lotu giaman. (Dan. 1:8) Daniel i stap olsem man i bikpela pinis!

Sapos wanpela yangpela i stap olsem man i bikpela pinis, em i no inap i stap pren bilong God long Haus Kingdom, na long skul em i stap pren bilong ol man bilong dispela graun

8. Yu kisim wanem skul long eksampel bilong Daniel?

8 Yu inap kisim wanem skul long eksampel bilong Daniel? Sapos wanpela yangpela i stap olsem man i bikpela pinis, em i no inap larim ol narapela samting i paulim bilip bilong em. Em i no olsem wanpela palai we i save senisim skin kala bilong en bambai em i luk wankain long ples em i stap long en. Em i no stap olsem wanpela husat i stap pren bilong God long Haus Kingdom, na long skul em i senis na stap olsem pren bilong ol man bilong dispela graun, nogat. Taim traim i painim em, em i no save larim ol narapela i paulim tingting bilong em, nogat, em i save sanap strong.—Ritim Efesus 4:14, 15.

9, 10. (a) Olsem wanem yangpela inap kisim helpim taim em i tingim bek pasin em i bihainim taim traim i painim em i no longtaim i go pinis? (b) Taim man i kisim baptais, dispela i soim klia wanem samting?

9 Yumi olgeta i sinman, olsem na ol yangpela na ol bikpela manmeri wantaim i save mekim ol popaia. (Sav. 7:20) Maski i olsem, sapos yu tingting long kisim baptais, em i savetingting long skelim sapos yu redi tru long bihainim  olgeta lo bilong Jehova. Hau bai yu inap save olsem yu redi tru? Askim yu yet, ‘Mi save bihainim gut ol lo bilong God?’ Skelim pasin yu mekim taim traim i painim yu i no longtaim i go pinis. Yu bihainim pasin i soim olsem yu gat savetingting na yu inap skelim wanem samting i stret na wanem samting i no stret? Bai yu mekim wanem sapos ol manmeri bilong dispela graun i givim biknem long yu, wankain olsem ol i bin mekim long Daniel? Yu ting yu bai wok yet long “save gut long laik bilong Jehova” maski sapos lo bilong em i tambuim samting yu laik mekim?—Efe. 5:17.

10 Ol dispela askim bai helpim yu long holim stretpela tingting long ol samting yu mas mekim taim yu kisim baptais. Olsem yumi stori pinis, baptais i soim klia olsem yu bin mekim strongpela promis long Jehova. Yu promis olsem yu bai laikim em na givim bel olgeta long mekim wok bilong em inap oltaim oltaim. (Mak 12:30) Olgeta manmeri i kisim baptais, ol i mas holim strongpela tingting long bihainim promis bilong ol.—Ritim Saveman 5:4, 5.

EM LAIK BILONG YU YET?

11, 12. (a) Wai na man i mas skelim em yet paslain long em i kisim baptais? (b) Yu mas mekim wanem na bai yu inap holim yet stretpela tingting long lo bilong Jehova long sait bilong baptais?

11 Baibel i tok ol manmeri bilong Jehova bai “helpim” long mekim wok bilong em, na dispela i makim tu ol yangpela. (Sng. 110:3) Olsem na sapos yu laik kisim baptais, laik bilong yu yet i mas kirapim yu long mekim olsem. Yu mas skelim yu yet, long wanem, ating sampela samting long laip bilong yu i mekim na yu stap narapela kain long ol narapela. Ating yu kamap bikpela insait long tok i tru.

12 Insait long ol yia i go pinis, ating yu lukim planti manmeri i kisim baptais—sampela em ol wanlain bilong yu, na sampela em ol bratasusa bilong yu. Sapos kain samting olsem i kamap long yu, orait yu mas holim stretpela tingting. Yu no ken tingim baptais olsem wanpela samting nating em olgeta yangpela i mas mekim taim ol i winim krismas na kamap bikpela man na meri, nogat. Yu ken mekim wanem bambai yu inap holim yet stretpela tingting long lo bilong Jehova long sait bilong baptais? Oltaim yu mas lusim sampela haptaim long tingim tingim ol samting i mekim na baptais em i bikpela samting. Yu bai kisim save long ol dispela samting long dispela stadi na long neks stadi.

13. Olsem wanem yu inap save olsem em laik bilong yu yet long kisim baptais?

13 I gat sampela samting yu inap mekim bilong painimaut sapos em laik tru bilong yu long kisim baptais. Olsem: Ol beten bilong yu bai kamapim klia olsem yu gat strongpela laik tru long mekim wok bilong Jehova. Hamas taim yu beten na ol samting yu kolim long beten bai soim klia olsem yu pas gut wantaim Jehova. (Sng. 25:4) Baibel i stap olsem nambawan rot bilong Jehova long bekim ol beten bilong yumi. Taim yumi stadi gut long Baibel, dispela tu i soim olsem yumi laik tru long i go klostu long Jehova na givim bel olgeta long mekim wok bilong em. (Jos. 1:8) Olsem na askim yu yet: ‘Mi save kolim wanem ol tok long beten bilong mi? Hamas taim mi save mekim Baibel stadi bilong mi yet?’ Sapos yupela i gat Famili Lotu long apinun, orait askim yu yet: ‘Yu save amamas long insait long Famili Lotu?’ Ol bekim bilong yu bai helpim yu long save sapos em laik bilong yu yet long kisim baptais.

MINING BILONG DEDIKET

14. Olsem wanem dediket na baptais i no wankain?

14 Ating sampela i no kliagut long olsem wanem dediket na baptais i narapela narapela. Sampela yangpela i save tok olsem ol i dediket pinis long Jehova, tasol ol i no redi yet long kisim baptais. Yu ting dispela i stret? Taim man i dediket, em i tokim Jehova olsem em bai mekim  wok bilong Kingdom inap oltaim oltaim. Taim man i kisim baptais, dispela i soim klia olsem em i dediket pinis long God. Olsem na taim yu kisim baptais, ol narapela bai luksave olsem yu yet i bin beten long Jehova na dediketim laip bilong yu long em. Paslain long yu kisim baptais, yu mas save gut long ol samting yu mas mekim taim yu dediket.

15. Taim yu dediket, i olsem yu mekim wanem?

15 Taim yu dediketim laip bilong yu long Jehova, i olsem yu givim yu yet long mekim laik bilong em. Yu tok promis long Jehova olsem yu bai putim laik bilong em i stap namba 1 long laip bilong yu, na olgeta narapela samting bai i stap namba 2. (Ritim Matyu 16:24.) Sapos yu mekim wanpela promis, orait yu mas bihainim tok promis bilong yu. Tasol promis yumi mekim long God Jehova em i bikpela samting moa! (Mat. 5:33) Olsem wanem yu inap soim olsem yu no tingim moa ol laik bilong yu yet, nogat, yu tingim tasol laik bilong Jehova?—Rom 14:8.

16, 17. (a) Olsem wanem yu inap putim laik bilong God i stap namba 1? (b) Taim man i dediket long God, i olsem em i tok wanem?

16 Tingim dispela tok piksa: Wanpela pren i givim yu wanpela kar olsem presen. Em i tok: “Dispela kar em bilong yu.” Tasol em i tok moa olsem: “Mi bai holim ki bilong kar. Mi yet bai draivim kar; yu no inap draiv.” Yu bai pilim olsem wanem long dispela “presen”? Yu bai pilim olsem wanem long man i givim dispela presen?

17 Yu ting Jehova i laik bai man i mekim wanem taim man i dediketim laip bilong em na tok: “Mi givim laip bilong mi long yu, mi bilong yu”? Olsem wanem sapos dispela man i bihainim pasin i no stret, na long pasin hait em i prenim wanpela man o meri husat i no wanbilip? Olsem wanem sapos dispela man i kisim wok mani we i pasim em long givim bel olgeta long mekim wok autim tok na kam long ol miting? Dispela pasin i olsem man i givim kar olsem presen long narapela, tasol em i no laik givim ki bilong kar. Taim man i dediket long Jehova, i olsem em i tok: “Mi putim laip bilong mi long han bilong yu. Sapos laik bilong mi i no stret wantaim laik bilong yu, orait oltaim mi bai daunim laik bilong mi na bihainim laik bilong yu.” Dispela pasin bai i stret wantaim tingting bilong Jisas. Taim em i kam stap long graun, em i tok: “Mi lusim heven na kam daun bilong bihainim laik bilong man i salim mi i kam na i no bilong bihainim laik bilong mi yet.”—Jon 6:38.

18, 19. (a) Olsem wanem tok bilong Rose na Christopher i soim olsem taim man i baptais, dispela i opim rot bilong em long kisim ol blesing? (b) Yu pilim olsem wanem long disisen yu bin mekim long kisim baptais?

18 Baptais em wanpela bikpela disisen em ol man i no ken tingim olsem em i samting nating. Taim man i dediket na kisim baptais, dispela em i wanpela spesel blesing. Ol yangpela husat i laikim Jehova na ol i kliagut long ol samting ol i mekim taim ol i dediket, ol i no surik long kisim baptais, na tu, ol i no gat rigret long disisen ol i mekim. Rose em wanpela tineja i baptais pinis, na em i tok: “Mi laikim Jehova, na mi kisim bikpela amamas moa long mekim wok bilong em. Mi yet i bin mekim disisen taim mi laik kisim baptais.”

19 Olsem wanem long Christopher, em yumi stori long em long kirap bilong dispela stadi? Yu ting em i bin kliagut long disisen em i mekim long kisim baptais taim em i gat 12-pela krismas? Christopher i amamas tru olsem em i bin mekim disisen bilong dediket na kisim baptais. Christopher i kirap long mekim wok painia taim em i gat 17 krismas, na em i kamap kongrigesen sevan taim em i gat 18 krismas, na long nau em i mekim wok long Betel. Em i tok: “Mi mekim stretpela disisen long kisim baptais. Mi amamas tru long mekim wok bilong Jehova na oganaisesen bilong em.” Sapos yu tingting long kisim baptais, yu ken mekim wanem ol samting bilong redim yu yet? Neks stadi bai bekim dispela askim.